Petycja w sprawie zmian polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Miasta Szczyrk

 Szczyrk, 28.11.2022 r.

Mieszkańcy Miasta Szczyrk,

Miłośnicy Szczyrku, Turyści

                             Burmistrz Miasta Szczyrk 

 

        Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. zwracamy się do Burmistrza Miasta Szczyrk z petycją o dalsze konsultacje społeczne oraz wprowadzenie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego w grudniu 2020 roku oraz projektu jego zmian z 2022 roku (dalej Studium), które zapewnią należyty ład przestrzenny, zrównoważony rozwój miasta, godne warunki do życia mieszkańcom oraz stworzą przyjazne miejsce do wypoczynku dla turystów.

        Obawiamy się, że proponowane zmiany w Studium będą negatywnie oddziaływały na środowisko naturalne i mieszkańców miasta. Spowodują dalsze pogorszenie warunków życia, np. problemy z dostępem do wody, komunikacją, zanieczyszczeniem powietrza, nadmiernym hałasem, konfliktami społecznymi i nierówną konkurencją dla podmiotów gospodarczych, które od lat działają i inwestują w rozwój miasta, a także  degradację środowiska naturalnego i terenów chronionych oraz ograniczenie terenów rekreacyjnych.

Jesteśmy przeciwni:

a. powiększaniu stref dla zabudowy usługowej bez wyraźnego uzasadnienia;

b. możliwości zabudowy działek budynkami o wysokości 16 m na terenie miasta oraz powrotu do wskaźnika maksymalnej wysokości budynków do 12 m;

c. powiększaniu wskaźników powierzchni zabudowy działek (np. strefa mieszkalno- usługowa z 45% na 60% oraz inne strefy);

d. pomniejszaniu terenów lasów i łąk na rzecz zabudowy apartamentowej, innych dużych obiektów noclegowych i usługowych;

e. nieuzasadnionym przekształceniom terenów rekreacyjno-sportowych na tereny usługowe (np. Trasa Narciarsko-Biegowa - obszar 27).

Domagamy się:

a. jasnych, czytelnych i precyzyjnych sformułowań w Studium oraz w MPZP (Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego), które będą definiowały wskaźniki i warunki zabudowy na terenie miasta, zapewniając harmonijny jego rozwój pod każdym względem;

b. przywrócenia wskaźnika ilości kondygnacji w każdych terenach przeznaczonych pod zabudowę;

c. wprowadzenia efektywnego mechanizmu zapobiegającego zabudowie  apartamentowej i podobnych im obiektów;

d. zwiększenia wskaźnika terenów biologicznie czynnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz wprowadzenia większego wskaźnika miejsc parkingowych na terenach usługowych;

e. wprowadzenia czynników i parametrów zabudowy, które będą gwarantowały ład i harmonię w krajobrazie miasta i uwzględniały sąsiadującą zabudowę i jej przeznaczenie;

f. zwiększenia powierzchni terenów zielonych służących wypoczynkowi, np. ścieżki edukacyjno - przyrodnicze, spacerowe, miejskie ścieżki rowerowe;

g. od władz miasta, aby w sytuacjach spornych stały po stronie mieszkańców, a nie inwestorów z zewnątrz. Dotyczy to m.in. wąskich dróg, które niegdyś właściciele utworzyli z własnych gruntów w trosce o interes społeczny nie po to, aby obecnie stać się ofiarami rabunkowej polityki deweloperów;

h. szerokich konsultacji społecznych w kwestii wprowadzanych zmian oraz efektywnego udostępniania ich treści na głównej stronie Urzędu Miasta;

i. przedstawienia uzasadnień do odrzuconych uwag i wniosków z 2020 r., które dotyczyły wprowadzonych zmian w Studium złożonych przez zainteresowanych;

j. konsekwentnego stosowania rekomendacji zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020 r.;

k. przesunięcia terminu składania uwag do wyłożonego projektu zmiany Studium  do dnia 28.02.2023 r. z uwagi na powagę poruszanych zagadnień i obszerny zakres tego dokumentu.

        Jednym z najważniejszych walorów Szczyrku jest przyroda i krajobraz. Dlatego właśnie potrzebne są daleko idące zmiany, które ochronią ich piękno. Pragniemy, aby również następne pokolenia mogły się nim cieszyć. W Szczyrku nie tylko potrzebne są tereny usługowe, ale również tereny rekreacyjne, tereny zielone, tereny użyteczności kulturalnej i społecznej. Miasto posiada już bardzo bogatą i różnorodną bazę noclegową, a dalsze jej rozwijanie nie wnosi żadnych wymiernych korzyści, wręcz przeciwnie, tylko narastające problemy.            

        Chcemy, aby Szczyrk ponownie stał się przyjaznym miejscem zarówno dla turystów i gości, jak również dla jego mieszkańców.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...