Lista osób popierających dalszy rozwój strzelnicy w Dziadkowicach k/ Szadku

Celem naszego Stowarzyszenia jest - promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwienie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów. Poszerzanie wiedzy, edukowanie, promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej poprzez praworządnych obywateli. Wspomaganie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjnie oraz finansowe organizacji pozarządowych. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie oraz udział w wykładach, prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach, spotkaniach, pokazach, wystawach, piknikach, zawodach, rekonstrukcjach historycznych i innych imprezach o tematyce związanej z naszymi celami. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Współdziałanie z władzami publicznymi, występowanie z opiniami do organów administracji publicznej i wspieranie władz. Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami oświatowymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży oraz osób uczących się. Uzyskanie, przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego, zwłaszcza systemów informatycznych, strzelnic, sal wykładowych oraz innych miejsc spotkań.

Podpisz listę wsparcia/petycję i wykaż swoje poparcie dla wyżej wymienionych celów statutowych oraz naszych środków wykonawczych. Pokaż, że zależy Ci tak jak nam na działaności naszej strzelnicy.


Stowarzyszenie Miłośników Karkówki z Grilla i Broni Kolekcjonerskiej ASY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Miłośników Karkówki z Grilla i Broni Kolekcjonerskiej ASY do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...