Sposób uzyskiwania uprawnień do zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Sekcja Młodych Diagnostów

przy Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

ul. Konopacka 4

03-428 Warszawa

 

 

Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 


Szanowny Panie Ministrze

 

 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie określenia sposobu uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, poprzez uznanie, iż uprawnienia do wykonywania wymienionego zawodu można uzyskać jedynie w wyniku ukończenia kształcenia na kierunku analityka medyczna.

Prośba stanowi wyraz zaniepokojenia planowanym powołaniem komisji, która miałaby obradować nad poszerzeniem grona osób uprawnionych do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym o absolwentów mikrobiologii.

W pełni świadomi aktualnej, trudnej sytuacji na rynku pracy oraz będąc w poczuciu obowiązku dbania i godnego reprezentowania naszego zawodu, prosimy o zapoznanie się z argumentami, które mocno przemawiają za słusznością niniejszej petycji.

Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna, które powróciły wraz z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z postępem wiedzy medycznej i metodyki analitycznej, określają tryb studiów, niezbędny zakres wiedzy i umiejętności podstawowych, kierunkowych oraz warunki, jakie powinna spełniać baza i kadra dydaktyczna, podejmująca się kształcenia na danym kierunku. Tym samym, standardy umożliwiają spójność kompetencji zawodowych z oczekiwaniami rynku pracy oraz porównywalność sylwetki absolwenta między uczelniami.

Pragniemy nadmienić, że standardy kształcenia posiadają także inne kierunki, przygotowujące do zawodu lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej oraz farmaceuty. Dzięki standardom kształcenia wymienione kierunki medyczne stwarzają studentom możliwość nabycia wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z uwzględnieniem, szczególnie istotnych w tej branży zagadnień klinicznych. Wszystkie wymienione kierunki studiów przygotowują do wykonywania czynności zawodu zaufania publicznego. Dostęp do wykonywania zawodu zaufania publicznego, w tym zawodu diagnosty laboratoryjnego powinien definiować niezwykle skrupulatny i klarowny akt prawny, który w swojej treści jasno określa, że jedyną drogą nabycia uprawnień do wykonywania zawodu medycznego, jakim jest zawód diagnosty laboratoryjnego, jest ukończenie kształcenia na kierunku analityka medyczna realizowanego wyłącznie na uniwersytecie medycznym w systemie jednostopniowym.

W opinii środowiska młodych diagnostów laboratoryjnych oraz studentów kierunku analityka medyczna, żaden inny sposób kształcenia nie gwarantuje nabycia niezbędnych umiejętności i wiedzy do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. Tylko zgodny ze standardami sposób kształcenia zapewni wysoką jakość wykonywanych czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obejmującej badania z dziedziny m.in.: biochemii, chemii klinicznej, hematologii, koagulologii, transfuzjologii laboratoryjnej, immunologii, toksykologii klinicznej, cytomorfologii, diagnostyki endokrynologicznej i andrologicznej, parazytologii laboratoryjnej, biologii molekularnej, genetyki laboratoryjnej, diagnostyki izotopowej, mikrobiologii i wirusologii. Celem tych założeń jest otrzymywanie wyników o najwyższej jakości, gdyż ich poprawność jest jedynym pewnikiem podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Uważa się, że do 80% wszystkich decyzji lekarskich, podejmowane jest na podstawie rezultatów pracy diagnosty laboratoryjnego. Trafna diagnoza i skuteczna terapia są istotne nie tylko ze względu na zdrowie pacjenta, ale stanowią także ważny aspekt finansowy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Należy podkreślić, że w dobie rozwoju medycyny, coraz większe znaczenie ma zawód diagnosty laboratoryjnego w zakresie doradztwa diagnostycznego, doboru właściwych badań oraz interpretacji wyników badań we współpracy z lekarzem klinicystą.

Wobec powyższego, uzyskiwanie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na drodze innej niż kształcenie na kierunku analityka medyczna prowadzi do obniżenia jakości świadczonych przez laboratorium usług, ponieważ skutkuje wykonywaniem badań laboratoryjnych przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach zawodowych. Dlatego, żywimy ogromną nadzieję na niezwłoczną i przychylną dla środowiska diagnostów laboratoryjnych reakcję Pana Ministra Zdrowia w powyższej sprawie.

Jednocześnie prosimy Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu ukazanie się w postaci rozporządzenia standardów kształcenia dla kierunku analityka medyczna.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Dawid Radziszewski

Adam Pudełko


Adam Pudełko, Dawid Radziszewski    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )