Petycja w sprawie: „Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”

Kraków, 26 marca 2021r.  

Prezydent Miasta Kraków – Jacek Majchrowski

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  

 

Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków  

 

Rada Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 

Rada Dzielnicy VI Bronowice

ul. Zarzecze 124 a, 30-134 Kraków

 

  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Reymonta 20, 30-059 Kraków  

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Skarbu Miasta - Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

ul. Jana Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

   

Wnioskodawca: Mieszkańcy Krakowa  

Do wiadomości: Wspólnota Mieszkaniowa FILTRY Wspólnota Mieszkaniowa Lazurowy Park      

P E T Y C J A

Petycja w sprawie: „Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”    

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję w sprawie Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”  

 

UZASADNIENIE PETYCJI

W uzasadnieniu niniejszej petycji wskazujemy co następuje:

(1) wzdłuż ulicy Filtrowej oraz Zygmunta Starego znajduje się teren Młynówki Królewskiej, który jest zabytkiem hydrotechnicznym,

(2) wzdłuż ulicy Filtrowej oraz Zygmunta Starego wiedzie również szlak pieszo rowerowy, uczęszczany licznie przez mieszkańców Krakowa,

(3) przy ulicy Filtrowej numer 1 znajduje się Zakład Uzdatniania Wody RUDAWA, który stanowi tzw. infrastrukturę krytyczną, pod specjalną ochroną w tym zapewnienia swobodnego dojazdu,

(4) okolica uległa znacznej zmianie przede wszystkim przy ulicy Filtrowej powstały dwa obszerne osiedla: Lazurowy Park oraz osiedle Filtry, oraz znacznej zabudowie uległy tereny Woli Justowskiej okolice ulicy Morelowej,

(5) natężenie ruchu pieszo rowerowego na tym terenie w związku z rozwojem dzielnicy Bronowice oraz Woli Justowskiej okolic Rudawy, jak i aktywności innych mieszkańców Krakowa w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła,

(6) rozwój przestrzenny Krakowa dzielnicy Bronowice winien chronić zabytek hydrotechniczny Młynówki Królewskiej,

(7) planowany jest, co jest naturalne w rozwoju miasta, dalszy rozwój okolicy w tym zabudowy mieszkaniowej w związku z uchwalanym aktualnie MPZP Lindego,

(8) podczas wydawania zgód na inwestycje osiedli nie dokonano analizy i uporządkowania kwestii: miejsc parkingowych dla mieszkańców, przyjezdnych (kurierzy, goście, służby miejskie i inne), mających na celu zaplanowanie i uporządkowanie ruchu samochodowego, miejsc parkingowych zanim zostały zbudowane osiedla mieszkaniowe,

(9) liczba miejsc parkingowych na osiedlach jest zbyt mała aby wszyscy mieszkańcy mogli korzystać tylko z miejsc podziemnych,

(10) aktualnie postępuje dewastacja terenu, oraz sytuacja coraz większej liczby aut zaparkowanych w zapadliskach błotnych wzdłuż ulicy Zygmunta Starego, lub przy wjeździe do Stacji Rudawa przy ulicy Filtrowej,

(11) aktualna sytuacja poważnie zagraża:

-  bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów, dzieci, ludzi starszych, na szlaku pieszo rowerowym Młynówki Królewskiej, poprzez brak oddzielenia miejsca do parkowania od ruchu pieszego,

- powoduje dewastacje terenu Młynówki Królewskiej,

-  może powodować (już miały miejsce sytuacje) znaczną odpowiedzialność z powodu zniszczeń aut, które zawieszając się na krawędzi płyt budowlanych na ulicy Zygmunta Starego w bok w stronę starych hal terenu dawniej Wawel, zawieszając się w okresie jesienno zimowym i ulegają znacznym szkodom,

(12) w trosce o mieszkańców, którzy powinni mieć gdzie zaparkować (w całej okolicy nie ma w ogóle zaplanowanych miejsc parkingowych), jak również o bezpieczeństwo osób korzystających z dróg: kierowców, rowerzystów oraz pieszych a szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych, oraz w trosce o dochowanie niezbędnej ochrony terenu Młynówki Królewskiej  aktualnie powstała pilna potrzeba niezwłocznej modernizacji ulic Zygmunta Starego oraz ulicy Filtrowej, celem uporządkowania poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych i utwardzenia terenu zapadlisk,  

Nadto:

(13) przy ulicy Zygmunta Starego znajduje się na działce numer ewidencyjny 150/3 (Identyfikator działki: 126102_9.0001.150/3) dawnej „Bazy Magazynowej przy ulicy Filtrowej Zamku Królewskiego na Wawelu” znajdują się od wielu lat niszczejące nieużytkowane hale magazynowe z blachy falistej i innych niemurowanych elementów, aktualnie własność Skarbu Państwa,

(14)wg informacji pisemnej Zamku Królewskiego na Wawelu teren nie jest użytkowany i od czterech lat (stan na rok 2021) jest w procedurze administracyjnej komunalizacji,

(15) teren działki 150/3 jest oznaczony w MPZP, jako ZP.16 przy ulicy Zygmunta Starego w Krakowie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennym jako tereny zieleni urządzonej, od kilku lat nie jest realizowany,

