Petycja w sprawie wstrzymania melioracji rzeki Radomki

Petycja w sprawie wstrzymania melioracji rzeki Radomki


Do wiadomości:
1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
4. Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5. Samorząd Województwa Mazowieckiego
6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. Europejska Agencja Środowiska
9. Rada Unii Europejskiej Ochrony Środowiska
10. Europejska Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)
11. Komisja Europejska dr. Środowiska
12. Parlament Europejski, Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
13. Ministerstwo Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej


Społeczność lokalna oraz ogólnopolska z rosnącym niepokojem obserwuje prace melioracyjne, które od 2010
roku trwają na rzece Radomce. Najpierw zniszczono naturalne koryto oraz linię brzegową rzeki w okolicach m.
Jedlińsk. Wytłumaczeniem była domniemana ochrona przeciwpowodziowa, mimo że tereny wokół rzeczonego
fragmentu rzeki nie są zamieszkane, ani użytkowane rolniczo. Aktualnie planuje się rozpoczęcie dalszych prac,
twających do 2015 roku i polegających m.in. na udrożnieniu koryta rzeki, robotach ziemnych związanych z
poszerzeniem tego koryta, wykonaniu 6-ciu przekopów wraz z umocnieniem gabionowym w miejscach naturalnych
zakoli oraz umocnieniu brzegów za pomocą opaski faszynowej, materacy siatkowo-kamiennych oraz tam
faszynadowych.


Jak nietrudno się domyślić, prace te spowodują nieodwracalne i fatalne w skutkach zmiany w ekosystemie
rzeki. Okolice Radomki to znane miejsce bytowania bobrów, które od jakiegoś czasu uciekają przed ciężkim sprzętem
w kierunku zbiornika Domaniów. Oprócz tego Radomka stanowi istotne siedlisko dzikiego ptactwa, m.in. żurawia,
bociana czarnego, błotniaka stawowego, dudka, czapli białej, wilgi zwyczajnej (gatunek chroniony w Polsce),
trzciniaka zwyczajnego (gatunek chroniony w Polsce), jastrzębia (gatunek chroniony w Polsce), bąka zwyczajnego
(gatunek chroniony w Polsce, zagrożeniami dla niego są melioracja rozlewisk i regulacja rzek na obszarach lęgowych
oraz niszczenie trzcinowisk), puszczyka zwyczajnego (gatunek chroniony w Polsce, wymaga ochrony poprzez
zachowywanie starych dziuplastych drzew), pustułki zwyczajnej, czajki zwyczajnej, piskorza, perkoza dwuczubego
(gatunek chroniony w Polsce), kszyka, rycyka, czajki i nurogęsi oraz płazów i ryb, w tym chronionych, np. minoga
strumieniowego, rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego, ropuchy szarej, ropuchy paskówki, żaby moczarowej. Rzeka
nie stanowi zagrożenia powodziowego, co wg. niezależnych specjalistów może ulec zmianie po zakończeniu
planowanych prac melioracyjnych. Zainteresowani tematem zwracają uwagę na fakt, iż wszelka sztuczna ingerencja w koryto tej rzeki spowoduje wzrost szybkości przepływu wody, a więc zwiększenie niebezpieczeństwa związanego z
nieszczelnościami instalacji przeciwpowodziowych. Powszechnie znany jest też fakt występowania w takim przypadku
zjawiska potocznie zwanego "cofką", kiedy to fala powodziowa zamiast schodzić do Wisły, cofa się do jej dopływów i
powoduje potężne szkody. Zabiegi melioracyjne mają również opłakany wpływ na jakość gleby i poziom wód
gruntowych w okolicy. Od dawna w całej Europie odchodzi się od melioracji na rzec renaturyzacji rzek, gdyż światowej
sławy specjaliście przekonali się o szkodliwości tej metody, zarówno dla ekosystemu, jak i siedlisk człowieka.
Wystarczy przypomnieć sprawę powodzi w gminie Wilków, która w całości znajduje się na terenie zalewowym Wisły –
wały powodziowe nie wytrzymały, powodując duże straty. Warto również korzystać z przeszłych doświadczeń w
regionie, jakim jest np. regulacja rzeki Mlecznej. Po zniszczeniu naturalnej flory rzeki i jej okolic nie była ona już w
stanie poradzić sobie z nieczystościami i na dzień dzisiejszy stanowi praktycznie ściek.


W związku z powyższymi faktami, chcąc chronić mieszkańców, ekosystem oraz krajobraz okolic rzeki
Radomki, stanowiący prawdziwą perłę regionu, apelujemy o nie dopuszczenie do realizacji prac melioracyjnych na
rzece Radomka.


Uprzejmie prosimy wszystkich, którym dobro przyrody polskiej jak i rybostanu polskich wód nie jest obojętne
o poparcie naszej petycji w tak słusznej sprawie.


Zablokowanie planowanych prac pozwoli na zachowanie rzeki w niezmienionym stanie. Uchroni środowisko
przed degradacją i nieodwracalnymi zmianami, a także, co jest niebagatelne, pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które
potrzebne są chociażby na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Radomka to piękna rzeka, o ogromnym,
jeszcze nie do końca wykorzystanym potencjale, który to potencjał ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu poprzez
wspomniane prace melioracyjne. Nie wolno do tego dopuścić, gdyż to nasza odpowiedzialność by naszym dzieciom i
wnukom zostawić w spadku piękno naturalnej przyrody, zamiast konstrukcji ze stali i betonu.


Dla zobrazowania aktualnego stanu rzeki do niniejszej petycji dołączamy zdjęcia zmeliorowanego,
zniszczonego odcinka rzeki w okolicach miasta Jedlińsk oraz zdjęcia jej dzikich fragmentów wraz z przykładami
spotkanych tam gatunków chronionych. Oby nie były to ostatnie zdjęcia tego typu wykonane nad naszą piękną rzeką!


Z poważaniem,
Wiktor Badowski z Radomia