Petycja w sprawie ochrony krakowskiego Zakrzówka

Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rada Miasta Krakowa

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, mgr inż. Piotr Kempf

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowny Panie Dyrektorze,

w trosce o zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie niezwykle cennego przyrodniczo terenu krakowskiego Zakrzówka, apelujemy o uwzględnienie w całości postulatów dotyczących inwestycji „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, przedstawionych przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska (uchwała 14/2019 z dn. 24.04.2019) [1]. Zakrzówek obejmuje mozaikę siedlisk o zróżnicowanym charakterze, będących środowiskiem życia rzadkich i chronionych gatunków – niezwykle istotnym m.in. w kontekście trwającego obecnie wielkiego wymierania gatunków, zagrażającego stabilności ziemskich ekosystemów [2]. Niestety, prace planowane w ramach w/wym. inwestycji stanowią poważne zagrożenie dla przyrody tego obszaru [3].  

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska postuluje między innymi rezygnację z poszerzenia ul. Wyłom, konstrukcję progów zwalniających oraz przepustów dla płazów i innych małych zwierząt, ograniczenie zakresu planowanego sztucznego oświetlenia, zmianę lokalizacji projektowanego placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, objęcie czynną ochroną zarastającej murawy kserotermicznej oraz umieszczenie tablic edukacyjnych i ostrzegawczych, informujących o walorach przyrodniczych Zakrzówka i możliwych dla nich zagrożeniach. Zdecydowanie popieramy powyższe oraz pozostałe postulaty, omówione i uzasadnione szczegółowo w uchwale KDO [1], które uzyskały również poparcie środowiska naukowego [4]. Ich realizacja pozwoli zminimalizować ingerencję w przyrodę Zakrzówka tak, aby przybliżając i udostępniając ją ludziom, zapewnić jej samej przetrwanie.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Justyna Kierat do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...