Przeciw likwidacji terenów zielonych i ogrodów działkowych w obrębie ulic: Bułgarska, Serbska, Słowiańska, Harcerzy, Arkońska w Szczecinie.

                          Rada Miasta Szczecin

                          Plac Armii Krajowej 1

                          71-456 Szczecin

 

Szanowni Państwo, 

powstał projekt planu zagospodarowania przestrzennego Arkońskie-Niemierzym-Harcerzy  w Szczecinie. Obejmuje on obszar ograniczony ulicami Arkońska, Bułgarska, Słowiańska, Fałata, Harcerzy oraz granicami Zespołu Parków Kasprowicza-Arkońskie. 

  Teren ten ma zostać przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, zabudowę jednorodzinną i usługi. Projekt obecnie jest w fazie opracowywania. Przeznaczenie zielonych terenów w okolicy pod budownictwo i usługi spowoduje zabetonowanie tych terenów wpływając negatywnie na proces retencji wód opadowych.

  Te tereny i tak ulegają stałemu coraz intensywniejszemu zabudowywaniu (pomimo braku planu zagospodarowania przestrzennego). Została rozbudowana stacja elektromagnetyczna (zakładała w fazie budowy moc 110 kv, a ostatecznie jest 220kv), powstał punkt selektywnego zbierania odpadów przy ulicy Harcerzy, w bliskiej granicy z alejami parkowymi oraz budowane są budynki wielorodzinne. W ostatnim okresie duży obszar zieleni pochłonęła budowa dużego parkingu przy ulicy Arkońskiej i budowa kolejnego odcinka Trasy Średnicowej (ul. Majdańskiego).  Jest to kolejny powód by nie zabierać zielonych terenów w okolicy, które i tak systematycznie znikają.   

     Skutki postępujących zmian klimatycznych powinny mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu tego typu decyzji. Tereny miejskie są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne. Poprzez pozostawienie zielonych enklaw zwiększa się odporność miast na zachodzące zmiany klimatu. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w takim kształcie jest niezgodne zarówno z krajowymi, unijnymi jak i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi (Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Krajowa Polityka Miejska 2030, Nowa Karta Lipska, Strategia UE w zakresie do zmian klimatu, unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030).

 Miasto Szczecin ma też swoją wizję rozwoju o nazwie Floating Garden 2050, która jest promowana przez nasze miasto od 2008 roku. Wizja ta wskazuje na potrzebę wykorzystywania środowiska naturalnego w rozwoju miasta (tj. zieleni, zasobów wodnych). Marka Floating Garden 2050 odwołuje się do bogactw natury Szczecina: do otaczającego miasto lasów, parków, puszczy czy wody-licznych kanałów, rzek, rozlewisk. Mówi ona o tym, aby myśląc o rozwoju, nie zatracić naturalnego bogactwa jakim jest przyroda. 

Gdyby jednak podjęto decyzję o zabudowaniu terenów w okolicy Zespołu Parków Kasprowicza-Arkoński, zniszczeniu uległy by wieloletnie nasadzenia, w tym drzewa, które dla ptaków są ostoją i miejscem gniazdowania. Istniejąca zieleń spełnia funkcję ochronną dla lokalnej flory i fauny. 

 Należy wziąć pod uwagę bliskość szpitala. Otaczająca szpital strefa zieleni daje wyjątkowy mikroklimat przyczyniając się do wspomagania zdrowia i rekonwalescencji pacjentów. Tereny zielone przyczyniają się do filtrowania zanieczyszczeń, pochłanianiają  CO2 oraz wytwarzają tlen. Nasilony ruch samochodowy zanieczyści powietrze i przyczyni się do większego hałasu. 

 Tereny zielone mają wpływ na zdrowie mieszkańców, atrakcyjność miasta, a przez to wpływają na jakość życia Szczecinian. Prosimy o zachowanie dotychczasowej funkcji zieleni na tych terenach. Dlatego wnosimy o:

 - Nielikwidowaniem ogrodów działkowych i ogrodów rekreacyjnych, 

- O wprowadzeniu zakazu lokalizowania baz dla samochodów firm transportowych lub logistycznych,

-  O niedopuszczenie do lokalizowania na terenie opracowywanego planu zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej (z wyjątkiem ul. Arkońskiej).  

 received_3896018499858652.jpegreceived_8207489293634692.jpegreceived_4789075674168892.jpeg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Woźny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...