Petycja w sprawie wykonania audytu infrastruktury rowerowej oraz opracowania standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej Miasta Rzeszowa

RRz-petycja2.jpg

16.09.2021r

Szanowni Państwo, mieszkańcy Rzeszowa i okolic,

zachęcamy do podpisania niniejszej petycji.

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl
ul. Iranka-Osmeckiego 33/13
35-506 Rzeszów
kontakt@rowery.rzeszow.pl

Szanowny Pan

Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa

Andrzej Maciejko Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

PETYCJA

PETYCJA W SPRAWIE WYKONANIA AUDYTU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ ORAZ OPRACOWANIA STANDARDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ MIASTA RZESZOWA

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o petycjach, wnoszę - w interesie publicznym - o wykonanie audytu infrastruktury rowerowej oraz opracowania standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej Miasta Rzeszowa.

Prośbę swoją motywuję tym, że od wielu lat nie są prowadzone do publicznego wglądu raporty wykonywanych koncepcji i projektów organizacji ruchu drogowego oraz przebiegu dróg dla rowerów lub dróg pieszo-rowerowych na terenie miasta. W tym chaosie dezinformacyjnym brakuje spójności z obowiązującymi planami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie planowane ścieżki rowerowe np. w zieleni (rejon Drabinianki) nie są realizowane lub zostały one zmienione na zwykłe drogi lub ulice (np. ul. Zielona).

Konieczne jest także zweryfikowanie obecnego stanu dróg dla rowerów, dróg pieszo-rowerowych oraz licznych braków w ciągłości tych dróg m.in. przez brak występowania przejazdów rowerowych lub stosownych połączeń istniejących dróg z infrastrukturą rowerową (śluzy rowerowe, kontrapasy, zakończenia dróg jedno- i dwukierunkowych, dojazdy do stojaków i wiat rowerowych).

W związku z powyższym, postuluję o wykonanie audytu, który w przyszłości znacznie wpłynie na poprawę planowania i realizowania organizacji ruchu drogowego z uwzględnieniem infrastruktury rowerowej, oznakowania pionowego i poziomego, a także zwiększy świadomość władz oraz uczestników ruchu w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych dróg komunikacyjnych.

Zwracam się także o opracowanie standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Rzeszowa. Prośbę swoją motywuję tym, że wiele miast Polski, Metropolii i Województw są w posiadaniu opracowań z wytycznymi i standardami optymalnych rozwiązań w zakresie projektowym jak i wykonawczym infrastruktury rowerowej. Są to kompleksowe założenia, które eliminują rozbieżności w podejściu i przyjmowaniu rozwiązań od etapu projektowego do etapu realizacji. Można w sposób spójny i klarowny wdrażać przyjęte standardy, które są bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem.

Reasumując, rozwój komunikacji opartej na ruchu rowerowym wynika z jakości infrastruktury rowerowej, która ma wpływ na zmniejszenie korków samochodowych i poprawę zdrowia mieszkańców Rzeszowa. Przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa, świadomości uczestników ruchu drogowego, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażam zgodę na upublicznienie danych podmiotu wnoszącego petycję. Wyrażam jednocześnie zgodę na komunikowanie się ze mną drogą komunikacji elektronicznej. Informuję również, że u.o.p. przewiduje publikację treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła.


Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl    Skontaktuj się z autorem petycji