„SWARZEWO - ZMIEŃMY NASZĄ MIEJSCOWOŚĆ NA LEPSZE, CZYLI ODKRYJ KASZUBSKĄ WIEŚ NAD MAŁYM MORZEM”

My, mieszkańcy Gminy i Powiatu puckiego, przyjaciele oraz goście urokliwej miejscowości Swarzewo, zwracamy się z wnioskiem o rozwiązanie naszych problemów związanych z zagospodarowaniem brzegu zatokowego. Najważniejszym i najbardziej pożądanym aspektem naszej sprawy jest ustanowienie konsensusu w wyniku, którego pragniemy uzyskać czysty i piaszczysty pas nadzatokowy oraz swobodny i bezpieczny dostęp do brzegu i Zatoki Puckiej. Od kilku lat dążymy do tego, aby przywrócić naszej miejscowości dawny charakter i świetność. Dążymy do uporządkowania całej infrastruktury i rozwiązań systemowych. Chcielibyśmy wychowywać przyszłe pokolenia w urokliwej miejscowości z ogromnym potencjałem. Do dziś pamiętamy długie spacery brzegiem Zatoki, które wywołują w nas wzruszające wspomnienia. Postulujemy o wdrożenie strategii rozwoju gminy   Puck w miejscowości Swarzewo z uwzględnieniem co następuje:

1)      Udostępnienie, udrożnienie i zagospodarowanie dojść do Zatoki w ramach istniejących we władaniu Gminy Puck dróg gminnych; według map geodezyjnych dotyczy to dróg: nr 166/6 oraz przedłużenie ulicy Wąskiej nr 109. (w sposób taki żeby wchodząc jednym wejściem można było wyjść drugim np: zejść  z ulicy Wąskiej lub drogi – działka nr 166/6 i wyjść przy Stanicy Wodnej „ Swarzewo” i odwrotnie).

  2)      Utworzenie bezpiecznego kąpieliska lub miejsca wyznaczonego do kąpieli w miejscowości na miarę obecnych czasów.  Proponujemy utworzenie kąpieliska w stylu retro zachowując unikatowy charakter miejscowości z wykorzystaniem pomostów, z koszami wiklinowymi, parasolami i przebieralniami. Obecnie mieszkańcy oraz turyści kąpią się w miejscach / nie mając miejsc wyznaczonych do kąpieli lub kąpielisk / w których odbywa się również ruch motorowodny, co zagraża ich zdrowiu i życiu.

3)      Umożliwienie dojścia na brzeg ze Stanicy Wodnej /z prawej i lewej strony/. Brzeg jest własnością wszystkich współmieszkańców oraz odwiedzających. Jego odgrodzenie oraz brak dojścia uniemożliwia komfortowe korzystania z brzegu. Osoby niepełnosprawne, starsze oraz matki z dziećmi w wózkach są wykluczone i nie mają możliwości dojścia do Zatoki i brzegu w bezpiecznych warunkach.  

4)      Wykonanie opaski brzegowej wzorem innych miejscowości /Rewa, Mechelinki, Hel, Kuźnica, Nadole, Jarosławiec itp/. Zauważamy, że klif w obrębie naszej miejscowości ulega degradacji. Opaska brzegowa rozwiązałaby ten problem pełniąc funkcje falochronu, zabezpieczając swarzewski klif przed osuwaniem i stanowiąc jednocześnie bulwar spacerowy /połączenie funkcji ochronnej z funkcją komunikacyjną poprzez wykorzystanie korony opaski jako promenady co pozwoliłoby również na bezpieczne odwiedzanie plaży/. Dodatkowo zastosowanie odcinkowego drenażu pionowego umożliwiłoby swobodny spływ wód gruntowych. Pomysłem wiodącym jest tutaj wykonanie opaski chroniącej klif połączonej z funkcją komunikacyjną, której korona stanowiłaby swoistego rodzaju promenadę.  

5)      Rekultywację brzegu poprzez nasypanie piasku i pogłębienie toru wodnego, aby usprawnić ruch motorowodny i umożliwić jednostkom pływającym korzystanie ze Stanicy Wodnej mimo okresowo niskiego stanu wody w Zatoce.

