Petycja w sprawie budowy łącznika pieszo-rowerowego między ulicami Tęczową i Góralską

Petycja w sprawie budowy łącznika pieszo-rowerowego między ulicami Tęczową i Góralską

Szanowny Panie Prezydencie!

Jesteśmy poruszeni zachowaniem radnego Michała Kurczewskiego w związku z jego wnioskiem o podjęcie działań skutkujących budową połączenia DROGOWEGO ul. Góralskiej i Tęczowej. Niestety przed podjęciem swojej inicjatywy, wspomniany Radny nie spotkał się z mieszkańcami lub Radą Osiedla Przedmieście Świdnickie.

 

Budowa połączenia drogowego między ulicami Tęczową i Góralską - jako rozwiązania tymczasowego do momentu powstania Alei Śródmieścia Południowego - jest bardzo złym kierunkiem. W ostatnich latach przy ulicach: Tęczowej, Wysokiej i Zdrowej powstało kilkanaście budynków wielorodzinnych. W miejscach gdzie wcześniej stały nieużytkowane budynki, magazyny, a w przestrzeni hulał tylko wiatr teraz mieszka kilkanaście tysięcy osób. Rodziny z dziećmi, studenci, osoby starsze.

 

Zdajemy sobie sprawę z potrzeby połączenia ulicy Zaporowskiej, Grabiszyńskiej i pl. Strzegomskiego, co zresztą zostało wyrażone zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz obowiązującymi planami miejscowymi po stronie południowej terenów kolejowych (takie połączenie miałoby powstać jako przedłużenie ulicy Szpitalnej). Problemów komunikacyjnych w tej części miasta nie rozwiąże jednak budowa połączenia drogowego między ulicą Tęczową a Góralską. Ulica Tęczowa jest wyłożona brukiem, od wielu lat nie była remontowana, nie ma tam bezpiecznych dróg rowerowych i przejść dla pieszych. Ograniczenie prędkości wynosi 30km/h. Od skrzyżowania z ul. Szpitalną (w stronę torów kolejowych) obie strony ulicy Tęczowej zabudowane są nowopowstałymi blokami mieszkalnymi. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przy ulicach: Tęczowej, Zdrowej, Wysokiej, Pochyłej i Szpitalnej już teraz jest mocno zaburzone ze względu na nieprzestrzeganie prędkości przez kierowców, stan nawierzchni ulicy oraz nieuporządkowane parkowanie. W tej okolicy często dochodzi do kolizji i potrąceń. Próba przerzucenia ruchu samochodowego z ulicy Piłsudskiego na ulicę Tęczową i Góralską spowoduje paraliż komunikacyjny w obrębie wspomnianych wcześniej ulic i wprost przełoży się na brak bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W 2019 r. Radni Rady Miejskiej Wrocławia przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokument opisujący plany miasta i działania operacyjne na najbliższe lata w zakresie mobilności. Plan ten w zakresie dróg rowerowych jasno mówi o konieczności ‘’Realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie dróg rowerowych stanowiących atrakcyjne połączenia międzyosiedlowe, z wykorzystaniem terenów wzdłuż rzek, linii kolejowych czy też terenów zieleni.’’ Jednocześnie w zakresie budowy połączeń drogowych, plan mówi o ‘’Dokończeniu drogowego układu obwodnicowego miasta w celu domknięcia istniejącego układu.’’ – nie zaś o budowie nowych dróg w centrum miasta.

Mamy nadzieję, że Wrocław będzie ograniczał ruch samochodowy w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej i właśnie rowerów.

Potwierdziliśmy to, jako mieszkańcy we wnioskach do planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ul. Tęczowej wnioskując o łącznik pieszo–rowerowy między ul. Góralską i Tęczową. Panie Prezydencie, jako mieszkańcy osiedla Przedmieście Świdnickie zwracamy się z petycją o zapewnienie bezpieczeństwa dla nas i naszych rodzin. Wnioskujmy o połączenie ulicy Tęczowej i Góralskiej łącznikiem pieszo-rowerowym. 

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Osiedla Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu 
Facebook