PETYCJA W SPRAWIE RZEŹBY "LABIRYNT"

Szczecin, dnia 10 grudnia 2017 roku  

 


                   Pan Piotr Krzystek,
                   Prezydent Szczecina
 

                                   Labirynt.jpg

PETYCJA

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów miasta dotyczących wyburzenia rzeźby „Labirynt”, której autorem jest profesor Ryszard Wilk.

Panie Prezydencie, sztuka w przestrzeni miasta pełni szczególną rolę, bowiem współtworzy kapitał społeczny i kulturowy, a także, co ciekawe, ekonomiczny. Jej obecność zawsze oddziałuje społecznie, bowiem wytwarza pewnego rodzaju relację zaangażowania po stronie twórcy i odbiorcy, również tego, który nie jest do jej odbioru dostatecznie przygotowany. Trzeba dodać, że każdy kontakt ze sztuką pozostawia ślady w świadomości, nawet jeżeli  nie jest on podparty głębszą refleksją.

Tę relację doskonale ilustrują słowa Tadeusza Szklarskiego, architekta i miłośnika sztuki, który zwrócił uwagę na wyjątkowe cechy i szlachetność materiału ceramicznego, który „nie jest tak rozfantazjowany jak u Gaudiego”, a zraszacze mgiełki wodnej są „subtelniejsze niż w fontannie di Trevi”. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w „Labiryncie” obecny jest mit biblijny, symbolicznie wpisany w rzut poziomy formy.

Sztuka buduje również prestiż miejsca, a przecież wszystkim nam zależy, aby nasze śródmieście było w ten sposób utożsamiane. Warto zauważyć, że rzeźba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie alei Wojska Polskiego, która za sprawą „modelowej rewitalizacji” ma przejść modernizację. Jesteśmy przekonani, że obecna w pobliżu oryginalna w formie rzeźba może tylko pomóc w budowie atrakcyjnej i niebanalnej przestrzeni miasta.

Zauważamy jednocześnie, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by w pobliżu fontanny znajdowała się zieleń i ławeczki. Jak czytamy w publikacji „Pomniki, akcenty rzeźbiarskie, tablice pamiątkowe Szczecina” pod redakcją Joanny Kozakowskiej: „U zbiegu ul. Więckowskiego i al. Wojska Polskiego, na placyku przed siedzibą Banku PKO SA znajduje się kompozycja Labirynt. Rzeźba ceramiczna wykonana z "pustaków" klinkierowych, wpisana w pole kwadratu, ścięta ukośnie. W układzie graficznym utworzonym przez rzut poziomy elementy składowe Labiryntu można odczytać jako zgeometryzowane przedstawienia drzewa oraz profilowo ujętych postaci kobiety i mężczyzny”.

Chcielibyśmy również odnieść się do poruszonej kwestii kosztów naprawy rzeźby -aczkolwiek zaznaczając, że nie one powinny determinować decyzje w tej sprawie. Rzecznik Zakładu Usług Komunalnych stwierdził, że nie stać nas na  remont, tymczasem na początku roku dwie firmy zaproponowały, że naprawią rzeźbę za dokładnie tę samą kwotę, jaką miasto planuje przeznaczyć na ławeczki na kostce brukowej.

Panie Prezydencie, głęboko wierzymy, że stać nas na sztukę, bo bez niej nie zbudujemy dumnego Szczecina, a przecież takie miasto obiecał nam Pan budować.

Kończąc, chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie wobec sposobu podjęcia i zakomunikowania decyzji w tej sprawie. Niedopuszczalne jest, by autor rzeźby, o decyzji dotyczącej jej wyburzenia, dowiadywał się z mediów, zaś ona sama była wypracowywana bez zasięgnięcia jego opinii. Świadczy to o lekceważeniu dorobku artysty i ufamy, że takie sytuacje już nigdy nie będą miały miejsca. Jesteśmy również rozczarowani postawą Architekta Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także Przewodniczącego i Radnych Komisji do spraw Kultury, którzy do dzisiaj nie zabrali w tej sprawie głosu.