Petycja w sprawie założeń do Planu Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Grójec na lata 2024-2033

PETYCJA4.jpgRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 Czerwca 68 

26-600 Radom

 

Szanowni Państwo,

Niniejszą petycję składam w związku z opublikowaniem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grójec na lata 2024 – 2033 (dalej PUL) do konsultacji społecznych. Zwracam się z prośbą o uwzględnienie poniższych uwag i postulatów w finalnym dokumencie:

1.     Ograniczenie lub zaniechanie zrębów w kluczowych obszarach: Apeluję o ograniczenie lub miejscowe zaniechanie zrębów w obszarach, które są szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz rekreacyjnym. Dotyczy to lasów znajdujących się blisko miejscowości, szlaków turystycznych, tras biegowych, miejsc rekreacyjnych nad zbiornikami wodnymi i ciekami wodnymi oraz w pobliżu rezerwatów przyrody. Ze względu na swoje położenie oraz wartości przyrodnicze, te obszary leśne powinny pełnić funkcje gospodarcze, jak również zaspokajać potrzeby społeczne i przyrodnicze. Wycinanie tych lasów spowoduje utratę ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych, co negatywnie wpłynie na lokalną społeczność.

2.     Wprowadzenie zapisów ochronnych w związku z pracami nad wyznaczeniem 20% lasów wyłączonych z pozyskania drewna: Wnioskuję, aby postulaty zawarte w tej petycji były traktowane jako społeczne wskazania dotyczące lasów w Nadleśnictwie Grójec, które powinny podlegać wyłączeniu z pozyskania drewna zgodnie z pracami nad wyznaczeniem 20% lasów wyłączonych z gospodarki leśnej.

3.     Uzupełnienie o pełną ocenę stanu siedlisk leśnych: Proszę o uzupełnienie PUL o pełną ocenę stanu siedlisk leśnych zgodnie z § 3 ust 4 Instrukcji Urządzania Lasu cz. II oraz oznaczenie ich według ustalonych grup i symboli. Konieczne jest również uwzględnienie wykazu stwierdzonych w Nadleśnictwie zbiorowisk roślinnych wraz z pełną listą gatunków pełniących role biocenotyczne i domieszkowe.

4.     Ochrona gatunków chronionych: Proszę o usunięcie z udostępnionej publicznie dokumentacji danych o dokładnych lokalizacjach stref ochrony gatunków chronionych i umieszczenie tych danych wyłącznie w załączniku do użytku służbowego.

5.     Utworzenie i powiększenie rezerwatów przyrody: Apeluję o uwzględnienie w PUL terenów planowanych rezerwatów zgodnie z inicjatywą Klubu Przyrodników oraz wyłączenie ich z użytkowania gospodarczego na okres obowiązywania PUL: Tomczyce – powiększenie rezerwatu o 17,5 ha Wielkopole – 4,8 ha Wydma Zachorzów – 10,38 ha Dąbrowa Ulów – 16,1 ha

6.     Wprowadzenie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000: Proszę o wprowadzenie do PUL obowiązku wykonania zabiegów ochrony czynnej zgodnie z planami ochrony rezerwatów „Sokół” i „Dąbrowa Radziejowska” oraz innych rezerwatów i obszarów Natura 2000, które mają obligatoryjne zapisy z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w okresie obowiązywania PUL.

7.     Utrzymanie siedlisk przyrodniczych w stanie niepogorszonym: Proszę o ukierunkowanie gospodarki leśnej na utrzymanie siedlisk przyrodniczych wg klasyfikacji programu Natura 2000 w stanie niepogorszonym i podejmowanie zabiegów ochrony czynnej w celu ich zachowania.

8.     Tworzenie użytków ekologicznych: Apeluję o wybranie spośród zinwentaryzowanych miejsc o walorach przyrodniczych terenów zasługujących na ochronę i utworzenie z nich użytków ekologicznych.

9.     Pomniki przyrody: Proszę o uzupełnienie PUL o szczegółową listę 57 zinwentaryzowanych drzew o wymiarach pomnikowych oraz zalecenie ich ustanowienia jako pomników przyrody.

Uwagi dotyczące lasów wodochronnych i pozostałych obszarów związanych z trwałymi lub okresowymi wysokimi stanami wód

Proszę o wyłączenie z pozyskania na okres obowiązywania PUL drzewostanów zgodnych z typem siedliskowym lasu Bb, BMb, LMb, Ol i OlJ oraz z oceną stanu siedliska - naturalny (N). Konieczne jest również podjęcie działań mających na celu zatrzymywanie wody na terenach pierwotnie zawilgoconych oraz przekształcanie drzewostanów do pożądanych stanów zgodnych z siedliskiem.

Uwagi dotyczące gospodarki zasobami leśnymi z zachowaniem różnorodności biologicznej

Apeluję o zwiększenie powierzchni bez pozyskania drewna w Nadleśnictwie do 25% na obszarach o walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz o wyłączenie z pozyskania gospodarczego lasów liściastych (grądów i dąbrów) oraz najrzadziej reprezentowanych zbiorowisk roślinnych na siedliskach w stanie naturalnym (N).

Uwagi dotyczące lasów społecznych

Proszę o modyfikację gospodarki leśnej na terenach wykorzystywanych rekreacyjnie w kierunku zachowania wysokich walorów estetycznych i zróżnicowanego krajobrazu. Zaleca się unikanie stosowania kątów prostych w trakcie planowania powierzchni gospodarczych oraz pozostawianie całych fragmentów starodrzewia.


Grzegorz Banasik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czysta Gmina    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grzegorz Banasik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czysta Gmina będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...