  6)      Podjęcie działań systemowych mających na celu coroczne, bieżące sprzątanie brzegu i wód przybrzeżnych z zalegających i zagniwających glonów i wodorostów zgodnie z pozwoleniem RDOŚ w okresie 1 maja – 15 września. „Z perspektywy mieszkańców oraz turystyki uciążliwe są szybko rozwijające się w tym okresie glony nitkowate, tworzące zalegające na dnie lub dryfujące na powierzchni warstwy roślinności, w których zachodzą procesy gnilne. Procesy rozkładu powodują ponadto obniżenie zawartości tlenu w wodzie, zacienienie i mają również negatywny wpływ na ekosystem Zatoki Puckiej”. Sprzątanie ich wpływa, więc pozytywnie na ekosystem Zatoki i wynikać powinno z dbałości o ten akwen wodny oraz mieszkańców i turystów.  

7)      W okresie wiosennym po sztormach inicjowanie i monitorowanie prac polegających na uprzątnięciu zalegających, przewróconych do wody drzew, krzaków, naniesionych śmieci, gnijących roślin, aby umożliwić faktyczne poruszanie się brzegiem / przy współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym i innymi instytucjami władnymi na powyższym terenie/. Stowarzyszenie „Turystyczne Swarzewo” co roku podejmuje akcję społeczną polegającą na sprzątaniu brzegu, jednak ogrom prac przekracza nasze możliwości.            

Apelujemy, aby Pan jako Wójt oraz Rada Gminy Puck – jako współmieszkańcy tej okolicy i nasi reprezentanci, podjęli działania zmierzające do zagospodarowania terenu swarzewskiej plaży i brzegu. Wnosimy  o szansę na lepsze jutro.  

Postulaty nasze wpisują się w przyjętą strategię Rozwoju Kraju 2020, Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, działania proekologiczne oraz analizę SWOT dotyczącą strategii rozwoju Gminy Puck 2020 i słabych stron rozwoju turystyki na jej terenie: ”1. Słaba infrastruktura do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku nad akwenami na terenie gminy  2. Brak piaszczystych plaż ogranicza atrakcyjność turystyczną gminy. 3. Krótki sezon turystyczny.”  Ponadto nasze postulaty wpisują się w cele strategiczne i operacyjne nr 1: „Gmina Puck zarządzana innowacyjnie. Zarządzanie w oparciu o rolę gospodarza. 1.2 Budowanie pozytywnego na zewnętrz wizerunku gminy oraz budowa tożsamości regionalnej mieszkańców gminy”. Nasze postulaty wpisują się również w cel nr 2: „Gmina Puck dobrym miejscem do zamieszkania. 2.1 Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej -  2.1.1 Znoszenie barier architektonicznych dla niepełnoprawnych i osób starszych we wszystkich obiektach i miejscach użyteczności publicznej; oraz  2.6.2 Stworzenie miejsc do wypoczynku po pracy, m.in.:  a) zagospodarowanie, uporządkowanie plaży z infrastrukturą wypoczynkową; 2.3 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie gminy: 2.3.1 Osiągnięcie wysokiej jakości i bezpieczeństwa dróg i chodników poprzez budowę nowych lub modernizację istniejących dróg i chodników ”.  

Zagospodarowanie brzegu, rozwinięta infrastruktura przyczynią się do  podnoszenia poziomu życia mieszkańców,  poprawy przestrzeni publicznej i aktywizacji mieszkańców, zwiększenia walorów turystycznych i rozwoju miejscowości poprzez możliwość ciekawego, aktywnego i zdrowego spędzania czasu oraz zwiększą atrakcyjność turystyczną miejscowości.    

Wnosimy o odpowiednie zarządzanie przestrzenią w celu poprawy bezpieczeństwa, a także optymalnego wykorzystania potencjałów terytorialnych naszej miejscowości: przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej jakości życia i rozwoju mieszkańców Gminy i Powiatu Puckiego oraz turystów.  


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo "Turystyczne Swarzewo"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo "Turystyczne Swarzewo" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook