Petycja w sprawie ustanowienia przez Radę Miasta Oleśnicy pomnikiem przyrody dębu szypułkowego usytuowanego przy ulicy Spacerowej w Oleśnicy

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 44 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, jako mieszkańcy Oleśnicy w celu zachowania i ochrony szczególnych wartości przyrodniczych lokalnej okazów przyrody ożywionej składamy petycję w sprawie:

1. Ustanowienia przez Radę Miasta Oleśnicy pomnikiem przyrody dębu szypułkowego usytuowanego przy ulicy Spacerowej w Oleśnicy.

Proponowana nazwą pomnika przyrody „Dąb Jegrów”.

Lokalizacja dębu szypułkowegoOleśnica, ul. Spacerowa, nr działki ewidencyjnej nr 3/5, arkusz mapy Oleśnica 023, obręb gmina Oleśnica; współrzędne geograficzne drzewa GPS: nr 875: N51 12.815E722.991 . Zdjęcie dębu poniżej. 

Uzasadnienie:

Dąb szypułkowy (Quercus robur) usytuowany przy ulicy Spacerowej powinien podlegać szczególnej ochronie
w celu zachowania jego wyjątkowej wartości przyrodniczej, historycznej i krajobrazowej z uwagi na posiadanie następujących walorów:

1) okazałe rozmiary - obwód pnia 431 cm (mierzony na wysokości 130 cm); wysokość drzewa około 26,5 metra. Wymiary znacznie przekraczają minimalne wymagania obwodu pnia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 4 grudnia 2017 w sprawie kryteriów uznania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody;

2) zdrowa rozłożysta korona o rozpiętości 30mx23m;

3) wiek drzewa około 120 lat (określony na podstawie tabeli wiekowej drzew prof. dr. L. Majdeckiego);

4) walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, krajobrazowe:

- dąb rośnie w szeregu innych dębów, prostopadłym do szpaleru lip oraz żywotników i głogów. Stanowi centralny punkt wyznaczonego w ten sposób skweru zieleni, stanowiącą swoistą enklawę zieleni parkowej przy ulicy Spacerowej;

- jest to zdrowy okaz drzewa, wykazujący wyjątkowe walory przyrodnicze, którego żywotność szacuje się na kolejne kilkaset lat;

- drzewo jest niemym świadkiem historii naszego miasta – rośnie na terenie w pobliżu którego do 1945 roku znajdowały się Oleśnickie Sale Miejskie (odpowiednik współczesnego teatru, sali zgromadzeń i domu kultury), które otoczone był parkiem o powierzchni 9600 m2 i nosił nazwę Ogrody Elysium. Teren do 1945 roku nosił nazwę Placu Jegrów, a w pobliżu znajdowały się koszary wojskowe Bataliony Strzelców nr 6 (Jegrów) i kasyno oficerskie, którego budynek stoi do dziś.

- walory przyrodnicze i historyczne drzewa dają możliwość wyeksponowania pomnika jako jednej z atrakcji Oleśnicy wpisujący się doskonale w charakter terenów rekreacyjno-spacerowych tej części miasta;

5) w sprawie ustanowienie pomnika przyrody dla przedmiotowego dębu zgłoszono do Rady Miasta dwa wnioski mieszkańców w Oleśnicy, które spotkały się z pozytywnym odbiorem oleśniczan.

Wobec powyższego, my niżej podpisani mieszkańcy Oleśnicy wnosimy niniejszą petycję w treści jak na wstępie.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, ale też oczekiwanie, że reprezentujący nas radni poprą nasz wspólny postulat i dla dobra naszej lokalnej wspólnoty wykażą się troską o ochronę najcenniejszych okazów oleśnickiej przyrody.

Jako Państwa wyborcy oczekujemy, że zgodnie z wyborczymi deklaracjami uszanujecie głos mieszkańców Oleśnicy. W tej konkretnej sprawie nasze stanowisko jest jasno określone - dąb szypułkowy, który znajduje się na terenie zieleni parkowej przy ulicy Spacerowej, ze względu na swoje wyjątkowe walory powinien być szczególnie chroniony. Ustanowienie pomnika przyrody zapewni temu wyjątkowemu okazowi przyrody właściwą ochronę i opiekę pielęgnacyjną.

Podpisy zostały zebrane w formie tradycyjnej oraz poprzez platformę internetową https://www.petycjeonline.com/

WAŻNE: Petycję podpisują tylko mieszkańcy Oleśnicy 

 Zdjęcie.jpg