Petycja do Prezydenta Wrocławia w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany MPZP "Zielonego Klina Południa Wrocławia".

Szanowny Panie Prezydencie, mieszkańcy południa Wrocławia zwracają się
z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedury zmiany MPZP w zakresie „Zielonego Klina Południa Wrocławia” (w skrócie „ZKPW”) umożliwiającym zalesienie terenu, z jednoczesnym wydzieleniem niezależnych obszarów przeznaczonych na infrastrukturę społeczną, rekreacyjną, sportową i edukacyjną.

Na wstępie trzeba podkreślić, że ideę „Zielonego Klina Południa Wrocławia” zapoczątkował mieszkaniec Wojszyc, Pan Piotr Falkowski.

Wieloletnie starania i rozmowy prowadzone przez Gminę Wrocław nie przyniosły efektu. Niestety zgodnie z obowiązującym prawem, przekazanie gruntu możliwe jest tylko i wyłącznie na cele sportowe, dlatego właściciel terenu (KOWR) nie wyraża zgody
na przekazanie gruntów Gminie Wrocław w oparciu o przygotowaną koncepcję zagospodarowania terenu „ZKPW” w formie parku z nieliczną infrastrukturą sportową.

Rady Osiedla z południa Wrocławia w nowej kadencji, zjednoczyły się przy tym bardzo ważnym projekcie tj. Rada Osiedla Brochów, Jagodno, Ołtaszyn, Wojszyce i rozpoczęły serię spotkań. 

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się ostatnie spotkanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Lasów Państwowych, KOWR, Radni Miejscy i Radni Osiedlowi( z Jagodna, Ołtaszyna, Brochowa i z Wojszyc). Na tym spotkaniu padło mnóstwo pytań i jeszcze więcej odpowiedzi. Jeśli ktoś miał do tej pory jakiekolwiek wątpliwości, mógł je na miejscu rozwiać. KOWR stwierdził, że nie widzi przeszkód by ten teren przekazać Lasom Państwowym.

Lasy Państwowe będące krajową jednostką, dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i zapleczem technicznym, aby ten teren szybko zalesić, a następnie móc
o niego zadbać i utrzymać. Zgodnie ze złożona deklaracją, nie przewiduje się ogrodzenia terenu. Mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z ustalonych wcześniej ciągów komunikacyjnych.  

Lasy Państwowe zapewniły, że możliwy jest do przyjęcia charakter lasu, który będzie pełnił funkcje społeczne. Nie będzie to typowy las o przeznaczeniu gospodarczym, nastawiony na pozyskiwanie drewna. Ewentualne wycinki będą podyktowane jedynie pielęgnacją lub eliminacją chorych czy uszkodzonych drzew.  

Obiecano również udział mieszkańców w tworzeniu koncepcji lasu na terenie „Zielonego Klina Południa Wrocławia”. We współpracy ze specjalistami, Lasy Państwowe przygotują projekt lasu społecznego wraz z małą infrastrukturą, którą dopuszcza prawo leśne (ścieżki pieszo-rowerowe, ławki czy drewniane altanki). Las zasadzony w obszarze Zielonego Klina, prawdopodobnie będzie się składał z gatunków rodzimych, w większości drzew liściastych. Realizacja lasu pozwoli też zachować funkcję napowietrzającą miasto, jaką obecnie spełnia „ZKPW”. 

Potrzeby związane z infrastrukturą społeczną dla rozwijających się osiedli południa Wrocławia są bardzo duże. Cześć z nich była planowana do realizacji w zakresie opracowanej koncepcji „ZKPW”. Faktem jest, że grunt przekazany Lasom Państwowym, nie będzie mógł być bezpłatnie wyjęty spod produkcji leśnej i przekazany Gminie Wrocław, dlatego istotną kwestią w przypadku tego rozwiązania, jest uprzednie wydzielenie mniejszych obszarów zlokalizowanych w dogodnych dla Wojszyc i Jagodna miejscach oraz przeznaczenie ich w MPZP pod odpowiednią infrastrukturę społeczną, rekreacyjną, sportową i edukacyjną. Oczywiście biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta, zdajemy sobie sprawę, że infrastruktura ta prawdopodobnie nie powstanie zbyt szybko, natomiast najważniejsze jest zabezpieczenie tych wydzielonych terenów odpowiednimi zapisami w MPZP, aby nie stały się one celem wykupu pod zabudowę mieszkalną i mogły być w przyszłości przejęte przez Gminę Wrocław na inwestycje publiczne.

Zgodnie z obowiązującym MPZP uchwalonym w lutym 2010 roku jednogłośnie przez wszystkie kluby Rady Miejskiej Wrocławia, teren „Zielonego Klina Południa Wrocławia” może zostać przeznaczony pod zieleń parkową oraz inne elementy infrastruktury związanej z kulturą fizyczną. W aktualnym MPZP brakuje jednak zapisów umożliwiających zalesienie. Zdaniem wielu osób, las społeczny wraz z małą infrastrukturą leśną, ścieżkami pieszo-rowerowymi, zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie terenów zielonych.  

Pomimo pewnych ograniczeń jakie narzuca prawo leśne oraz będąc świadomym różnic pomiędzy pierwotną koncepcją parku ustalonego podczas konsultacji, mieszkańcy południa Wrocławia są przekonani, że zmiana przeznaczenia na teren leśny ochroni okolicę przed dalszą zabudową mieszkaniową i zapewni spory obszar zieleni, której we Wrocławiu brakuje.   

Poza niniejszą petycją, Rada Osiedla Wojszyce, Ołtaszyn, Pilczyce – Kozanów – Popowice, Księże, Brochów, Jagodno i Leśnica podjęły już uchwałę intencyjną w sprawie zmiany przeznaczenia „Zielonego Klina Południa Wrocławia” na obszar leśny. 

Mamy ogromną nadzieję, że Prezydent Wrocławia i Rada Miejska wysłucha głosu mieszkańców i rozpocznie współpracę ponad podziałami politycznymi.

Podróż_Zdjęcie_Cytaty_Prosty_Instagram_Post-42.png

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Ogrodnik będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...