PETYCJA PRZECIWKO BUDOWIE OBWODNICY RABY WYŻNEJ

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.u z 2014 r. poz. 1195 z późniejszymi zmianami) żądamy natychmiastowego wstrzymania prac koncepcyjnych i projektowych związanych z planowaną budową obwodnicy Raby Wyżnej.
Przeciwko tym działaniom opowiadamy się jako Stowarzyszenie „EKO Raba Wyżna” z siedzibą w 34-721 Raba Wyżna 80a. Do naszego wniosku przychylają się także pozostali mieszkańcy Raby Wyżnej, a także innych miejscowości, co potwierdzają swoim podpisem pod niniejszą petycją.

Osoby podpisujące się pod sprzeciwem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781) dla potrzeb niezbędnych do złożenia niniejszego sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba składająca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Wyjaśnienie

 

1. BRAK UZASADNIENIA EKONOMICZNEGO
Projekt obwodnicy przede wszystkim jest niewytłumaczalny z punktu widzenia ekonomicznego. Gmina Raba Wyżna jest ubogą gminą podhalańską, która boryka się od lat z problemami finansowymi, a główną bolączką gminy jest wciąż brak kanalizacji w jej dużej części. Podobnym zagadnieniem wymagającym natychmiastowych zmian oraz funduszy jest smog, gdyż spora część domów jest opalana paliwami stałymi w pozaklasowych paleniskach, a dotacje na ekologiczne źródła energii są niewystarczające dla gminy wchodzącej w czołówkę najbiedniejszych gmin w Polsce z najwyższym poziomem zanieczyszczenia powietrza. Sytuacja ekonomiczna gminy wpływa na bardzo zły stan lokalnych dróg, na ich remont w budżecie nie ma wystarczających środków. Mieszkańcy zmagają się z brakiem nawierzchni utwardzonej na drogach dojazdowych do domostw i osiedli, sami nie raz zmuszeni są finansować remont nawierzchni we własnym zakresie, mimo, iż zadanie to jest wpisane w obowiązki gminy.


2. BRAK UZASADNIENIA KOMUNIKACYJNEGO
Budżet państwa przez ostatnie lata zainwestował w rozwój przebiegającej w pobliżu drogi S7, zwanej "Zakopianką", a jej łączny koszt to kilka miliardów złotych. Natomiast budżet samej gminy wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Niebawem zakończy się budowa tzw. "Zakopianki", a w niedalekiej przyszłości planowana jest również rozbudowa biegnącej w pobliżu gminy drogi krajowej nr 7, tzw. "Chyżnianki", która praktycznie od lat pełni rolę obwodnicy gminy. Zlecenie budowy dodatkowej obwodnicy, której koszt jest niewspółmiernie wysoki w porównaniu do budżetu gminy, jest w związku z tym nieuzasadnione, tym bardziej, iż z obwodnicy nie korzystaliby mieszkańcy gminy.
Z udostępnionych planów obwodnicy wynika, iż wedle wszystkich wariantów trasa miałaby łączyć się z drogą wojewódzką w centrum gminy, co wyłożyłoby ruch drogowy w miejscowości powodując zatory oraz wpływając negatywnie na bezpieczeństwo pieszych.
Ponadto planowana trasa komunikacyjna może odizolować część mieszkańców od dostępu do lokalnej społeczności oraz infrastruktury.

 

3. KATASTROFALNY WPŁYW NA EKOLOGIĘ I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Szczególna lokalizacja Raby Wyżnej jest szansą na rozwój agroturystyki, a także, innych gałęzi gospodarki mogących przynosić dochody na obszarach wiejskich. Mieszkańcy gminy w przeważającej części zajmują się prowadzeniem wiejskich gospodarstw domowych, pszczelarstwem bądź rękodziełem.
Spory obszar gminy jest częścią rabiańskiego ekosystemu, a przez gminę przechodzi kilka szlaków turystycznych, w tym szlak papieski im Jana Pawła II. Każdy z przedstawionych wariantów naruszyłby strukturę tych terenów rekreacyjnych, a także wpłynął negatywnie na gospodarstwa pasieczne oraz chronione gatunki zwierząt i roślin.

Nasze obawy wzbudza także fakt, że trzy z proponowanych koncepcji umiejscowione są w pobliżu ujęcia wody pitnej Kosiczne, będącym jedynym źródłem pitnej wody dla większości mieszkańców. Już teraz zapotrzebowanie przerasta możliwości gminy w zakresie gospodarowania zasobami wodno-kanalizacyjnymi. Dodatkowo należy zauważyć, iż plan zagospodarowania przestrzennego zakłada rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenach planowanych wszystkich trzech wariantów obwodnicy (granatowy, różowy i pomarańczowy). Budowa trasy komunikacyjnej uniemożliwi rozwój wsi według przyjętej na przestrzeni ostatnich lat koncepcji rozwoju obszarów wiejskich.

Warto na koniec podkreślić, iż w sprawie budowy trasy komunikacyjnej nie odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, mieszkańcy nie zostali nawet poinformowani o planach inwestycyjnych.

Jako załącznik do niniejszej petycji zamieszczamy mapę (studium wstępne) przygotowaną dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, obrazującą przebieg kilku wariantów planowanej obwodnicy.

studium_wstępne.png


Stowarzyszenie "EKO Raba Wyżna", 34-721 Raba Wyżna 80a    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "EKO Raba Wyżna", 34-721 Raba Wyżna 80a do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...