PETYCJA W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA HAŁD MICHAŁKOWICKICH

PETYCJA W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA HAŁD MICHAŁKOWICKICH


Do Rady Miasta Siemianowice Śląskie


Szanowni Państwo Radni,
Urząd Miasta zamierza przeznaczyć kwotę kilkunastu milionów złotych na rewitalizację części Hałd Michałkowickich z największym zbiornikiem wodnym, który ma zostać wyrównany do poziomu jego korony, poprzez nawiezienie do niego dziesiątek tysięcy ton gruzu. Jako zaangażowani społecznie mieszkańcy wyrażamy zaniepokojenie. że taka inwestycja przyniosłaby wymierne straty dla krajobrazu, środowiska i finansów miasta. Taki plan zagospodarowania wydaje się nam niekorzystny:
1) z punktu widzenia walorów krajobrazowych i przyrodniczych;
2) z punktu widzenia ochrony środowiska;
3) ze względu na brak uzasadnienia korzyści ekonomicznych przedsięwzięcia.
d. 1) Po wygaszeniu działalności zakładu przeróbki kruszyw powęglowych „Haldex”, w okresie minionych kilku lat Haldy Michałkowickie stały się obszarem wzorcowej sukcesji ekologicznej, terenem spacerów w ramach edukacji przyrodniczej i plenerów fotograficzno-filmowych. W ten sposób miasto otrzymało szansę stworzenia parku krajobrazowo-przyrodniczego, z najlepszym punktem widokowym na wszystkie dzielnice miasta i okolicę, jako naturalnego rozszerzenia pobliskiego Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. Znajdują się tu stawy ułożone piętrowo na kolejnych poziomach zwałowiska, o każdej porze roku służące rozwojowi bioróżnorodności.
Ad. 2) Plan inwestycji pomija aspekty ochrony środowiska i zagraża złamaniem przez miasto szeregu aktów prawa krajowego i międzynarodowego. W osadniku przeznaczonym do zasypania występują zidentyfikowane w czasie spacerów fotograficzno-przyrodniczych gatunki objęte ochroną ścisłą, w tym zwierzęta objęte konwencją berneńską (bufo viridis).
a) Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska wszystkie gatunki płazów krajowych są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Zabrania się m.in. ich zabijania, odłowu, okaleczania, zakłócania spokoju itp.
b) Do ochrony bioróżnorodności gatunkowej zobowiązuje nas najważniejszy akt prawa międzynarodowego tzw. konwencja berneńska. Polska ratyfikowała ją w 1995 r., czym zobowiązała się do realizowania działań mających na celu ochronę gatunków wymienionych w załącznikach II i III oraz siedlisk ich życia.
c) Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana przez Polskę w 1996 r. zakłada konieczność ochrony wszystkich elementów różnorodności biologicznej i nakłada obowiązek ich identyfikacji.
Ad. 3) Realizacja zamierzeń wymagać będzie nawiezienia z odległości kilkunastu kilometrów kilkudziesięciu tysięcy ton kruszywa, przejazdu miejskimi drogami i rozładowania w Michałkowicach tysięcy wywrotek budowlanych, następnie rozprowadzenia go spycharkami, przy zużyciu wielu ton oleju napędowego, generując znaczne koszty zewnętrzne, konieczne do uwzględnienia w rachunku opłacalności przedsięwzięcia: masywny ślad węglowy, zanieczyszczenie okolicy i zużycie dróg miejskich. Powstała w ten sposób płaska powierzchnia miałaby posłużyć, jeśli znajdą się na to środki w przyszłości, do posadowienia instalacji fotowoltaicznej o mocy rzędu niespełna 1 MW.
O ile mamy w Europie liczne przykłady budowy farm solarnych w ramach rekultywacji płaskich nieużytków czy wysypisk śmieci, budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW obciążona rozległymi kosztami bezpośrednimi i zewnętrznymi likwidacji zbiornika wodnego, które prawdopodobnie będą liczone w dziesiątkach milionów złotych, wydaje się zupełnie nieopłacalna, zważywszy na fakt, że w mieście jest wiele płaskich, bardziej rozległych niezagospodarowanych terenów, w tym hałd, które można zagospodarować bardziej efektywnie i bez niszczenia środowiska naturalnego, w szczególności siedlisk gatunków chronionych prawem krajowym i międzynarodowym.
Wyrażając głęboką troskę o przyszłość miasta, prosimy Radę Miasta o podjęcie działań niezbędnych do ustalenia zasadności podjętego przez miasto przedsięwzięcia oraz zapewnienie, by trwale nie ucierpiało na nim środowisko, krajobraz i dobro mieszkańców miasta.


Stowarzyszenie Siemce360    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Siemce360 będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...