(16) aktualnie teren ten nie jest terenem zieleni urządzonej, a więc podlega stwierdzeniu sprzeczności istniejącej zabudowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

(17) nadto ruiny znajdujące się na tym terenie stwarzają poważne bezpośrednie zagrożenie użytkownikom ulicy Zygmunta Starego oraz terenu Młynówki Królewskiej, w sytuacji burzy, wichury oderwania części elementów, zawalenia i innych, zwłaszcza, iż znajduje się obok wytyczonego szlaku pieszo-rowerowego,

(18) tak długa procedura administracyjna komunalizacji działki 150/3 powoduje bezpośrednio: -      brak realizacji przeznaczenia terenu zgodnie z przeznaczeniem i obostrzeniami ZP.16 czyli jako terenu zieleni urządzonej, -      brak możliwości zgłoszenia inicjatyw np. w budżecie obywatelskim realizacji na tym terenie np. mini tężni solankowej, lub siłowni zewnętrznej lub pumptrack, lub boisk do gry w siatkówkę/badmintona/koszykówki; -      zagrożenie w sytuacji burzy, wichury oderwania części elementów, zawalenia i innych, zwłaszcza, iż znajduje się obok wytyczonego szlaku pieszo-rowerowego,

(19) brak uporządkowania tego terenu powoduje, że co sezon powstają tam przy ogrodzeniu dookoła nielegalne wysypiska śmieci.          

Należy również wskazać, że:

(20)do podstawowych zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

a.  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

b. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

c. zieleni gminnej i zadrzewień;

d. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…).

e. współpracy ze społecznościami lokalnymi  

PETYCJA:

       Mając na uwadze powyższe w szczególności rozwój dzielnicy, zwiększony ruch oraz aktualnie pilne potrzeby lokalnej społeczności i zapewnienia miejsc parkingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zabytku hydrologicznego

wnosimy postulaty o:  

(1)  modernizację poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych i utwardzenie nawierzchni ulicy Zygmunta Starego na odcinku od osiedle Lazurowy Park, wzdłuż ogrodzenia Zakładu Uzdatniania Wody RUDAWA (w sumie dwa odcinki),

(2)  wyznaczenie i wykonanie utwardzonego pobocza do parkowania  aut przy ulicy Zygmunta Starego po stronie działki 150/3 (dawnych hal magazynowych Zamku Królewskiego Wawel), tym samym jednocześnie oddzielenie strefy parkowania od istniejącego szlaku pieszo-rowerowego,

(3)  wyznaczenie i wykonanie utwardzonego pobocza do parkowania  aut przy ulicy Zygmunta Starego wzdłuż ogrodzenia (jeden odcinek tylko do działek na wprost) Zakładu Uzdatniania Wody RUDAWA, tym samym jednocześnie oddzielenie strefy parkowania od istniejącego szlaku pieszo-rowerowego,

(4)  modernizację i uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ulicy Filtrowej oraz instalację oświetlenia na ulicy Zygmunta Starego (stare lampy gazowe),

(5)  wprowadzenie znaków ograniczenia prędkości na ulicy Filtrowej,

(6)  wskazanie statusu i harmonogramu procedury komunalizacji działki numer ewidencyjny 150/3 (Identyfikator działki: 126102_9.0001.150/3),

(7)  realizację planowanego od lat, w bieżącym roku 2021 zadania uporządkowania terenu działki 150/3 (Identyfikator działki: 126102_9.0001.150/3) do zgodności z ustaleniami MPZP jako terenu Zieleni Urządzonej ZP.16 poprzez:

a.  wykonanie terenu Parku Zieleni Urządzonej udostępnionego publicznie wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym masowo korzystającym ze szlaku pieszo-rowerowego Młynówki Królewskiej,

b.rozważenie możliwości realizacji na tym terenie po przeprowadzeniu lokalnych konsultacji (lokalni mieszkańcy są do dyspozycji, do współpracy w kwestii ewentualnych konsultacji) wykonania na tym terenie inwestycji: parku, lub mini tężni, lub siłowni zewnętrznej lub boisk do gry w siatkówkę/badminton/koszykówkę,

(8)  doprowadzenia działki numer 150/3 do stanu zgodnego z warunkami MPZP,

(9)  uporządkowania terenów zieleni wzdłuż ulicy Zygmunta Starego.  

Nadto wnosimy o:  

(10) celem zachowania pełnej jawności i transparentności działań - wnosimy o opublikowanie pełnej treści petycji wraz z załącznikami na stronie internetowej wszystkich podmiotów rozpatrujących  wskazanych w nagłówku petycji lub urzędu go obsługującego (adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych oraz jawności postępowania przez wnioskodawców,

(11)  wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie petycji i podjętych działań wraz z harmonogramem, złożonej na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach -  została udzielona - zwrotnie do: Wspólnoty Mieszkaniowej Filtry przy ul. Filtrowej 6, 30-148 Kraków,  

 

Z góry uprzejmie dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie wniosków petycji.  

 

Łącząc wyrazy szacunku,

Mieszkańcy Krakowa    


Wspólnota Mieszkaniowa "FILTRY"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wspólnota Mieszkaniowa "FILTRY" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...