W obronie drzew przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu

 IMG_20220713_210027.jpg

Prezydent Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak

Urząd Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

 

P E T Y C J A

w obronie drzew przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu

 

My, niżej podpisani, stajemy w obronie zieleni przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu i żądamy zachowania istniejącego drzewostanu oraz podjęcia czynności gwarantujących jego dalsze funkcjonowanie w dobrostanie.

W ramach zleconych przez Urząd Miasta prac remontowych dotyczących infrastruktury drogowej, czyli tzw. PROGRAMU CENTRUM, planowana jest wycinka wszystkich drzew po południowej stronie ul. 27 Grudnia oraz istnieje znaczące ryzyko uszkodzenia alei platanów rosnącej po stronie północnej.

Drzewa rosnące w centrum przystosowały się do życia w tym miejscu oraz do trudnych warunków. Mają rozwinięte korony i system korzeniowy. Od lat dają mieszkańcom cień, tlen i pobierają wody opadowe, tworząc niepowtarzalny mikroklimat tej przestrzeni.Unicestwienie tych drzew jest nielogiczne, irracjonalne i wbrew trendom ekologicznym.

Planowane działania Urzędu Miasta Poznania zmniejszą dobrostan mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i wszystkich poznaniaków doceniających urok tej części miasta, która w ten sposób zostanie narażona na niekorzystne efekty zmian klimatycznych.Planowane przez Miasto nowe nasadzenia, tak potrzebne z punktu widzenia wszystkich użytkowników centrum Poznania, powinny stanowić dodatek do istniejącej zieleni, a nie jej alternatywę. Ponadto drzewa zasadzone w podziemnych donicach nie mogą zastąpić drzew wolno-rosnących.

Nie zgadzamy się na substytuty, skoro mamy żyjące drzewa.Panie Prezydencie, dlaczego Miasto Poznań chce wycinać, by kosztownie sadzić? Nasze miasto to nie trójpolówka!

Zwracamy się z petycją o natychmiastową zmianę planów dotyczących wycinki drzew.Urząd Miasta zapowiedział wzięcie pod uwagę postulatów mieszkańców przy tworzeniu końcowego projektu tego etapu PROGRAMU CENTRUM. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie Adaptacji do zmian klimatu należy zachowywać istniejące drzewostany, wystarczy zatem jedynie przestrzegać istniejących zapisów miejskich i nie niszczyć miejskiej zieleni. Wystarczy przekształcić projekt tak, by zachować wszystkie istniejące drzewa.

Panel obywatelski przeprowadzony w 2022 uchwalił wiele rekomendacji dotyczących ochrony, kształtowania działań proekologicznych i edukacyjnych, które Pan Prezydent zobowiązał się wdrożyć. Niestety wiele działań Miasta jest sprzeczne z zatwierdzonymi rekomendacjami panelu. Domagamy się, by podległe Panu Poznańskie Inwestycje Miejskie i wykonawcy inwestycji bezwzględne zastosowali się do zarządzenia z maja 2022 r. wprowadzonego przez Pana Prezydenta w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Miasta Poznania.

Panie Prezydencie, wolą mieszkańców jest zachowanie istniejących drzew. Taką decyzję może podjąć wyłącznie Pan Prezydent, o co my niżej podpisani wnioskujemy. Ta petycja jest głosem mieszkańców Poznania, który powinien być dla władz miasta najważniejszy i zawsze brany pod uwagę. 

 

Odpowiedź na petycję prosimy kierować bez zbędnej zwłoki na adres Stowarzyszenia Plac Wolności.


Stowarzyszenie Plac Wolności    Skontaktuj się z autorem petycji