PRZEBUDZENIE - petycja do społeczeństwa

221140866                                                                                                                                                                                 

 

 

Operacja pod kryptonimem - ODCINANIE POLITYKOM RYJA OD KORYTA I ZABRANIE KORYTA                                 

 

 

Plik z tekstem nowej ordynacji wyborczej WNIOSKU SPOŁECZEŃSTWA można pobrać z FACEBOOK-a   link poniżej:

https://www.facebook.com/groups/976326745752915/?ref=bookmarks

Nazwa grupy na FACEBOOKu : Zbierać podpisy do demokratycznych zasad ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu

Proszę udostępniać na facebook-u pliki - WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA !!!!!!!!!!

link do Artykuł 4-rty Konstytucji RP  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

Link do programu do poprawnego otwierania pliku
https://get.adobe.com/pl/reader/

 

 

WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA z demokratycznymi zasadami funkcjonowania polityków i ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu w związku z którym wejdą w życie społeczne projekty ustaw, - dzięki społecznym projektom ustaw każdy Człowiek a także różnego rodzaju organizacje będą miały prawo zamieszczać swoje projekty ustaw. Będziecie mogli realizować to co zamierzacie (za społecznym poparciem czyli 100000 podpisów). Potrzebna będzie strona internetowa z zakładkami różnych kategorii ustaw. Np.

1. społeczne projekty ustaw
2. projekty ustaw polityków
3. prawo przychodzące z Uni
4. poprawki ustaw
5. rozporządzenia
6. Projekty do poddania pod referendum
7. usuwanie masońskiego prawa
8. zmiany w Konstytucji do poddania pod referendum

Do tego analogiczna strona internetowa w której będą zamieszczane projekty ustaw z ilością uzbieranych podpisów na dany dzień. (Każdego dnia ta strona będzie uaktualniana w siedzibie do której Społeczeństwo będzie wysyłać wnioski i podpisy do poszczególnych projektów.)

 

(Definicja Demokracji) Demokracja – system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli)[1].

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady zawarte w tym wniosku są życzeniami Polskich Wyborców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

 
 
O zmianę podstawowych zasad funkcjonowania Państwa Polskiego, z „bandyckich” na demokratyczne. Proponowane zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.  
 
                  TREŚĆ ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU I SENATU
 
1.      Na kartach wyborczych do głosowania przy każdym nazwisku dodatkowy kwadracik pod znakiem (NIE).
 
2.      Ile głosów chce oddać, – jakich – i na kogo - zależy od woli wyborcy, tylko ograniczenie, co do maksymalnej ilości w okręgach wielomandatowych.
 
3.      Lista krajowa - składająca się ze wszystkich polityków z Sejmu.
 
4.      Druga lista krajowa ze wszystkimi politykami z Senatu.
 
5.      Plus okręgi wyborcze wielomandatowe, jedna lista do Sejmu jest 41 okręgów,  druga lista do Senatu jest 100 okręgów.  
 
6.      Listy społeczne – nie partyjne.  Jeden okręg do Sejmu – jedna lista społeczna do Sejmu, jeden okręg do senatu        druga lista społeczna do Senatu, dla nowych kandydatów. Kandydaci mają być wpisywani na listy wyborcze w kolejności alfabetycznej. (W ten sposób to społeczeństwo będzie kształtować listy wyborcze, a nie partie!!)
 
7.      Na liście krajowej do Sejmu maksymalnie 460-głosów na (TAK) i 460-głosów na (NIE). (Jest 460 Posłów)
 
8.      Na liście krajowej do Senatu maksymalnie 100-głosów na (TAK) i 100-głosów na (NIE). (Jest 100 Senatorów)
 
9.      Okręgi wielomandatowe do Sejmu maksymalnie 30-głosów na (TAK) i 30-głosów na (NIE). ( Jest 41 okręgów)
 
10.  Okręgi wielomandatowe do Senatu maksymalnie 10-głosów na (TAK) i 10-głosów na (NIE). ( Jest 100 okręgów)
 
11.  Do Sejmu i Senatu przechodzą kandydaci według ilości otrzymanych głosów na (TAK) pod warunkiem, że nie będą mieli tyle samo głosów, przeciw czyli na (NIE) - albo więcej.
 
