Poparcie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy na Sesji RM Mysłowice 24.06.2021 r.

Mysłowice, 23 czerwca 2021 r.
Marcin Stroński
imię i nazwisko
ul. B. Wały 1a/31, 41-400 Mysłowice
adres zamieszkania
572.288.365
telefon
marcin-stronski@wp.pl
adres e-mail

Pan
Tomasz Papaj
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zgłaszam chęć udziału w debacie nad raportem o stanie gminy na sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 24 czerwca 2021 r.

W załączeniu przedkładam listę z podpisami osób, popierających moje wystąpienie.


Marcin Stroński
podpis


Zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców należy wykazać poparcie co najmniej 50 osób.

Oświadczenie
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO", informuję, że:
1) organem będącym administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą
w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice – adres e-mail:
m.patalag@um.myslowice.pl;
3) podanie danych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, w celu
realizacji przez Miasto jego zadań i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego udzielenia poparcia osobie, która chce zabrać głos
podczas debaty nad Raportem o stanie miasta;
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,
a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji
publicznej;
7) posiada Pan/Pani następujące prawa:
a) dostępu do danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) przeniesienia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji
i nie będą przetwarzane w celu profilowania;
9) konieczność podania danych wynika z ustawy o samorządzie gminnym.