PETYCJA W SPRAWIE PLANU LIKWIDACJI SOSW DLA NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE

Olsztyn , dn 2021-02-09  

PETYCJA W SPRAWIE PLANU LIKWIDACJI OŚRODKA DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE    

Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn

Szanowny Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Rada Miasta Olsztyna      

Wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw dla zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Olsztynie wyrażonych uchwałą Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2021 nr XXX/505/21. Z powyższej uchwały dowiadujemy się, że:      

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących w Olsztynie ma być zlikwidowany      
  2. Szkoły Podstawowa oraz Branżowa po likwidacji mają zostać na nowo wyodrębnione w strukturach SOSW im Makuszyńskiego, z zachowaniem lokalizacji przy ul. Grzegorzewskiej
  3. Szkoła Licealna i Policealna zostanie zlikwidowana
  4. Przedszkole nr 7 dla Niesłyszących ma być zlikwidowane, a dzieci znajdą miejsce w przedszkolu nr 18 dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym
  5. Internat dla Dzieci Niesłyszących ma zostać zlikwidowany, dzieci znajdą miejsce w internacie dla Dzieci z upośledzeniem intelektualnym
  6. Skrzydło budynku w którym obecnie znajduje się przedszkole i internat; świetlice szkolne, gabinety specjalistyczne dla Niesłyszących zostanie zajęte przez bursę  

SOSW dla Niesłyszących funkcjonuje w przestrzeni Miasta Olsztyn i jego społeczności od 50 lat. Jego budynek jest przystosowany dla Dzieci Niesłyszących. Placówka łącznie z internatem posiada pełną infrastrukturę lokalową, edukacyjną i terapeutyczną. O ich działalności czytamy w Liście otwartym umieszczonym na stronie placówki. Ostateczna decyzja Rady Miasta i Kuratorium Oświaty będzie miała wpływ nie tylko na Dzieci z Olsztyna, ale edukację dzieci Niesłyszących całego regionu warmińsko – mazurskiego. Uważamy, że zabranie budynków Dzieciom Niesłyszącym z racji niepełnego wykorzystania ilości miejsc w chwili obecnej jest działaniem na ich szkodę i wyrazem braku szacunku dla społeczności Głuchych i ich Rodzin.  

Zachęcamy Władze Miasta do szukania oszczędności w innych miejscach. Ponadto Rada Miasta w Uchwale wskazuje na potencjalne zyski, natomiast nic nie mówi o nowo wygenerowanych kosztach takich jak: transport dzieci pomiędzy szkołą a świetlicami i internatem oraz kosztami sprawowania opieki w tym czasie. Uważamy, że istnieją też inne sposoby do pełniejszego wykorzystania budynków przy ulicy Grzegorzewskiej niż likwidacja Ośrodka, np. poprzez realizację przesiewowych badań słuchu, organizację zajęć integracyjnych. Nigdzie też nie znajdujemy ewentualnych kosztów związanych z rozdzieleniem budynków szkolnych od planowanej bursy.  

Obecnie Dzieci , u których wykrywany jest głęboki niedosłuch bardzo często są implantowane, rodziny Głuche nie zawsze decydują się na to rozwiązanie. Można nie zgadzać się z takim wyborem natomiast należy go szanować.  Dzieci z mniejszym ubytkiem słuchu są aparatowane. Należy tu podkreślić, że nie wszystkie dzieci, nawet implantowane są w stanie nauczyć się polskiego języka fonicznego, a jeśli wychowują się w rodzinach Głuchych ich naturalnym językiem jest język migowy. Dlatego uważamy, że w województwie warmińsko mazurskim powinien funkcjonować ośrodek dedykowany osobom Głuchym dając możliwość kształcenia dla Dzieci Niesłyszących z dostępnością do kształcenia w języku migowym. Obserwujemy też, że wiele Dzieci Niesłyszących zaimplantowanych czy korzystających z aparatów słuchowych uczęszcza do placówek powszechnych, dużo z tych osób jednak szuka  później swojej przynależności i nawiązują kontakt ze społecznością Głuchych.  

W proponowanym przez Radę Miasta rozwiązaniu najbardziej pokrzywdzone będą dzieci w wieku przedszkolnym i zamieszkujące internat. Po połączeniu placówek mogą być stygmatyzowane jako dzieci upośledzone i tak się mogą postrzegać . Takie połączenie nie wydaje się być zgodne z wyrównywaniem szans w edukacji i w wychowywaniu Dzieci. Dzieci w normie intelektualnej niezależnie czy Głuche czy Słyszące powinny być traktowane na równi.  

Sprzyjamy integracji, wyrażamy jednak sprzeciw dyskryminacji Dzieci Niesłyszących, odbieraniem im ośrodka, który stanowi dla nich Dom, gdzie budują swoją tożsamość i mają możliwość nauki języka migowego.  Sprzeciwiamy się ograniczaniu dostępności do edukacji dla Dzieci z Rodzin Głuchych poprzez likwidację szkół Licealnych, nierozwijaniem szkoły technicznej na poziomie szkoły średniej.   Uważamy, że realizacja pomysłu połączenia Ośrodków dla Dzieci Niesłyszących oraz z upośledzeniem intelektualnym będzie bardzo krzywdzące dla dzieci z obydwóch ośrodków. Dzieci upośledzone wymagają stymulowania ich rozwoju i dostosowania programu nauczania do możliwości, Niesłyszące natomiast wymagają adekwatnej metodologii nauczania. Nauczanie w szkołach specjalnych dzieci Głuchych,  Głuchych z niepełnosprawnością intelektualną i Słyszących z niepełnosprawnością intelektualną powinno być oddzielne, z  odrębnymi metodami i  programami nauczania dostosowanymi do ich możliwości. Do prawidlowego rozwoju potrzebne jest sprzyjające środowisko i rówieśnicy z tymi samymi lub podobnymi problemami. Nic nie działa tak mobilizująco na rozwój jak budowanie relacji i przyjaźni z rówieśnikami oraz świadomość bycia akceptowanym i docenianym przez innych. Bardzo trudno jest stworzyć tak  optymalne warunki rozwoju dla dzieci niesłyszących w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub dużej grupie Słyszących dla jednego dziecka Niesłyszącego.

Oczekujemy realizacji konsultacji z psychologami dziecięcymi, specjalistów od edukacji Dzieci Upośledzonych oaz Niesłyszących, przedstawicieli obydwóch społeczności,  w celu uzyskania opinii nt potencjalnego wpływu połączenia ośrodków na rozwój Dzieci.  

Pragniemy zmotywować Dyrekcję SOSW dla Niesłyszących oraz władze Miasta Olsztyn do rozwoju ośrodka, który jest jedynym takim w województwie warmińsko – mazurskim. Chcemy by stal się realnym MOSTEM  do integracji pomiędzy światem Niesłyszących i Słyszących. By nadal pełnił ważną rolę w budowaniu tożsamości uczęszczających tam Dzieci i Młodzieży, by poszerzał swoją ofertę edukacyjną i polepszał jej jakość.  

Z wyrazami szacunku

Niżej podpisani:

Wyrażam zgode na przetwaranie moich danych osobowych przez administratora petycji, Anetę Gajko w celu zlożenia petycji adresatom

Nie wyrażam zgody na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, moich danych osobowych
w zakresie imienia i nazwisko albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu składającego petycje