Zmiany w prawie rodzinno-opiekuńczym

 M A P A    D R O G O W A dla zmian w zakresie prawa Rodzinno-Opiekuńczego

POSTULATY

1. Sądy Rodzinne musza otrzymać pełną autonomię we wszystkich instancjach wraz z apelacja podobnie jak Sądy Karne i    

     Sądy Cywilne,  

2. W ramach nowej struktury Sądów Powszechnych w Sądach Rodzinnych musi być wydzielona struktura do spraw kiedy

     jedno z rodziców wraz z dziećmi wyjeżdża poza granice Polski w tym w trybie Konwencji Haskiej,    

3.W sprawach z zakresu rodzinno-opiekuńczego musi być przywrócona możliwość Kasacji,   Instytucja Opiniodawczych

   Zespołów Sądowych Specjalistów zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawach z zakresu rodzinno-    

   opiekuńczego może tylko wykonywać swoje zadania w zakresie rodzinno – opiekuńczym w trybie udzielenia pomocy zgodnie z

   art. 100 kro , a tym samym art.1 wskazanej Ustawy powinien otrzymać następujące brzmienie :

Art. 1. W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zwane dalej „zespołami. Zadaniami zespołów jest :

1.     jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub wniosków uczestników postępowania opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w trybie udzielenia pomocy zgodnie z art. 100 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich

2.     jest sporządzenie na zlecenie Sądu lub prokuratora, opinii w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

3.     Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

4.     Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.        

4. Plan Rodzicielsko Wychowawczy musi być wprowadzony jako wymóg formalny w sprawach z zakresu rodzinno-

    opiekuńczego,  

5. na pierwszym posiedzeniem Sąd z urzędu wprowadzi zabezpieczenie o kontaktach mając na uwadze ZASADE dot.

    opieki równoważnej, a w sytuacjach szczególnych  dot. Podejrzenia o znęcanie i demoralizacje :

-  z urzędu zostanie przeprowadzone badanie w  Instytucji Opiniodawcze Zespoły     Sądowych Specjalistów w ciągu 14 dni,

-  przydzielenie Kuratora bądź Asystenta Rodziny,

- Sąd może skierować małoletnie dzieci do Rodziny Zastępczej do czasu sporządzenia opinii przez Instytucje Opiniodawczych

    Zespołów Sądowych Specjalistów,  

6. sprawy z zakresu rodzinno-opiekuńczego muszą być prowadzone w trybie udzielenia pomocy zgodnie z nowym brzmieniem

    art. 100 kro,

 

7. sprawy z zakresu rodzinno-opiekuńczego muszą być prowadzone w trybie udzielenia pomocy zgodnie z nowym

     brzmieniem art. 100 kro,  

8. w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstwa w, którym małoletnie dziecko występuje jak pokrzywdzony bądź

    poszkodowany okres przedawnienia ulega zamrożeniu na czas małoletności .

Jednocześnie zaliczenie do przestępstw znęcania psychicznego i znęcania emocjonalnego Alienacji Rodzicielskiej przejawiającej się w szczegółności:  

-              angażowanie w sposób świadomy bądź nieświadomy małoletniego dziecka w konflikt pomiędzy rodzicami w tym poprzez

               działania podane poniżej,

-              indoktrynacja,

-              szantaż emocjonalny,

-              manipulacja,

-              wychowywanie we wrogości do drugiego rodzica oraz jego rodziny,

-              stosowanie efektu przeniesienia wrogości wobec drugiego rodzica na małoletnie dziecko,

-              deprecjonowanie drugiego rodzica w oczach małoletniego dziecka

-              niestosowanie się do prawomocnych postanowień Sądu w zakresie władzy rodzicielskiej , kontaktów poprzez    

               uniemożliwianie     bądź utrudnianie   sprawowanie władzy rodzicielskiej albo kontaktów,  

               ze szczególnym uwzględnieniem następujących :  

-              opowiadanie dziecku o przyczynach rozejścia rodziców i ich relacji,

-              winienia przy dziecku drugiego rodzica za rozpad rodziny,

-              odmawianie współpracy z nim i stwarzanie barier w dostępie do dokumentacji lekarskiej, wyników szkolnych czy

               pozalekcyjnych osiągnięć małoletniego dziecka

-             aranżowanie pokus dziecku, odciągających go od spotkań z drugim rodzicem albo dodatkowych zajęć ograniczających

              czas spotkania,

-             wywoływanie nieufności i pozorowanie ratowania dziecka przed drugim rodzicem,

