Petycja w sprawie obrony przed zamknięciem centrum radioterapii

Szanowny Pan Marian Zembala Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa                                                                                                                                                                                                           Szanowny Panie Ministrze,   My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w sprawie Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea w Otwocku, które od 1 sierpnia br. zmuszone zostało wstrzymać przyjęcia pacjentów na leczenie radioterapeutyczne. Dla prawie 2 tysięcy z nas, pacjentów onkologicznych rocznie oznacza to pogłębienie problemów z dostępem do radioterapii. Do dyspozycji pozostają nam tym samym już tylko w 2 przepełnione ośrodki na Mazowszu, w tym – mimo zapewnień NFZ, że jest inaczej – długie kolejki w Centrum Onkologii. Nie chcemy i nie możemy się na to zgodzić. Jest nam tym bardziej ciężko, że ośrodek radioterapii w Otwocku na stałe wpisał się już w mapę województwa. Jest oficjalnie wymieniany m.in. w raporcie nt. stanu radioterapii w Polsce, przygotowanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jako jeden z trzech ośrodków oferujących tego rodzaju terapię w regionie. Nie wyobrażamy sobie, by miał ot tak nagle zniknąć z mapy województwa. Nasza dramatyczna sytuacja wynika wprost z braku woli zakontraktowania usług świadczonych przez placówkę w Otwocku przez OW NFZ na Mazowszu. Fundusz pomimo oczywistych problemów z dostępem do radioterapii w województwie mazowieckim, odmawia zakontraktowania tych świadczeń. I to mimo, że placówka w Otwocku powstała niejako przy aprobacie samego Funduszu, który jeszcze w 2012 roku zapewniał, że rozpisze konkurs na radioterapię dla naszego regionu. Nigdy tak się jednak nie stało. Centrum Affidea w Otwocku, które chcąc być gotowym do przystąpienia do konkursu rozpoczęło wtedy działalność, a potem widząc masowy napływ chorych szukających dla siebie ratunku, postanowiło z własnych funduszy pokrywać nasze koszty leczenia. Niestety nie jest już w stanie dłużej finansować budżetu NFZ z własnych pieniędzy. Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest słaba dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia. Powszechnie wiadomo, że wszelka zwłoka w leczeniu to zmniejszenie szans na wyjście z choroby i nawet 30-krotne zwiększenie kosztów leczenia. Z opublikowanego raportu „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje” Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jasno wynika, że największe „białe plamy” w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych w Polsce występują właśnie w radioterapii, a jednym z województw, których najbardziej dotyczy ten problem jest właśnie województwo Mazowieckie. Dodatkowo eksperci z dziedziny onkologii zwracają uwagę, że liczba osób zapadających na choroby nowotworowe wymagających natychmiastowej radioterapii w najbliższych latach wzrośnie nawet do 100 tysięcy rocznie. Skąd więc taka decyzja NFZ? Dlaczego skazuje się nas na utratę zdrowia i życia? Dlaczego dopuszcza się do zamknięcia doskonale działającej placówki w sytuacji tak ogromnych niezaspokojonych potrzeb radioterapeutycznych? Pragniemy nadmienić, iż ośrodek Affidea w Otwocku posiada pozytywną opinię Konsultanta w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej Województwa Mazowieckiego oraz Konsultanta Krajowego. Spełnia wszystkie współczesne wymogi i standardy w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego leczenia. Jest placówką działającą profesjonalnie, oferującą godne, ludzkie warunki do wychodzenia z choroby. Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra z pilną prośbą o pochylenie się nad losem tysięcy chorych onkologicznie, których nie będą w stanie przyjąć na leczenie dwa już przepełnione ośrodki radioterapii w naszym województwie. Zawsze powtarzał Pan, że dobro pacjentów jest wartością nadrzędną. Mamy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Z wyrazami szacunku, Zrozpaczeni pacjenci MCO Affidea w Otwocku oraz wszyscy, którzy rozumieją problem choroby onkologicznej.