12.  Ze wszystkich list do Sejmu robi się jedną listę - z największą ilością głosów pierwszych 460 kandydatów. (Skład Sejmu)
 
13.  Ze wszystkich list do Senatu robi się jedną listę - z największą ilością głosów pierwszych 100 kandydatów. (Skład Senatu)
 
14.  Premierem zostaje kandydat, który otrzyma najwięcej głosów na (TAK), i tworzy rząd z tych, którzy dostali się do Sejmu, zgodnie z wolą większości wyborców.
 
15.  Marszałkiem Senatu zostaje kandydat z największą ilością głosów na (TAK).
 
16.  Dwuletnia kadencja Sejmu i Senatu, czyli wybory, co dwa lata. - Wybory bezpośrednie
 
17.  Zakaz udziału w kampanii wyborczej polityków (Posłów) z list krajowych, czyli z Sejmu, i z Senatu, (wyborcy powinni oceniać Posłów i Senatorów po ich działalności w Sejmie i Senacie, - w czasie ich kadencji). Kampania wyborcza tylko i wyłącznie dla kandydatów z okręgów wielomandatowych. Zamiast kampanii wyborczej polityków z Sejmu i z Senatu, bezpłatne dwa kanały telewizyjne i dwa radiowe.  Jeden relacje z Sejmu, drugi relacje z Senatu.
 
18.  Politycy, którzy są w Sejmie i Senacie, czyli na listach krajowych - nie mogą startować z okręgów wielomandatowych.
 
19.  Zakaz finansowania partii politycznych z pieniędzy podatników i z innych źródeł ( oprócz składek członków partii.)
 
20.  Żadnych progów wyborczych, a tym bardziej zbierania podpisów, żeby kandydować!!
 
21.  Kandydatem do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Kandydatem do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.
 
22.  Zakaz prowadzenia i publikowania wyników sondaży przedwyborczych, w czasie trwania kampanii wyborczej!!
 
23.  Poseł i Senator nie może mieć dodatkowej pracy, oprócz obowiązków Posła i Senatora.
 
24.  Po każdych wyborach nie ma obowiązku pełnego składu Sejmu i Senatu.
 
25.  Wyborcy bezdomni, bez stałego miejsca zamieszkania, bez dokumentów, głosują w najbliższym punkcie wyborczym. Po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu ich danych osobowych, i odnotowaniu w wydziale ewidencji ludności i dowodów osobistych, zostają wpisani na listę w danym punkcie wyborczym. Uruchomić na czas trwania wyborów kilka telefonów w MSWiA, w wydziale ewidencji ludności i dowodów osobistych i powiadomić o tym fakcie PKW.
 
26.  W pierwszej kolejności pod debatę i głosowanie społeczne projekty ustaw z minimum 100000 podpisów pod danym projektem ustawy razem z wnioskami, które spełniają wymogi podpisu.
 
27.  Strona internetowa do społecznych projektów  ustaw, plus siedziba, do której wyborcy będą wysyłać złożone i pozostali zebrane od wyborców podpisy.
 
28.  Zakaz brania pod debatę i głosowanie przez polityków z Sejmu i z Senatu, projektów ustaw - bez zebranych obowiązkowych 100000 podpisów pod danym projektem ustawy, za wyjątkiem projektów ustaw Polityków, z tematów i kierunków obietnic wyborczych.
 
29.  Zakaz robienia poprawek przez Polityków z Sejmu i Senatu, w projektach ustaw, które mają 100000 podpisów wyborców. 
 
30.  Referendum ogólnokrajowe jest wyłącznym demokratycznym prawem Narodu Polskiego do sprawowania władzy bezpośrednio, czyli bez wiedzy, współdecydowania i jakiegokolwiek udziału polityków z Sejmu i Senatu i Prezydenta RP. Patrz Art.4 Konstytucji RP. O przeprowadzeniu referendum decyduje tylko i wyłącznie ilość podpisów pod danym projektem, razem z wnioskami, które spełniają wymogi podpisu, czyli w sumie minimum 500000 podpisów wyborców. Referendum obligatoryjnie ogłasza Prezydent RP.  To, co przejdzie przez referendum pozytywnie, staje się prawomocne od chwili oficjalnego ogłoszenia wyników referendum. Następnie Marszałek Sejmu wpisuje to do odpowiednich aktów prawnych, lub wydaje takie dyspozycje.
 
 
TEGO POWINNO DOMAGAĆ SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, JAK CHCE ŻYĆ W DEMOKRACJI!!!
 
Społeczeństwo w Demokracji, jako Suweren, ma zwierzchnią niezbywalną i niepodzielną władze, - dlatego ma święte i demokratyczne prawo organizować Sobie Demokracje.  Politycy nie mogą mieć w tym swojego udziału, dlatego że to ich bezpośrednio dotyczy. Nie mogą kształtować, wprowadzać poprawek, a tym bardziej uchwalać tych zasad, nie mają też prawa do głosowania nad kwestią, czy referendum ma być przeprowadzone czy nie. Ponieważ to Społeczeństwo jest Suwerenem, który ma władze zwierzchnią. Każda ingerencja w te zasady przez polityków czy Prezydenta będzie konfliktem interesów, i sprawowaniem władzy za pośrednictwem przedstawicieli, a konflikt interesów jest patologią – a w tym przypadku patologią polityczną. Społeczeństwo nie chce żyć w politycznej patologii – tylko w prawdziwej Demokracji. Obecne zasady funkcjonowania polityków i ordynacji wyborczych, są sprzeczne z definicją demokracji, Polską Konstytucją i ogólnie przyjętymi zapisami o Demokracji dla Społeczeństwa. Dają politykom monopol na władze, czyli dyktaturę.  Naród Polski powołuje się na artykuł 4-ty konstytucji RP, do sprawowania władzy bezpośrednio poprzez referenda, czyli bez jakiegokolwiek udziału polityków.  Jeśli Ludzie zgadzają się na zasady ukształtowane przez polityków, - to sami z siebie robią niewolników!!
 
Zasady zawarte w tym wniosku są życzeniami Polskich Wyborców!!
 
 
 
 
 
 
   Podpis Wyborcy..............................................................
 
 
 
 
 
 
Ps. Jak znaleźć tekst petycji, - w wyszukiwarkę internetową wpisać: przebudzenie petycja do
społeczeństwa Na pierwszej pozycji wyświetli się link do strony z tą petycją. Lub na FACEBOOK-u w grupie o nazwie: Zbierać podpisy do demokratycznych zasad ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu Będą zeskanowane dokumenty.

 
 
 
 
                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis i uzasadnienie:

Telefon dla Społeczeństwa, do Kancelarii Prezydenta w sprawie odpowiedzi na złożone pismo. 22 695-26-56 Numer wpływu RPW58686/2016 „Gnębić” telefonami aż przyślą odpowiedź!! Żądać odpowiedzi w porozumieniu z Prezydentem.

adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich. ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa.

mail: listy[at]prezydent.pl

fax: 695-22-38

Społeczeństwo ma władzę zwierzchnią, i Społeczeństwo ma prawo żądać odpowiedzi od Prezydenta!!
Powoływać się na nazwisko osoby, która składała pismo - Krasnodębski Sylwester. Jak się nie otwiera trzeba kliknąć na moje nazwisko - potem Zdjęcia - potem Albumy.
Udostępniać!! Czekamy na odpowiedź!!
Pobieranie: kliknąć na obraz , potem Opcje, potem pobierz. - każde zdjęcie oddzielnie. A potem drukować. Ustawić w opcjach drukarki drukowanie w pionie i najlepszą jakość druku.
Link do strony z petycją do uświadamiania Ludzi:
http://www.petycjeonline.com/przebudzenie_-_petycja_do_spol…
Link do strony grupy
https://www.facebook.com/groups/976326745752915/

Art. 4. Konstytucji RP.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zmiana zasad funkcjonowania Państwa, jest zmianą ustroju w Polsce - (z żydokomuny na Demokracje) - dlatego inne zapisy oprócz Art. 4-tego nas nie dotyczą. Ponieważ tylko Art. 4-ty Konstytucji RP definiuje nowy ustrój - Demokrację.
Co w związku z tym odnośnie punktu pierwszego w Art. 4-tym? Władza oznacza przywilej decydowania.
O czym decydowania? - O zasadach na jakich ma funkcjonować Państwo – czyli, (zasady funkcjonowania polityków i ordynacji wyborczych).
Co w związku z tym, odnośnie punktu drugiego część pierwsza? - Naród nie oddaje władzy Politykom, tylko ją sprawuje, społecznymi projektami ustaw które mają 100000 podpisów wyborców, a za pośrednictwem przedstawicieli czyli Polityków te projekty ustaw są brane przez Polityków pod debatę i głosowanie, - to jest jedyna władza Polityków zapisana w Art. 4-tym Konstytucji Polskiej.
Co w związku z tym, odnośnie punktu drugiego część druga? - Naród sprawuje władzę bezpośrednio, czyli referendum krajowe . Naród decyduje w jakiej kwestii chce zrobić referendum, i czy referendum ma się odbyć - też decyduje Naród, ilością zebranych podpisów pod danym projektem do poddania pod referendum, czyli minimum 500000 podpisów- A ogłasza referendum Prezydent. To co przejdzie przez referendum pozytywnie - Prezydent wciela w życie rozporządzeniem głównie dla Polityków.
I „wara” Politykom i Prezydentowi od naszej władzy.
Społeczeństwo Polskie ma władzę i ma prawo zacząć ją sprawować!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demokracja dla Ludzi kończy się w momencie, kiedy wyborcy pozwalają politykom kształtować podstawowe zasady funkcjonowania Państwa - **zasady funkcjonowania polityków i ordynacji wyborczych** - w masonizmie robią to politycy - a w Demokracji Wyborcy.

Według współczesnych kryteriów, demokracja opiera się na

• dostępności sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych;
• możności wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych);
• suwerenności narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa;
• zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego kontrolą;
• uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych;
• możności zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej;
• odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom;
• podziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez działalność zorganizowanej opozycji politycznej;
• wolności przekonań i wypowiedzi;
• instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy.

TRZEBA ZMIENIĆ BANDYCKIE ZASADY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA POLSKIEGO NA DEMOKRATYCZNE

Trzeba zmienić kilka zasad w ordynacji wyborczej, żeby stała się demokratyczną i zgodną z definicją demokracji w 100%, i pozwolić decydować SPOŁECZEŃSTWU!!! Pozwolić wyborcom decydować o tym -jaki ma być skład Sejmu po każdych wyborach. W prawdziwej demokracji zasady wybierania,- funkcjonowania i finansowania polityków ustala Społeczeństwo. A prezydent rozporządzeniem wciela je w życie,- na wniosek Społeczeństwa!!! Ordynacja wyborcza powinna działać zawsze na korzyść Społeczeństwa, a nigdy na korzyść polityków. To ma być Demokracja dla Społeczeństwa, - a nie podstępna dyktatura dla polityków.

Warunki jakie powinny spełniać demokratyczne zasady  funkcjonowania Państwa - żeby były demokratyczne.

(1) Demokratyczne zasady funkcjonowania polityków i ordynacji wyborczych to takie, które są kształtowane przez Ludzi, dla których ma być demokracja, czyli przez wyborców, niezwiązanych z politykami, ani z Państwem,- Ludżmi na stanowiskach Państwowych. (Żeby wykluczyć konflikt interesów, który jest patologią.)
(2) Zasady nie mogą decydować za wyborców, tylko mają umożliwiać każdemu wyborcy w równym stopniu współdecydowanie o składzie Sejmu, Senatu czy Parlamentu.
(3) Nie mogą dyskryminować - polityków, kandydatów, ani wyborców.
(4) Mają uniemożliwiać politykom i kandydatom robienie wyborców w " balona ".
(5) Mają być poszanowaniem woli wyborcy.
(6) Mają działać zgodne z definicją demokracji.
(7) Mają działać wyłącznie na korzyść wyborców.
(8) Wyborca musi mieć wybór.

(9) Tyle co jest maksymalnie głosów (ZA) - to zawsze drugie tyle powinno być głosów przeciw czyli (NIE)

(10) Zasady ordynacji wyborczej i funkcjonowania Polityków nie mogą ograniczać wyborcom możliwości wyrażania swojej woli w czasie wyborów.

Takie warunki powinny spełniać demokratyczne zasady funkcjonowania Państwa!!! Demokracja dla Społeczeństwa nie polega na tym że polityk wyjdzie przed kamerę i powie Społeczeństwu że żyjemy w demokratycznym kraju, - to tylko słowo wypowiedziane przez polityka. Demokracja dla Społeczeństwa to dane Społeczeństwu Demokratyczne Prawa do ustalania zasad na jakich mają być wybierani i na jakich zasadach mają funkcjonować Politycy, w przeciwnym razie nie będzie to Demokracja tylko podstępna dyktatura polityków, - czyli patologia, i w takiej patologii żyjemy obecnie. Politycy nie mogą kształtować prawa dla samych siebie, czyli zasad na jakich mają funkcjonować, i na jakich ma ich wybierać Społeczeństwo, bo to jest konflikt interesów, a konflikt interesów jest patologią. Obecnie, to nie są wybory, tylko głosowanie na dyktatorów, którzy sami się wybrali, wpisując się na partyjne listy wyborcze!!!! Sami ustalają dla siebie zasady, a tym samym dla Polskiego Państwa i całego Społeczeństwa!!!! Tak robią tylko dyktatorzy!!!! Wszelkie zasady które dotyczą funkcjonowania Polityków i ordynacji wyborczych powinno kształtować Społeczeństwo, a Prezydent powinien wcielać je w życie rozporządzeniem. W ten sposób Społeczeństwo będzie miało swoich prawdziwych przedstawicieli w Sejmie. a Politycy będą służyć Społeczeństwu. Głosami sprzeciwu Społeczeństwo będzie kształtować kierunek, a tym samym swoją przyszłość. Będzie prawdziwa demokracja dla Ludzi. Jedyny demokratyczny sposób na osiągnięcie demokracji dla Ludzi ! – wyborcy kształtują zasady – zasady przechodzą przez referendum – następnie Prezydent wciela te zasady w życie rozporządzeniem, i zaczynamy demokracje od prawdziwych demokratycznych wyborów.Uzasadnienie - autor PAWEŁ KUKIZ
((( cytat - Żenująco niska jakość politycznej „elity”, bezprawne działania organów powołanych do ochrony praw obywatelskich dowodzą, że pomimo gromkich deklaracji o odzyskaniu przez Polaków wolności 25 lat temu, nie żyjemy bynajmniej w demokratycznym państwie prawa. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrujemy w fatalnej, odbierającej obywatelom prawo kontroli nad posłami – partyjnej, (proporcjonalnej) ordynacji wyborczej. Ordynacja ta zapewnia w istocie politykom z obecnych partii pełną bezkarność, uniemożliwia skuteczną kontrolę nad nimi, odbiera pojedynczym obywatelom fundamentalne, bierne prawo wyborcze, co w konsekwencji prowadzi do wynaturzenia systemu politycznego państwa. Fatalny system wyborczy, prowadzi także do istotnego obniżenia intelektualnego i etycznego poziomu wyłonionych w jego ramach tzw. przedstawicieli. Stwierdzamy, iż przyjęta w interesie partyjnych liderów partyjna ordynacja wyborcza jest właśnie ustrojową przyczyną patologii toczących polską „demokrację”. Podobnie jak brak społecznej kontroli nad działalnością prokuratur i sądów jest przyczyną łamania prawa przez te organy. - koniec cytatu ))) GŁOSY SPRZECIWU SPOŁECZEŃSTWA NA WYBORACH, POWSTRZYMAJĄ KUMULOWANIE SIĘ PATOLOGJI U ŹRÓDŁA, CZYLI W SEJMIE!!! Obecną ordynacje wyborczą politycy uchwalili dla siebie żeby mieć monopol na bycie w sejmie - a nie dla społeczeństwa żeby żyło w demokracji !!!! Politycy tworzą patologiczne prawo, i według tych patologicznych zasad każą żyć całemu społeczeństwu. Większość społeczeństwa nic nie może zrobić, bo nie ma głosu sprzeciwu na wyborach, nie może się sprzeciwić żadnemu politykowi, bo jest podstępem politycznie ubezwłasnowolniona!!! Czyli tak naprawdę nie ma żadnej demokracji, tylko podstępna dyktatura większości polityków, którzy działają na rzecz najbogatszych. I robią ludziom wodę z mózgu!!! W masonizmie (który jest obecnie) państwa się zadłużają, korporacje bogacą a społeczeństwa biednieją. Masonizm odbiera Ludziom rozum i patriotyzm. Głosy sprzeciwu społeczeństwa na wyborach będą kształtowały demokracje, a bez głosów sprzeciwu kształtuje się "pieprzony" masonizm, który zezwierzęca ludzi.

