Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.

 

       Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.

        Wbrew intencjom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych,  wejście w życie ustawy w obecnym jej brzmieniu stanowiłoby poważny regres w jakości systemu  nadzoru nad doświadczeniami w Polsce.

        Według danych opublikowanych przez Krajową Komisje Etyczną w 2012 roku w Polsce poddano eksperymentom około 200 tysięcy zwierząt, w tym 126 tysięcy myszy i szczurów. Blisko połowa z nich była poddana eksperymentom w celu badania zaburzeń nerwowych i umyslowych u ludzi. 76 tysięcy zwierząt tych gatunków zostało poddanych badaniom podstawowym – czyli z definicji badaniom służącym ustaleniu nowych twierdzeń naukowych, tez i definicji.

        W świetle zdecydowanego sprzeciwu społecznego, jaki budzą źle kontrolowane eksperymenty na zwierzętach, szacunkowych danych, określających zgodność wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach z wynikami testów na ludziach na poziomie 5-25%  oraz zgodnie z duchem i literą Dyrektywy Unii Europejskiej, apelujemy o zwiększenie nadzoru nad przeprowadzanymi badaniami oraz przyjęcie rozwiązań, które pozwolą na realne wprowadzanie w życie przyjętej przez Dyrektywę zasady 3Z – zastąpienia (czyli zastosowania metod alternatywnych) , zmniejszenia (liczby zwierząt), złagodzenia (dotkliwości wykonywanych procedur).

 

Domagamy się w szczególności:

- wyłączenia możliwości wykonywania procedur w celu kształcenia prowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie istnieją duże możliwości wykorzystania materiałów wideo oraz programów komputerowych, symulujących funkcjonowanie żywego organizmu, w związku z czym dopuszczenie wykonywania na zwierzętach procedur doświadczalnych celem kształcenia młodzieży jest niewytłumaczalnym i niepotrzebnym pogwałceniem zasady zastąpienia;

-   wprowadzenia zakazu eksperymentów na zwierzętach naczelnych,  zwierzętach dzikich oraz zwierzętach bezdomnych z wyłączeniem przypadków WYJĄTKOWYCH, na podstawie szczegółowego uzasadnienia naukowego;

- utrzymania bezwzględnego zakazu wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych oraz obecnych, dobrych regulacji dotyczących znieczulenia;

- jednoznacznego uregulowania kwestii powtórnego eksperymentowania na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach - możliwość wykonania eksperymentu jedynie w WYJATKOWYCH wypadkach, na podstawie szczegółowego uzasadnienia i badania weterynaryjnego, w procedurze terminalnej w której zwierzę nie odzyska przytomności;

- wprowadzenia zakazu stosowania procedur o nawyższym stopniu inwazyjności;

- wprowadzenia konieczności informowania o metodzie znieczulenia zwierząt w przypadku wykorzystania ich w tak zwanych procedurach uproszczonych;

- dopuszczenia prowadzenia badań w celu ochrony środowiska naturalnego JEDYNIE jeśli prowadzone są one w interesie zdrowia ludzi lub zwierząt;

- zapewnienia udziału w KAŻDEJ komisji etycznej, oceniającej wnioski o przeprowadzenie doświadczenia, minimum 3 przedstawicieli organizacji humanitarnej (nie gatunkowej) ochrony zwierząt (zgodnie z pierwszą wersją projektu ustawy z dnia 16.01.2014). Dopuszczenie do sytuacji, w której większość członków komisji etycznej stanowią eksperymentatorzy, jest oczywistym pogwałceniem zasady bezstronności;

- powołania instytucji technicznych ekspertów, których opinii zasięgać mogą członkowie komisji etycznych przed wydaniem decyzji w kwestii zezwolenia na doświadczenie;

- wprowadzenia możliwości odwołania się od pozytywnej (dopuszczającej doświadczenie) decyzji komisji etycznej do Krajowej Komisji Etycznej. Brak takiej możliwości stanowi pogwałcenie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności oraz jest rażącym pogwałceniem celu Dyrektywy i jej zasad przejrzystości i bezstronności. W obecnym porządku prawnym powyżej 95 % zgłoszonych projektów jest akceptowanych;

- uregulowania zasad współdziałania komisji etycznych i Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z projektem ustawy, komisje etyczne nie będą miały żadnej możliwości sprawdzenia tego, co dzieje się w instytucjach, którym zezwoliły na prowadzenie badań. Taka sytuacja jest niedopuszczalna;

- wprowadzenia, zgodnie z Dyrektywą, wymogu powołania w jednostkach badawczych zespołu d/s dobrostanu zwierząt, składającego się co najmniej z posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika oraz lekarza weterynarii, a w przypadku użytkowników – pracownika naukowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje;

- wprowadzenia jawności ocen retrospektywnych projektów, wyników kontroli Inspekcji Weterynaryjnej w instytucjach zaangażowanych w doświadczenia oraz zbiorczych informacji statystycznych przekazywanych przez Krajową Komisję Etyczną do instytucji europejskich, informacji o stwierdzonych naruszeniach. Jednym z głównych celów systemu nadzoru etycznego nad doświadczeniami jest społeczna kontrola nad skalą i sposobem używania zwierząt w celach eksperymentalnych. Jawne i dostępne (jako informacja publiczna) powinny być zarówno dokumenty wskazujące na istotę i cele doświadczeń oraz sposób w jaki mają być w nim wykorzystane zwierzęta.

 

 

      Wyrażamy nadzieję, iż nie zapiszą się Państwo w historii polskiego parlamentaryzmu jako ta grupa, która przyłożyła rękę do eskalacji bezsensownego cierpienia zwierząt oraz wprowadzenia fatalnych rozwiązań w systemie kształcenia, które mogą mieć zgubny wpływ na psychikę polskiej młodzieży.

 

 

 


Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook