Skarga na działalność Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 92 w związku z działaniami podejmowanymi w ramach zagospdoarowania zielenią terenu szkoły

Warszawa, dnia 01.12.2021 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8

Warszawa

 

Skarga na działalność Dyrektor Szkoły nr 92 w związku z działaniami podejmowanymi w ramach zagospodarowania zielenią terenu szkoły.  

Stowarzyszenie Zatrasie wnosi skargę na Dyrektor Szkoły nr 92 p. mgr M. Rupniewską w związku zgospodarowaniem zielenią na terenie szkoły.  

Od 1997 r. Podejmowane były działania mające na celu przebudowę budynku szkolnego oraz zagospodarowania terenu wokół niego. W efekcie zostało zabudowane patio, zmieniono elewację szkoły (bez konsultacji z prof. arch. Jackiem Nowickim - głównym projektantem osiedla Zatrasie). W 2006r. Doszło do pierwszej przebudowy boiska szkolnego - z dużą stratą dla zieleni terenu szkoły. Wycięto kilkadziesiąt drzew (topole kanadyjskie) kiedy wokół boiska powstała bieżnia. Po kilkunastu latach okazało się, że korzenie topól stanowiących pozostałość kilku, istniejących niegdyś szpalerów, zaczęły naruszać strukturę poliuretanowej bieżni.  

Zarząd Dzielnicy Żoliborz w 2018 r. Podjął decyzję o generalnym remoncie boiska wraz z bieżnią nakazując zachowanie szpaleru topól kanadyjskich. Jednocześnie, zgodnie z zapisem paragrafu §7 Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: (…) 2) ustala się zachowanie istniejącej kompozycji przestrzennej obszaru określonego w pkt. 1) – jako modelowego osiedla WSM z lat sześćdziesiątych a w szczególności : a) układu urbanistycznego, dróg, placów, ciągów pieszych, obiektów małej architektury, układów zieleni MPZP  

W rezultacie zmodernizowano boisko i nie rozwiązano problemu korzeni ostatniego zachowanego fragmentu szpaleru topoli od strony ulicy Przasnyskiej. Modernizacja z 2018r, kosztowała około 1 mln zł, a problem topoli nawracał. Pani Dyrektor Szkoły zabiegała o usunięcie drzew. Trzeba zaznaczyć, że teren boiska znajduje się w centralnej części osiedla WSM Zatrasie i z 3 stron sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi. Jedynie od strony ulicy Przasnyskiej mieszkańcy są chronieni zieloną barierą topól.   Mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia Zatrasie domagali się podjęcia przez Dzielnicę działań na rzecz rewitalizacji zieleni okołoszkolnej. Zastępca Burmistrza p. R. Kozłowska przychyliła się do naszych próśb i nawiązała kontakt z Zarządem Zieleni Miejskiej i Panią J. Glusman. Dzięki tym staraniom Szkoła Podstawowa nr 92 została dołączona do ogólnowarszawskiego programu „Szkolne mury dla natury”. Niestety nie towarzyszyło temu wsparcie finansowe w bliżej określonym czasie. W związku z powyższym prośba o dofinansowanie koncepcji zagospodarowania zieleni terenu szkoły zastała skierowana do Rady Dzielnicy Żoliborz. Państwo Radni przyznali na ten cel kwotę 150 tys. zł.

Stowarzyszenie Zatrasie zostało zaproszone na 2 spotkania z udziałem przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Dyrektor Szkoły. Zostały wtedy omówione nasze oczekiwania odnoszące się do koncepcji w całości, a także do konkretnych rozwiązań:  

1. Ogólna koncepcja zagospodarowania zielenią terenu szkoły.

2. Problem szpaleru topól kanadyjskich.  

Ad. 1 Głównie proponowaliśmy aby: – w nasadzeniach wykorzystywać rodzime gatunki liściaste; – w miarę możliwości odtworzyć oryginalną kompozycję układu zieleni i małej architektury w nawiązaniu do projektu arch. J. Nowickiego; – wykorzystywać „zielone kurtyny” (bluszcze i inne pnącza) tworząc izolację boiska od terenów mieszkalnych mając na względzie maskowanie elementów technicznych ogrodzenia i poprawiając estetykę alejek spacerowych wokół szkoły; – obsadzić obecnie piaszczystą skarpę nasypu ziemnego wzdłuż budynku szkoły od strony Przasnyskiej 20 (rośliny płożące, dawniej rosły tam dzikie róże).

Ad. 2 Wnioskowaliśmy aby:   – zachować układ szpaleru drzew, zgodnie z intencją zapisów MPZP, niezależnie od aktualnej kondycji zdrowotnej topól; – w przypadku konieczności wycięcia topoli wykonać nasadzenia zastępcze w tych samych miejscach, uwzględniając gatunki rodzime np. kasztanowce w nawiązaniu do linii kasztanowców na skarpie lub zgodnie z propozycją p. dyrektor szkoły – świerki pospolite, również w tych samych miejscach, co usunięte topole. Na drugim spotkaniu na terenie szkoły udział wzięli: p. Dyrektor, zaproszeni przez Nią Architekci zieleni, przedstawieni jako wykonawcy projektu zagospodarowania zielenią terenu szkoły i przedstawiciel Stowarzyszenia Zatrasie. Temat wywołał gorącą dyskusję. Nasze uwagi, prawie wszystkie, nie zostały zaakceptowane jako, że „pomysły sprzed 50 lat nie odpowiadają potrzebom naszych czasów” nawet jeżeli, sięgając do metod nowoczesnych, proponowaliśmy osłonięcie boiska i bieżni boarderami ograniczającymi lub wręcz uniemożliwiającymi rozrost korzeni drzew. Równie bezskutecznie prosiliśmy o wskazanie gatunków drzew, których korzenie najmniej szkodziłyby poliuretanowi bieżni. Pani Dyrektor obiecała udostępnić nam skończony projekt obrazujący przyjętą koncepcję. Niestety, nie udało nam się z nim zapoznać. Natomiast realizacja zagospodarowania terenu szkoły zielenią przerosła nasze wyobrażenia. Sprowadziła się do obsadzenia terenu szkoły porażającą ilością tui (ok. 150)! Zwracamy uwagę, że Zatrasie jest od blisko 4 lat objęte jest ochroną konserwatorską o czym Pani Dyrektor musi wiedzieć. Tak kompleksowy projekt, tak ważny dla utrzymania charakteru Zatrasia (ze względu na centralne położenie w osi spacerowej), niestety, nie był opiniowany przez konserwatora ani przez czynnik społeczny.

Tymczasem wiosną 2021 r. Szkoła już wycięła 2 topole (na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego). Wydano 2 decyzje. Pierwsza, z 2020r. została wycofana. Druga, z 2021r, po badaniu dendrologicznym pozwalała na usunięcie 2 drzew. W ramach nasadzeń zastępczych mają być posadzone świerki ale p. dyrektor chce je posadzić w drugim końcu boiska a nie w linii szpaleru! Stowarzyszenie Zatrasie prosiło p. dyrektor mailem o posadzenie świerków w miejscu wyciętych topól. Pani Dyrektor odmówiła argumentując, że posadzenia drzew w miejscy starych zagraża istniejącej infrastrukturze, a także że znajdują się tam karpy. Czujemy się zlekceważeni. Stowarzyszenie Zatrasie wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, w ramach informacji publicznej, o udostępnienie sentencji pozwolenia na wycinkę drzew. Stąd wiemy, że Urząd Marszałkowski, zgadzając się na nasadzenie świerków w miejscu dowolnie wybranym przez Panią Dyrektor Szkoły, nie uwzględnił zapisów obowiązującego MPZP (!) Szpaler zaprojektowany w MPZP jest próbą pogodzenia interesów mieszkańców z potrzebami uczniów. Prezentowane dotąd stanowisko pani Dyrektor szkoły bardzo nas niepokoi. Nie mamy jasności w sprawie przyszłości drzew w szpalerze, które jeszcze pozostały ani przyjętych pozostałych rozwiązań. Zagospodarowanie zieleni terenu szkoły jest dla nas szczególnie ważne. Szkoła Podstawowa nr 92 leży w centrum Zatrasia, przy szlakach komunikacyjnych i wypoczynkowych naszego osiedla. Zieleń na terenie szkoły, jej kompozycja i współgranie z sąsiadującym zagospodarowaniem osiedla są dla nas priorytetem. Jesteśmy jeszcze bardziej rozczarowani zachowaniem Pani Dyrektor, która w rozmowie z redaktorem Gazety Wyborczej nie widzi problemu, że wskazała nasadzić tuje, cyt. z artykułu „A co miałam posadzić – bratki? Cisy, które mają trujące owoce? Przecież tu są dzieci. Co złego jest w tujach?” Głos w tej sprawie zabrała również Pani Donata Wencel – Rzecznik Urzędu Dzielnicy Żoliborz, która sama wskazała, że tuje posiadają niebezpieczne substancje jakim jest tujon. Ponadto biorąc pod uwagę, że Pani Dyrektor każdorazowo usprawiedliwia wszystkie swoje działania względami bezpieczeństwa to tym bardziej zastanawia nas fakt w jaki sposób omawiane krzewy mają poprawiać bezpieczeństwo skoro nie są posadzone wzdłuż ogrodzenia, lecz rozproszone w różnych miejscach ograniczając widoczność, co będzie miało szczególne znaczenie w sytuacji o ile tuje się tam rozrosną. Fakt nasadzenia tuj nie gwarantuje ani poprawy bezpieczeństwa ani bariery akustycznej dla mieszkańców pobliskich budynków. W szczególności najbardziej poszkodowany jest budynek Przasnyska 20A, który tracąc kolejne drzewa nie ma zagwarantowanej żadnej bariery. Za chwilę okaże się, że każde drzewo na terenie szkoły jest potencjalnym zagrożeniem dla uczniów, mimo braku merytorycznego uzasadnienia.  

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Zatrasie wnioskuje o:  

1. Wyciągnięcie konsekwencji od Dyrektor Szkoły – Pani mgr Magdaleny Rupniewskiej;

2. Podjęcie działań gwarantujących zachowanie szpaleru od strony ul. Przasnyskiej przy wykonywanych nasadzeniach zastępczych;

3. Przedstawienia pełnego rozliczenia przyznanego przez Radę Dzielnicy dofinansowania na zieleń na terenie szkoły oraz udostępnienia i opublikowania projektu zieleni szkoły do wiadomości publicznej (w tym na stronie Szkoły Podstawowej Nr 92 i Urzędu Dzielnicy Żoliborz).

4. Podjęcie zobowiązań ze strony Dyrektor Szkoły oraz Zarządu Dzielnicy Żoliborz w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub/i Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków pod względem ochrony przestrzennej z racji ujęcia obszaru układu urbanistycznego Osiedla WSM Zatrasie w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy w procesie przywrócenia pierwotnego oryginalnego charakteru szkoły względem obowiązujących zapisów MPZP oraz zgodnych z podejściem konserwatorskim.  

Mając powyższe na uwadze prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższej skargi.  

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia Zatrasie oraz Mieszkańcy


Stowarzyszenie Zatrasie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Zatrasie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...