Sprzeciw „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”.

Gwieździn, dnia 09.01.2023

Składam swój sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”. Znak: OS.6220.8.2021.2022 oraz Przeciwko wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy Rzeczenica z dnia 12.12.2022 r. Po zapoznaniu się z raportem firmy, który został sporządzony w 2022 roku, zamierzającej zrealizować za wszelką cenę w/w przedsięwzięcie stwierdzam, że jest on: nierzetelny, stronniczy oraz bagatelizuje wiele ważnych zagadnień. Wiele kwestii „inwestor nie jest w stanie określić” cytat z raportu!

Farma tego typu powinna być usytuowana z dala od osad ludzkich, lasów i zbiorników wodnych. Na terenie płaskim, a takich miejsc na terenie całej Gminy nie brakuje.

W Raporcie firma i jej pracownicy ewidentnie nie doceniają potencjału tej ziemi oraz całego otoczenia Sołectwa Gwieździn: cytuję: „Teren przewidziany pod planowaną inwestycję, jak i działki sąsiadujące z nim nie charakteryzują się cennymi walorami krajobrazowymi”.

Budynek Gorzelni nie jest na liście obiektów podlegających ochronie, które są wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, jednak jest to budynek ponad 100 letni, jedyny w swoim rodzaju w naszej Gminie. Budynek Gorzelni to ogromny skarb dla sołectwa Gwieździn i całej Gminy Rzeczenica. Dziedzictwo kulturowe. Budynek historyczny, obiekt zasługujący na miano statusu obiektu zabytkowego. Unikat na skalę lokalną, a także światową! W związku z tym powinien być objęty ochroną okolicznego krajobrazu ze strony władz jak i lokalnej społeczności.

Analizując wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz oraz założeń rozwoju gminy w kierunku turystyki należy wykluczyć budowę farmy fotowoltaicznej w tym miejscu, ponieważ wpłynie to negatywnie na rozwój ogólny gminy oraz Gorzelni Gwieździn, gdzie obecna specyfika otoczenia sprzyja rozwojowi turystyki, agroturystyki, jeździectwu, turystyce pieszej i rowerowej, kajakarstwu oraz życiu w stylu slow life. Taka farma to będzie blokada rozwoju tego miejsca, jako instytucji czy ośrodka wypoczynkowego, turystycznego, a także gospodarczego i społecznego (np. pojawienia się nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności, czy możliwość rozwoju lokalnych firm oraz dystrybucji lokalnych produktów od rolników.

Przykry jest fakt braku zrozumienia dla projektu oraz idei tego miejsca. Moja argumentacja przeciwko jest następująca:

1.      Przepisy budowlane nie precyzują dokładnie odległości od zabudowań dla tego typu realizacji, ale zalecenia są na minimum 100 metrów!

2.      Obiekty na farmie będą miały wysokość  około 4 m wysokości nad poziomem gruntu, dodatkowo będą usytuowane na wzgórzu, co powoduje, że elementy instalacji będą dominować na tle pobliskich łąk i lasów, co wywrze istotny negatywny wpływ na lokalny krajobraz.

3.      Nawet rząd zauważył, że są luki w przepisach i taka samowolka, co do wyboru lokalizacji farm fotowoltaicznych trwale zaburzy ład przestrzenny oraz krajobraz. Aktualnie trwają prace nad uregulowaniem tych przepisów, według których duże instalacje OZE będą mogły być budowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli w miejscach, które zostaną wyznaczone przez każdą gminę.

4.      Farma ma powstać w odległości 27m od budynku Gorzelni Gwieździn, a nie jak podaje raport 38m i w odległości 16m od gospodarstwa rolnego, co jest absurdalną odległością na powstanie farmy fotowoltaicznej.

5.      Wszystkie podane elementy składowe całej budowy zaburzą na zawsze nasze środowisko, teren oraz naturalny krajobraz gminy (stalowa konstrukcja, panele w ilości 10 tyś. sztuk i inne). Mamy już taki przykład na wjeździe do Gwieździna od strony Rzeczenicy. Według wielu mieszkańców i nie tylko, instalacja zaburzyła lokalny ład i sielskość naszych okolic.

6.      Ogrodzenie całej farmy i zabudowanie jej 10 tyś. paneli uniemożliwi naturalne migracje zwierząt. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie korytarza ekologicznego, oczywiste jest zakłócenie funkcji tego korytarza!

7.      Zaburzona zostanie powierzchnia biologicznie czynna.

8.      Planowane jest instalowanie kontenerowych magazynów energii - akumulatory litowo – jonowe – dodatkowe elementy wpływające na nasze otoczenie oraz na człowieka! Również na estetykę krajobrazu. Wystąpi możliwość skażenia naszego terenu.

