Przeciwko likwidacji terenów zielonych na rzecz terenów usługowych, produkcyjnych i przemysłowych w miejscowości Bobrowiec (gm. Piaseczno).

22 stycznia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Piaseczno przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między budowaną drogą S7, ulicą Żwirową, Mazowiecką i Bobrowiecką.

W uzasadnieniu stwierdzono m. in. że cyt.: „uwolnienie kolejnych terenów pod rozwój funkcji usługowej wymaga opracowania planu miejscowego, który zabezpieczy układ drogowy obejmujący te tereny oraz wprowadzi zasady i wskaźniki ich zabudowy i zagospodarowania.”

Zważywszy na przyjęte już przez radnych Lesznowoli przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Władysławowa, których skutkiem jest planowana budowa centrum logistycznego na pograniczu Bobrowca i Władysławowa przez firmę Panattoni, domagamy się od Burmistrza i Rady Miasta i Gminy Piaseczno zabezpieczenia w powstającym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Bobrowca możliwie największego obszaru zieleni izolującej nasze sołectwo od drogi S7. Liczymy na to, że ani Pan Burmistrz, ani Radni Miasta i Gminy Piaseczno nie ulegną naciskom inwestorów zainteresowanych dalszym przekształcaniem naszej okolicy w przemysłowe zaplecze Warszawy. Wnioskujemy o umieszczenie w powstającym planie miejscowym dla naszego sołectwa zapisów uniemożliwiających posadowienie tu centrów logistycznych, hal magazynowych, budynków produkcyjnych, jak i zabudowy wielorodzinnej i innych budowli, które zniszczą charakter Bobrowca i Kamionki. Ograniczeniami takimi należy objąć całość terenu objętego opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (etap I i etap II). 

Argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem są nie tylko kwestie estetyki i zachowania kameralnego charakteru naszej okolicy, ale również uwarunkowania praktyczne: niewystarczająca przepustowość dróg dojazdowych (korki na ul. Postępu, Stołecznej, czy Wojska Polskiego w Wilczej Górze i Słonecznej w obu kierunkach) i struktura usług komunalnych typowa dla obszaru zabudowy jednorodzinnej. 

Stajemy również w obronie walorów przyrodniczych terenu wzdłuż trasy S7, którego degradacja budzi nasze zaniepokojenie i sprzeciw dlatego tak ważne jest by w obszarze obecnie opracowywanego planu miejscowego uchronić możliwie najwięcej obszarów naturalnego krajobrazu, który w wyniku powstających inwestycji w postaci drogi S7 oraz kompleksu Panattoni staje się dla nas dobrem deficytowym. Z praktyki gmin, w których zlokalizowano tego typu usługi wynika, że żadne zabezpieczenia wtórne, czyli podejmowane po zmianie planu miejscowego, np. znaki drogowe ograniczające tonaż czy prędkość na drogach publicznych, są nieskuteczne dlatego apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców w obecnie prowadzonych pracach planistycznych.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Michalski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...