Definicja demokracji - (Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli.)

Wyborca powinien mieć możliwość w pełni wyrazić swoją wolę na karcie wyborczej do głosowania. Manipulowanie wolną wolą społeczeństwa, nie ma nic wspólnego z definicją demokracji, a tym samym z demokracją. Prawdziwa Demokracja polega na poszanowaniu woli wyborcy, i żeby wyborca miał wybór!!! Demokracja i wolność dla Człowieka to, możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. Jeżeli nie ma takiej możliwości to znaczy że jest politycznie ubezwłasnowolniony. A społeczeństwem ubezwłasnowolnionym jest łatwo manipulować i sterować. To właśnie głosy sprzeciwu zastąpią wyjście społeczeństwa na ulice. Demokracja jest dobrym ustrojem, problem w tym że jej nigdy nie było!!! W demokracji bogaty ma pieniądze, - polityk ma władze, - a biedny ma głos sprzeciwu na wyborach!!! W demokracji po każdej kadencji politycy są rozliczani przez społeczeństwo głosami sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. To co jest obecnie - to jest parodia wyborów i parodia demokracji!!! W prawdziwej Demokracji Społeczeństwo uczy się myśleć - a Politycy uczą się działać na rzecz kraju i większości społeczeństwa. W ten oto sposób jest pozytywna celowość działania!!! Zasady funkcjonowania Polityków i ordynacji wyborczych są kołem zamachowym funkcjonowania Państwa i Społeczeństwa, Jakie są zasady - tak funkcjonuje Państwo i Społeczeństwo!!! To co jest obecnie, to są bandyckie zasady funkcjonowania Państwa Polskiego i - KAPRYS POLITYKÓW OKRĄGŁEGO STOŁU!!!

      ps. proszę to rozpowszechniać


Sylwester Krasnodębski    Skontaktuj się z autorem petycji