9.      Już na tym etapie dostajemy informację: „Na każdej z budów tego typu obiektów mogą nastąpić pewne przestoje oraz niedociągnięcia ze strony ekipy budowlanej.” Inwestor przyznaje, że mogą wystąpić awarie czy niedociągnięcia w trakcie budowy.

10.   Na wspomnianym terenie będą pojawiać się pojazdy oraz maszyny budowlane: (busy, koparki, auta dostawcze, ciężarowe i inne), które długotrwale zaburzą spokój okolicznych terenów oraz przyczynią się do zanieczyszczenia okolicznych gleb. Mamy podobny przykład z istniejącej już farmy, o której wspomniano wcześniej.

11.   Farma fotowoltaiczna będzie źródłem hałasu pochodzącego z transformatorów oraz inwerterów i jak wynika z raportu na etapie późniejszych prac projektowych elementy mogą ulec zmianie tzn. hałas może być bardziej intensywny, przez co wpływ na zdrowie okolicznych mieszkańców będzie jeszcze większy.

12.   Inwestor sam przyznaje, że w czasie realizacji inwestycji poziom hałasu będzie zwiększony, a mamy już doświadczenia z poprzednich tego typu inwestycji może być znacząco długi.

13.   Podczas pracy wytworzy się stałe pole magnetyczne w otoczeniu instalacji fotowoltaicznej. Wpływające na życie okolicznych mieszkańców i zwierząt.

14.   Podczas prac oraz działalności i eksploatacji farmy pojawią się odpady budowlane oraz przemysłowe, które będą dodatkowym obciążeniem dla naszej gminy.

15.   W otoczeniu pojawią się dodatkowe światła zaburzające odbiór nocnego nieba nad Gwieździnem – zanieczyszczenie światłem.

16.   Pojawi się dodatkowy problem, jakim jest zjawisko „olśnienia”, które może być uciążliwe dla ludzi, a także dla zwierząt.

17.   Powstanie „zjawisko imitacji lustra tafli wody”, co jest zagrożeniem dla przelatującego ptactwa. Obszar chroniony jeziora Krępsko i Szczytno to przystań dla żyjącego tu ptactwa jak i przelatujących i migrujących gatunków zwierząt.

18.   Poprzez farmę różnorodność biologiczna zostanie utracona, czyli utrata naturalnych siedlisk, wycinka drzew, likwidacja naturalnych łąk, także niszczenie nor dzikich zwierząt, legowisk oraz innych schronień i miejsc rozrodu.

19.   Płoszenie zwierząt podczas prac budowlanych oraz podczas działania farmy przez np. systemy odstraszania ludzi. Nieprzyjemne dźwięki z istniejącej już na terenie Gwieździna farmy słychać w promieniu, co najmniej kilometra.

20.   Twórcy raportu celowo zaniżają wartość środowiskową naszego terenu oraz jej bioróżnorodność w celu osiągnięcia własnych korzyści. Działka 313 nie jest typową działką rolniczą, poprzez swoją rzeźbę. Teren ma formę wypukłą, pagórkowatą, porośniętą drzewami. Istniejące skupisko dużych drzew na terenie oraz rów melioracyjny stanowi oazę ciszy i spokoju dla zwierząt. Miejsce wypoczynku i schronienia w upalne dni.   21.   W związku z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia konieczna będzie zmiana sposobu wykorzystania gruntów – odrolnienia.

22.   Pojawi się ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii jak np. ·        Przepalenie się kabli elektroenergetycznych, ·        uszkodzenie mechaniczne oraz elektryczne paneli fotowoltaicznych, ·        uszkodzenie elektryczne inwerterów transformatora oraz innych urządzeń elektroenergetycznych, ·        uszkodzenie mechaniczne konstrukcji wsporczych, w przypadku ich błędnego montażu, ·        uszkodzeń fabrycznych, ·        wycieki z transformatorów, ·        pożar transformatorów. 23.   Nie jest prawdą, że przy planowanej inwestycji, nie znajduje się teren obszarowej ochrony przyrody. Obszary takie znajdują się już w odległości 1 km!!! ·        Obszar chronionego krajobrazu okolice jezior krępsko i szczytno – ok. 500m ·        Natura PLH 220064 Sporysz - około 8 km. ·        Parki Narodowe - 20 km ·        Rezerwaty Przyrody – Osiedle Kormoranów – 8 km ·        Parki Krajobrazowe – 17 km ·        Obszar specjalnych ochrony ptaków Natura 2000 - 8 km ·        Pomnik przyrody - 2 km ·        Mokradła żurawie - 9 km ·        Obszar chronionego krajobrazu borów tucholskich.

24.   W jednym z możliwych wariantów panele fotowoltaiczne miałyby być umieszczone na betonowych blokach, co wiązałoby się z większą ingerencją w środowisko przyrodnicze oraz z mniejszą powierzchnią pozostawioną, jako biologicznie czynną. W konsekwencji mogłaby ucierpieć na tym lokalna awifauna oraz małe zwierzęta.  

25.   Inwestor błędnie informuje, że „Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach użytkowanych rolniczo. W obrębie rozpatrywanego terenu brak jest zabudowań, infrastruktury czy obiektów o znaczącej wartości materialnej, które mogłyby ulec zniszczeniu w wyniku realizacji farmy fotowoltaicznej.” W obrębie rozpatrywanego terenu jest budynek w trakcie restaurowania, odnawiania oraz rewitalizacji! To nie tylko budynek to jest tez dom, gospodarstwo rolne.

26.   Planowane przedsięwzięcie będzie generować uciążliwości dla lokalnej społeczności tj. Planowana inwestycja wygeneruje poważny problem dla lokalnego gospodarstwa i przyszłego biznesu. Błędne jest stwierdzenie, że nie będzie uciążliwe dla lokalnej społeczności, ponieważ pomysł na farmę w tym miejscu jest po prostu absurdalny i nie współpracuję z rozwojem miejsca i społeczności Gorzelni Gwieździn. 27.   Inwestycja jest w pobliżu obszarów leśnych, z obszarami stref ochronnych ujęć wód, obszarami ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarami mającymi znaczenie historyczne i kulturowe – obiekt historyczny Gorzelnia. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część 2 prostestu:

Gwieździn 10.01.2023

Podtrzymuję swój sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”. Znak: OS.6220.8.2021.2022 oraz Przeciwko wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy Rzeczenica z dnia 12.12.2022 r.  

Niepodważalnym dla mnie argumentem, który przemawia przeciwko powstaniu farmy w tym miejscu jest

Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczenica,

w którym następujące punkty szczególnie uzasadniają, że wybudowanie farmy fotowoltaicznej w tym miejscu nie jest zgodne z kierunkiem, w jakim Gmina podążała przez ostatnie lata. Już na początku studium mamy stwierdzenie, że gmina ma dogodne uwarunkowania do rozwoju turystyki, a kilka podpunktów dalej, że zmiany w strukturze przestrzennej opierają się głownie o rozwój zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym i kulturalnym. (Pkt. 3 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów.)

Następnie w punkcie 3.2. Kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów. ·        Obszary rozwoju usług, produkcji, przemysłu. Zdanie, że „ przy lokalizacji nowych inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na zasady ochrony środowiska i krajobraz kulturowy” – Gorzelnia jest stałym punktem na mapie Gwieździna, wpisała się już w krajobraz miejsca, należy więc otoczenie chronić, a budowa farmy zaburza ten krajobraz.

·        Obszary rozwoju i rekreacji i usług Studium mówi, że „nadrzędnym jednak celem tych obszarów jest rozwój turystycznego charakteru gminy”   Obiekt Gorzelni stał się punktem turystycznym i rekreacyjnym na mapie gminy – targi, warsztaty, rękodzieło, miejsce spotkań lokalnej społeczności, agroturystyka, wydarzenia kulturalne, wystawy lokalnych artystów i inne. Budowa farmy fotowoltaicznej w sąsiedztwie budynku gorzelni trwale zmieni krajobraz, zaburzy faunę i florę, w następstwie zniszczy potencjał do przyszłej działalności w w/w kierunkach. Dla obiektów o wartościach kulturowych wyznacza się obowiązek ochrony wartości kulturowych.

·        Tereny położone poza wskazanymi obszarami rozwoju. W kolejnym punkcie studium czytamy, że rozwój gminy jest ukierunkowany na gospodarstwa agroturystyczne – wykorzystujące walory środowiska naturalnego – rzeki, lasy, jeziora, pola uprawne” Usytuowanie farmy jest zaledwie kilkaset metrów od obszaru chronionego krajobrazu „Okolice jezior Krępsko i Szczytno" W kolejnym fragmencie dowiadujemy się, że: Przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny Bory Tucholskie Południowy, jest to korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Znaczna część obszaru gminy znajduje się w zasięgu międzynarodowego obszaru węzłowego Pojezierza Kaszubskiego. Budowanie farm fotowoltaicznych w korytarzach ekologicznych zaburza przebieg i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych. Pkt. 5.5.1

·        Ochrona wsi i osad o zachowanym układzie i wartościach kulturowych Jednym z najistotniejszych argumentów, że decyzja środowiskowa nie może zostać wydana jest zapis, że: „Ochronie podlegają elementy historycznej struktury przestrzennej (….) oraz charakterystyczne elementy naturalnego krajobrazu, tworzące z w/w kompozycję architektoniczno-krajobrazową .”