-             manipulowaniem smutkiem i tęsknotą, w przypadku wyrażania przez dziecko zadowolenia z kontaktu z drugim

              rodzicem,

-             uwypuklanie negatywnych cech drugiego rodzica,

-             wmawianie dziecku, że drugi rodzic nigdy go nie kochał, porzucił

-             utwierdzanie dziecka w przekonaniu, że jeśli drugi skrzywdził głównego opiekuna to skrzywdzi i dziecko, -               

              sugerowanie dziecku zmiany nazwiska czy zaadoptowania przez nowego rodzica,

-             wykorzystywanie dziecka do zbierania, w tajemnicy, informacji o drugim rodzicu,

-             odmawianie dziecku przenoszenia jego przedmiotów pomiędzy mieszkaniami rodziców,

-             przysłuchiwanie się rozmowie telefonicznej dziecka z drugim rodzicem oraz pozorne pozwalanie dziecku na dokonywanie

              wyboru czy chce odwiedzin drugiego rodzica wraz z utwierdzaniem go w przekonaniu, że to jego wybór,

-             manipulowanie strachem i lękami dziecka poprzez robienie drugoplanowemu opiekunowi awantur i okazywanie mu

              agresji,

-            odstraszanie lub nieuzasadnione zrażanie dziecka, w aspekcie korzystania z pomocy w nauce ze strony drugiego

              rodzica,brania z nim udziału w wycieczkach, wspólnych zabawach, wspólnego z nim korzystania z atrakcji kulturalnych,

              bądź sportowych czy rozmawiania dziecka z drugim rodzicem o swoich sprawach, zainteresowaniach i problemach.

-            zamykanie dziecka w pokoju czy zmuszanie go do jedzenia tego co nie lubi jako karę np. za rozmawianie z drugim

             rodzicem.

-            prowokowanie kłótni i innych form konfliktu, w obecności tego dziecka.  

9. w sprawach o ukaranie grzywną za nieprzestrzeganie postanowień Sądu w tym nieprzestrzeganie postanowień o kontaktach

    Sąd orzekając grzywnę jednocześnie podda ja rygorowi zamiany na prace publiczne bądź areszt w przypadku braku zapłaty

    grzywny,   

10. w sprawach z zakresu rodzinno-opiekuńczego Sąd z urzędu orzeka o opiece na podstawie wspólnego Planu Rodzicielsko

       Wychowawczego a w przypadku jego brak                u mając na uwadze zasadę Opieki Równoważnej, w tym gdy jest

       możliwe w przypadkach gdy rodzice mieszkają w tym samym :

-         rejonie szkolnym,

-         rejonie lekarza rodzinnego i przychodni lekarskiej       

       Sąd ma obowiązek orzec opiekę naprzemienną  

11. obowiązek alimentacyjny musi polegać w równym stopniu na na osobistych staraniach i na dostarczaniu środków  

      na utrzymaniu małoletnich dzieci w takiej kolejności . Obowiązek ten  w przypadku orzeczenia opieki równoważnej

      obciąża rodziców jednakowo,  ( model Kansas )

12.  Rząd wprowadzi Model Kosztów Utrzymania jako reguły wyliczenia zobowiązań alimentacyjnych ale także wprowadzi

       Podstawową Tabele Kosztów Utrzymania jako       podstawa do wspólnego rozliczenia podatkowego rodziców i dzieci

       wspólnie.  

13.  Zmianę we wszystkich Ustawach definicji „ wspólnego gospodarstwa domowego „oraz „ dochody wspólne dla

        osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe „ oraz „ koszty wspólne dla osób prowadzących

        wspólne gospodarstwo domowe „ wliczając w to małoletnie dzieci będące pod opieką osób prowadzących wspólne

        gospodarstwo  domowe mając na względzie ściśle Podstawową Tabele Kosztów Utrzymania w grupach

        wiekowych wymienionej w punkcie   poprzedzającym.  

14. zmiana regulacji prawnych dot. Opiekunów osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów dzieci

       niepełnosprawnych poprzez :  

-     uzawodowienie opieki sprawowanej przez opiekunów w świetle Kodeksu Rodzinno – Opiekuńczego w ramach zmiany Ustawy

      o pieczy zastępczej i zaliczenie opiekunów ustawowych lub prawnych jako opiekunów zastępczych,

-     przyznanie dziecku, którego niepełnosprawność powstała w okresie małoletności po osiągnięciu wieku pełnoletności

      alimentów specjalnych od Państwa w wysokości minimalnego wynagrodzenia    

15. bezwględny zakaz odbierania małoletnich dzieci od rodziców żyjących w ubóstwie w przypadku braku patologii w rodzinie lub

      demoralizacji w rodzinie bądź przez inne osoby ws pólnie prowadzące gospodarstwo domowe. W przypadku istnienia patologii

      bądź demoralizacji udzielenie pomocy przez Państwo zgodnie z art. 100 Kodeksu Rodzinno-Opiekuńczego lub zgodnie z

      Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów

 

 Uzasadnienie

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy funkcjonuje od 1964 roku wprowadzony Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami).

Do dnia dzisiejszego najpoważniejsze zmiany nastąpiły 13.06.2008 roku.  Wielokroć szczególnie środowiska ojcowskie domagały się głębokich zmian w prawie rodzinnym. Również przypadki patologii życia rodzinnego wielokroć wskazywały na potrzebę zmian. Polska po wejściu do Unii również musiała się poddać wprowadzeniu wielu nowych regulacji ale także dostosowania już istniejącego do przepisów Unii Europejskiej.

Niestety wiele z tych nowych regulacji nie tylko nie rozwiązały wielu starych problemów ale stworzyły nowe a w niektórych stare problemy zostały wzmocnione.

Główne obszary prawa z zakresu rodzinno-opiekuńczego, które  należy znowelizować to :

  1. Jasne sformułowania prawne mające na celu pomoc rodzinie, dziecku jak i poszczególnym rodzicom z osobna poprzez działania pierwszoplanowe w sytuacjach konfliktu rodziców jak i patologii w rodzinie.
  2. traktowanie rodziców w sposób równoprawny wobec prawa mając na uwadze szczególnie dobro dziecka ale także obowiązek rodzicielski rodziców wobec własnych dzieci przy zastosowaniu z urzędu opieki równoważnej,
  3. szybkość podejmowania decyzji przez wymiar sprawiedliwość przy zachowaniu pełnej ostrożności dla bezpieczeństwa i dobra dziecka ,
  4. wykonalność ale także skuteczność wyroków/postanowień zachowując z jednej strony dobro dziecka ale z drugiej strony zachowując nieuchronność i dotkliwość konsekwencji z nie respektowania wyroków/postanowień.

 

1. Jasne sformułowania prawne mające na celu pomoc rodzinie, dziecku jak i poszczególnym rodzicom z osobna poprzez działania pierwszoplanowe w sytuacjach konfliktu rodziców jak i patologii w rodzinie.

 

W sprawach przed sądem  w sytuacji konfliktu rodziców w obecnym stanie prawnym stroną uprzywilejowaną  jest kobieta.

W sprawach o powierzenie władzy rodzicielskiej Sądy rozstrzygają w oparciu o art. 58 kro, art.107 kro ,art.109 kro lub art. 111 kro

Władza rodzicielska jako władza nie jest fortunnym sformułowaniem, gdyż jako władza stwarza nie tylko wrażenie ale wręcz prowadzi do relacji zwierzchności człowieka nad człowiekiem typu pan-niewolnik. Tym bardziej niedopuszczalne jest użycie tego zwrotu w relacjach ludzkich czyli sprowadzania do władzy człowieka nad człowiekiem a w tym przypadku do władzy dorosłego nad dzieckiem niepełnoletnim. Czy dodanie do władzy wyrazu rodzicielska zmienia charakter władzy ? Wydaje się, że lepszym terminem byłby jednak  termin opieka rodzicielska.

Odrzucając dywagacje zasadności używania terminu władza rodzicielska w kontekście relacji rodzice-dzieci małoletnie można przyjąć , iż intencją ustawodawcy nie jest wprost znaczenie tego terminu jako podległość rodzic-dziecko typu pan-niewolnik a wyrażenie odpowiedzialności za los dziecka przez rodziców zgodnie z art. 96 kro.

W konfliktach rodziców gdzie Sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej stosuje odpowiednio przepisy art. 58 kro, art.107 kro , art.109 kro lub art. 111 kro.

Rolą tych zapisów jest właśnie rozstrzygnięcie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Mając na uwadze jednak rozważania wyżej nt. władzy rodzicielskiej ale także w świetle treści Art. 113. § 1 i § 2 kro można przyjąć w uproszczeniu iż wykonywanie władzy rodzicielskiej jest prawem ale i obowiązkiem rodziców. Poddanie się tej władzy jest również obowiązkiem i prawem dzieci. Oczywistym jest, że użyty termin „kontakty” w treści art.113 kro nie jest tożsamy z terminem „władza rodzicielska”. Niemniej jednak oba te pojęcia przenikają się gdyż trudno mówić o pełnej władzy rodzicielskiej bez kontaktów. Oczywiście  można posiadać ustalone kontakty bez władzy rodzicielskiej.

Rodzice skonfliktowani idąc do Sądu często wykorzystują dziecko przedmiotowo jako element walki. Biorąc pod uwagę , iż obecnie kobiety są w ogromnej części faworyzowane przez Sądy w takich konfliktach oraz mając na uwadze, że to kobiety dopuszczają się „uprowadzeń rodzicielskich „ w momencie rozejścia,  to właśnie kobiety najczęściej wykorzystują dzieci przedmiotowo jak narzędzie do walki z byłym partnerem .

Mamy w takich sytuacjach  konflikty, które możemy z całą pewnością przedstawić jako konflikty całkowicie sztuczne, stworzone na potrzeby walki z drugim partnerem. Nie są więc to konflikty wynikające z różnego i odmiennego  poglądu na wychowywanie i opiekę nad dziećmi.  Tym samym tak wykreowane konflikty nie mogą być skutecznie rozwiązane przy pomocy obecnych uregulowań prawnych.

Możemy więc  ogólnie zdefiniować  dwa typy konfliktów:

  1. konflikty , które zostały wykreowane przez jedną ze stron na potrzeby postępowania przed Sądem Rodzinnym do osiągnięcia celu jakim jest zwykle całkowite odseparowanie jednego z rodziców od wychowania własnych dzieci,
  2. konflikty, których faktycznym podłożem jest odmienny poglądu każdego z rodziców na wychowanie i opiekę nad małoletnimi dziećmi.

W polskich sądach w sprawach opiekuńczych ten pierwszy typ konfliktu jest konfliktem pierwszoplanowym i przeważającym.

Mając na uwadze zapis art. 58 kro i art.107 kro gdy w większości przypadków dzieci są przy matce i gdy matki zabierają dzieci ze sobą wyprowadzając się od partnera/małżonka gdy jednocześnie nie zależy im na porozumieniu z drugim rodzicem bardzo łatwo ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi  zwykle Ojcu.

Trudno przypisać rodzicowi wolę i chęć porozumienia kiedy powodem ale i celem jest eskalacja takiego konfliktu przed Sądem dla osiągnięcia celu jakim jest maksymalne odseparowanie Ojca od małoletnich dzieci.

Drogą do osiągnięcia tego celu jest właśnie prowokowanie a wręcz kreowanie konfliktu pierwszego typu czyli oczernianie drugiego rodzica stawiając je jako pierwszoplanowy konflikt.

Z uwagi na treść art. 221 kpc druga strona ma wręcz obowiązek wdania się w spór, którego podłożem są oszczerstwa  jednego z rodziców przeciw drugiemu a więc drugi rodzic wprost jest prowokowany do uczestnictwa w postępowaniu którego tematem głównym nie jest dobro dziecka w kontekście sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki czy kontaktów a wzajemne oczernianie.

Mając na uwadze całe postępowanie dowodowe w świetle art. 221 kpc - art. 233 kpc następuje dalsza eskalacja konfliktu a nie jego wygaszanie a postępowanie mimo, iż jest postępowaniem nieprocesowym nabiera pełnego charakteru postępowania procesowego.

Reasumując tylko zmiany wskazane w Mapie Drogowej zmian mogą tym problemom postawić tamę.


Szczepankiewicz Jarosław    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Szczepankiewicz Jarosław do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook