Petycja za budową obwodnicy Wrześni

Wobec szeregu zmian jakie dokonały się w przeciągu ostatnich lat, miasto Września stanęło na skraju kryzysu komunikacyjnego, który w dużej mierze podyktowany jest specyficznym układem drogowym. Sytuacja ta wynika z tego, że Września jest jednostką miejską, ulokowaną bezpośrednio w miejscu przecięcia się trzech ważnych w skali Państwa arterii drogowych, jakimi są drogi krajowe nr 15 i 92 oraz autostrada A2. Trasy te wzajemnie się przecinają i nakładają. Stworzony w ten sposób układ drogowy otacza i jednocześnie przecina miasto z trzech stron (z wyłączeniem strony północno- wschodniej) powodując jego paraliż. Zjawisko to nasila się, kiedy dochodzi do nałożenia się ruchu tranzytowego ze szczytowym ruchem miejskim.

Niestety miasto ze swoim układem urbanistycznym nie jest przystosowane do rozbudowy istniejącej sieci drogowej, ani poprzez jej zagęszczenie, ani poprzez wytyczenie tras alternatywnych, które mogłyby odciążać szczególnie zatłoczone odcinki dróg. Jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na kongestię jest budowa obwodnicy Wrześni i bezpośrednio przyległych do niej wsi. Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez mieszkańców Wrześni, stąd zachęcamy wszystkich do podpisywania petycji skierowanej do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury i Budowanictwa. 


Projekt Września    Skontaktuj się z autorem petycji