Poprzez sąsiadującą farmę fotowoltaiczną kompozycja architektoniczno-krajobrazowa obszaru wokół Gorzelni zostaje całkowicie zniszczona oraz zmieniona.

Kolejnym istotnym dla sprawy zapisem w studium jest: „Ochronie podlegają wsie i zespoły o wysokich walorach ekspozycyjnych do objęcia ścisłą ochroną istniejącej harmonii krajobrazowej (strefa ochrony ekspozycji) - w tym Gwieździn. Budowa farmy fotowoltaicznej trwale zaburzy harmonię krajobrazową wsi Gwieździn. Dalej, „Ochronie podlegają również elementy przyrodnicze ze względu na ich wartość komponowaną, środowiskową i kulturową.”

W punkcie 15 studium widnieje zapis, że „należy przekształcać i rewaloryzować istniejące założenia folwarczne z dopuszczeniem do lokalizacji na ich terenie usług turystyki i rekreacji.” Zgodnie z tym założeniem i kierunkiem rozwoju gminy podjęłam się renowacji budynku i terenu wokół gorzelni. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy, którymi kierowałam się przy powstawaniu mojej idei i rozpoczęciu inwestycji w postaci renowacji i reaktywacji Gorzelni Gwieździn na cele turystyczno-społeczne wskazują, że mocne strony rozwoju gminy to:

o   Wysokie walory przyrodnicze, w tym: wysoka lesistość terenu gminy, wysoka jakość środowiska naturalnego; o   Położenie przy drodze krajowej nr 25; o   Sprzyjające uwarunkowania do rozwoju funkcji turystycznych gminy – agroturystyki; o   Znaczne obszary o czystym środowisku naturalnym; o   Wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną o   Niski poziom rozproszenia zabudowy.

W słabych stronach wymieniono m.in.:

·        Mała liczba zakładów pracy – budowa farm fotowoltaicznych nie sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji, a co za tym idzie zatrzymuje rozwój i powstawanie nowych punktów noclegowych, które mogłyby utworzyć nowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców. Na przykładzie działalności Gorzelni Gwieździn – współpraca z rolnikami, rękodzielnikami, lokalną gastronomią, promocja artystów itp. jak to miało miejsce do tej pory.

Gwieździn znajduje się w I grupie miejscowości z potencjałem rozwoju w stopniu wysokim – usytuowanie wzdłuż drogi krajowej nr 25, cenne walory przyrodnicze, usytuowanie obok dużych zbiorników wodnych, tereny rekreacyjne, lasy, rozwój turystyki pieszej. Oczywiste jest, że budowa farmy fotowoltaicznej w sąsiedztwie budynku z takim potencjałem turystycznym jak Gorzelnia Gwieździn obniży wartość tego potencjału.

·        Uwarunkowania rozwoju turystyki Ze względu na atrakcyjne wartości przyrodnicze i krajobrazowe teren ten jest zaliczany w skali kraju do I i III kategorii. Jest to obszar predysponowany do pełnienia funkcji turystyczno-wypoczynkowych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym. Droga między miejscowościami Gwieździn i Olszanowo przy której ma powstać farma fotowoltaiczna  jest częścią malowniczej trasy rowerowej Greenway – naszyjnik północy szlak rowerowy.

Podsumowując, treść Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rzeczenica wyraźnie mówi, że najważniejszym i nadrzędnym kierunkiem, w jakim podąża Gmina, jest rozwój i wspieranie szeroko pojętej turystyki. Natomiast w sprawie OZE jest zaledwie jedna wzmianka. Sugerując się tym na instalacje OZE należałoby wybierać miejsca niewpływające na lokalny krajobraz, z daleka od lokalnych dróg, tras rowerowych i pieszych. Szczególnie w okolicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” oraz w większej odległości od budynków z takim potencjałem turystycznych i takich charakterystycznych jak budynek Gorzelni Gwieździn.  

Źródła: 1.       RYSUNEK STUDIUM – UWARUNKOWANIA 2.       RYSUNEK STUDIUM – KIERUNKI 3.       STUDIOUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZECZENICA 4.       https://www.rzeczenica.pl/ 5.       https://pl.wikipedia.org/WIKIPEDIA 6.       https://mapy.geoportal.gov.pl 7.       Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamila Podhajny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...