Bezpieczna ul. Koziorożca - Bezpieczna Osowa

PETYCJA

DO PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

oraz

RADY MIASTA GDAŃSKA

 

My, niżej podpisani Mieszkańcy Dzielnicy Osowa w Gdańsku, popieramy stanowisko Komitetu Mieszkańców Bezpieczna Osowa wyrażone w piśmie skierowanym do Pana Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 4 września 2018 roku.

W pełni popieramy budowę ul. Koziorożca (obecnie składającej się z prowizorycznych betonowych płyt), jednak zdecydowanie  protestujemy przeciwko wprowadzeniu ruchu tranzytowego z ul. Kielnieńskiej w ul. Koziorożca. Osowskie ulice zamienią się w drogi tranzytowe rozcinające dzielnicę na odseparowane od siebie części. Obawiamy się istotnego wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Pragniemy zapewnić naszym dzieciom możliwość bezpiecznego dotarcia do szkół. Nie możemy zgodzić się na to, by ruch rowerowy na zmodernizowanej drodze odbywał się razem z samochodami. Jednocześnie pragniemy zachować ostatnie w tej części naszej dzielnicy tereny zielone, zapobiegając ich całkowitemu zabetonowaniu.

Dlatego też zwracamy się do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zmodyfikowanie projektu przebudowy ul. Koziorożca poprzez zaplanowanie ścieżki rowerowej, rezygnację z budowy zespołu dwóch ogromnych rond oraz zaprojektowanie połączenia ul. Koziorożca z ul. Kielnieńską w formie traktu pieszo-rowerowego z elementami zieleni miejskiej i rekreacji z wyłączeniem ruchu samochodowego.

Zaoszczędzone w ten sposób środki powinny zostać przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na ulicach Wodnika, Sołdka, Balcerskiego i Barniewickiej.

Liczymy, iż w tak ważnej dla nas sprawie władze Gdańska wysłuchają głosu mieszkańców i zrealizują przedstawione przez nas żądania.

Więcej informacji: bezpiecznaosowa.pl.

Mieszkańcy dzielnicy Gdańsk - Osowa

 

Składając swój podpis zgadzam się z tekstem petycji oraz potwierdzam, iż zapoznałem/am się i zrozumiałem/am tekst poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że: administratorem przetwarzanych danych osobowych osób podpisanych pod petycją jest: Pani Renata Krajka. 

1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest złożenie ww. petycji do Prezydenta Miasta Gdańska oraz do Rady Miasta Gdańska.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach złożonej petycji.

4. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy instytucji międzynarodowych.

5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Renata Krajka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook