POMOC FINANSOWA DLA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Kraków, dn. 20.03.2020r.    

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Referat Żłobków         
Ul. Jana Dekerta 24
Kraków  

 

Szanowni Państwo,    

 

Zgodnie z danymi zawartymi w serwisie https://empatia.mpips.gov.pl/  na terenie Gminy Miejskiej Kraków działa 250 żłobków i klubów dziecięcych.  Tylko 18 z nich to żłobki samorządowe. 

O tym, jak istotne są to instytucje, świadczyć może fakt, iż ich działalność wpisuje się w dużym stopniu w wypełnianie zadań własnych gminy, obejmujących m.in. sprawy:

-  ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- wspierania rodziny

- edukacji publicznej,

- polityki prorodzinnej.

Sprawujemy opiekę nad dziećmi przez większą część dnia, co umożliwia aktywność zawodową obojga rodziców. Nasza działalność wspiera rynek pracy, tworzymy nowe miejsca zatrudnienia. Utworzone przez nas placówki zmniejszają poziom bezrobocia
w Krakowie, oraz realnie wspierają aktywację zawodową rodziców kończących urlop macierzyński/tacierzyński. Przypominamy, że nasze placówki powstały w ramach potrzeb wypełnienia luki związanej z brakiem miejsc w żłobkach państwowych.

W głównej mierze realizujemy zadania wynikające z zapisów Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W większości podmioty prywatne, a w dużym stopniu  mikroprzedsiębiorstwa, które niejednokrotnie, w chwilach kryzysu, pozostawione są same sobie.

Niniejsza petycja reprezentuje małopolskich przedsiębiorców, właścicieli żłobków i klubów dziecięcych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy kochając swoją pracę, dzieląc się pasją  i dźwigając trud opieki nad dziećmi do lat 3, doświadczyli oraz w najbliższym czasie doświadczą trudności wynikającej z zamknięcia ich placówek na czas zagrożenia epidemiologicznego.

W dniu 11 marca 2020r., gdy Szanowny Pan Premier RP Mateusz Morawiecki, z powodu szerzącej się epidemii koronawirusa, zobowiązał Wojewodów do czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3, realizowanych w ramach żłobków
i klubów dziecięcych, mikroprzedsiębiorcy stanęli  w obliczu nowych trudności. Jesteśmy przekonani, że zamknięcie naszych placówek  jest wskazane a nawet konieczne, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby.  
Rząd, na czas zamknięcia placówek zapewnił rodzicom zasiłek opiekuńczy, co z pewnością pomoże niejednej rodzinie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Rodzice, nasi klienci, przyjęli wiadomość o zamknięciu żłobka w różny sposób.  Właściciele podjęli jednak działania mające na celu wyjaśnienie powodów, wagi sytuacji oraz ram czasowych braku świadczenia usług opieki.

Jednak możliwość wydłużenia okresu kwarantanny i dalszego zamknięcia naszych placówek wiązać się będzie z masowymi wypowiedzeniami umów przez rodziców dzieci
w wieku żłobkowym. Każdego dnia mierzymy się z trudnymi rozmowami o finansach
z rodzicami dzieci do lat 3, którzy zarzucają nam brak świadczenia usługi. Argument wydłużenia świadczenia opiekuńczego dla rodziców jest pomijany, a często nasi rozmówcy powołują się na wysokość oferowanego zasiłku, argumentując, że jest zbyt niski. W drugiej kolejności wskazują na fakt, iż ich praca zarobkowa, nawet w obliczu pandemii, musi być świadczona osobiście, w siedzibie pracodawcy, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia niani do opieki nad dzieckiem. Rezygnują tym samym z umowy ze żłobkiem, gdyż jednoczesna opłata za niefunkcjonujący żłobek oraz opiekunkę do dziecka mija się z celem.
Obawiając się utraty klientów i braku możliwości pozyskania nowych, podczas zawieszonej działalności żłobka, zwracamy się do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa o wskazanie możliwości pomocy finansowej.

Pomimo przerwy w świadczeniu usług opieki, koszty przez nas ponoszone nie uległy zmianom.  Jesteśmy zobowiązani do terminowego uiszczania opłat za wynajem lokali w sektorze prywatnym. Niestety często zaprzestanie prowadzenia działalności nie zwalnia najemcy z konieczności uiszczenia czynszu.  Kolejny koszt stanowi czynsz administracyjny, koszty składek ZUS, wynagrodzeń pracowniczych, które zgodnie z art. 81.  § 1. Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom w pełnym wymiarze, gdyż prezentują tzw. „gotowość do pracy”. Proponowane przez rząd zawieszenie składek ZUS nie jest żadną pomocą ponieważ ich nie umorzy, a tylko spowoduje konieczność opłacenia ich w późniejszym terminie. Skąd jednak zdobyć trzykrotność składek, jeśli nasze placówki nadal będą zamknięte, a dzieci w domu z rodzicami? Dlatego tym bardziej prosimy o przychylność w kwestii rozważenia naszych potrzeb i obaw.  

Zgodnie z powyższym postulujemy:

1.         Udzielenie wsparcia finansowego podmiotom prywatnym realizującym zadania Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w ramach żłobków i klubów dziecięcych. Źródło takiej pomocy stanowić może kwota zabezpieczona w budżecie wnioskiem o udzielenie dotacji w roku 2020 dla danej placówki, a wysokość pomocy może stanowić różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną w miesiącach styczeń, luty, marzec 2020, a tą faktycznie wypłaconą.  

2.         Utrzymanie dofinansowania dla rodziców w niezmienionej kwocie. Dla rodziców będzie to duża pomoc - i miejmy nadzieję - oddali pomysł złożenia wypowiedzenia.  

3.         Udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do ilości miejsc w danej placówce. Koszty utrzymania placówki różnią się w zależności od ilości dzieci w danym żłobku/klubie. Wsparcie Samorządu byłoby dla nas nieocenione, w przypadku negocjowania przez rodziców stawki czynszu, za miesiące bez świadczonej usługi. Zgodnie z prawem żłobki nie muszą obniżać kwoty czesnego. Pomoc o jaką prosimy, zabezpieczy zatem obie strony – przedsiębiorstwo i rodzica, który będzie mógł liczyć na niewielki upust z naszej strony. Prosimy zatem o rozważnie takiej pomocy, zabezpieczenie dla nas odpowiednich środków.  

 Wszyscy oczekujemy dobrych wiadomości związanych z obecną pandemią SARS Covid-19. Rozumiemy, że sytuacja jest nadzwyczajna. Żywimy jednak nadzieję, że w niedługim czasie wszystko wróci do normy i znów będziemy się mierzyć z trudami dnia codziennego. Niestety, kryzys dosięgnie każdy obszar gospodarczy. Wierzymy jednak, że gdy minie, łatwiej będzie nam podjąć działania mające na celu odbudowę miejsc pracy, a zaopiekowanie się dziećmi powracających na rynek zatrudnienia wydaje się być kluczowe. Rolę placówek opiekuńczo wychowawczych widać dopiero teraz, gdy z powodu zamkniętych żłobków, przedszkoli i szkół, w każdej firmie brakuje personelu, który zamiast pracować musi opiekować się potomstwem.

Bardzo chcielibyśmy, aby w dniu, gdy pandemia się zakończy, w Gminie Miejskiej Kraków nadal funkcjonowało 250 żłobków i klubów dziecięcych. Prosimy zatem Szanownych Państwa o pomoc i zaproponowanie rozwiązania.  

W imieniu Właścicieli Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Miejskiej Kraków

Beata Gadzała-Grzęda, Niepubliczny Żłobek „Serduszko”

Monika Sitarz, Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”    


Beata Gadzała-Grzęda, Niepubliczny Żłobek "Serduszko"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Beata Gadzała-Grzęda, Niepubliczny Żłobek "Serduszko" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook