Zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach w Gliwicach

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach jako rodzice dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do niepublicznych żłobków na terenie miasta Gliwice - wnosimy niniejszą petycję w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Gliwice stosownej uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kwoty dofinansowania w postaci dotacji pochodzących z budżetu miasta z przeznaczeniem na miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 korzystających z opieki w niepublicznych żłobkach oraz zmiany dotychczasowej formy konkursu na formę przyznawania kwoty w jednakowej
wysokości jako dofinansowania do miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych. Zaproponowane rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat w wielu miastach województwa śląskiego (np. Zabrze – 500 zł.,Sosnowiec -500 zł., Katowice – 600 zł.).


Uzasadnieniem niniejszej petycji jest poczucie niesprawiedliwości, nas jako rodziców dzieci korzystających z opieki w niepublicznych żłobkach, dla wysokości obecnie przeznaczanej kwoty dofinansowania miejsc w niepublicznych placówkach i formy dofinansowania wobec wysokości kwoty dofinansowania miejsc w placówkach publicznych.

Jesteśmy bowiem świadomi, że jako podatnicy odprowadzający w tym mieście podatki, między innymi finansujemy miejsca dla dzieci w żłobkach publicznych, w których na każde dziecko przypada kwota dofinansowania do pobytu na
poziomie:
1. 1861zł miesięcznie podczas, gdy dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym wynosi średnio 324zł miesięcznie (dane z budżetu miasta Gliwice na rok 2022).
2. 1650zł miesięcznie podczas, gdy dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym wynosiło średnio 260zł miesięcznie (dane z budżetu miasta Gliwice na rok 2021).


Pragniemy wyrazić niezrozumienie dla faktu, iż w budżecie miasta na rok 2022 przewidziane zostało blisko 5,4 mln złotych na utrzymanie 241 miejsc w żłobkach publicznych oraz niewiele ponad 3 mln na utrzymanie 935 miejsc w żłobkach niepublicznych (tj. dwa razy więcej pieniędzy na prawie cztery razy mniej miejsc) oraz pojawiające się w związku z powyższym pytania: jakie jest uzasadnienie dla tak dużej dysproporcji dofinansowania miejsc w żłobkach publicznych wobec niskiej kwoty dofinansowania dla miejsc w żłobkach niepublicznych. Uważamy, że finansowanie
miejsc dzieci uczęszczających do placówek publicznych na tak znacznym poziomie w porównaniu do wysokości finansowania tych miejsc w placówkach niepublicznych jest niesprawiedliwie, krzywdzące, a nadto wywołuje poczucie dyskryminacji rodziców dzieci z placówek niepublicznych wobec dzieci z placówek publicznych. Naszym zdaniem, Miasto niezgodnie z ekonomią dopłaca zbyt duże pieniądze do miejsc dzieci w żłobkach publicznych równocześnie dyskryminując rodziców dzieci, dla których miejsc w żłobku miejskim nie wystarcza. Pomimo, iż zarówno klienci żłobków publicznych jak i niepublicznych odprowadzają podatki do miasta – jedni z nich dostają pomoc na poziomie blisko 2 000,00 zł., a inni na poziomie 240 zł.- 500 zł. Przy obecnym rozwiązaniu wsparcie dla nas – rodziców, podatników i mieszkańców tego miasta - nie tylko jest w najlepszym wypadku czterokrotnie niższe to dodatkowo zależne od działań dyrektorów lub właścicieli żłobków niepublicznych.


Jako podatnicy podnosimy również kwestię, iż utrzymywanie z podatków obywateli 1 miejsca w żłobku publicznym, podczas gdy przy podobnym poziomie wydatków z budżetu możliwe byłoby utrzymanie 4 miejsc w żłobku niepublicznym przy założeniu stałej dopłaty w wysokości 500 zł. na dziecko świadczyć może o niegospodarności Miasta.


Miasto powinno wspierać przedsiębiorczych i pracujących rodziców w możliwości powrotu
z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego do pracy, gdyż to daje szansę rozwoju naszej lokalnej społeczności i tym samym Miasto powinno umożliwiać rodzicom dzieci korzystanie ze żłobków niepublicznych poprzez obniżanie opłat stałym dofinansowaniem również w placówkach niepublicznych. Wskazujemy, że bez rozwoju tych prywatnych inicjatyw blisko 800 rodziców nie byłoby w stanie powrócić do pracy i odprowadzać podatków do budżetu miasta. Niepubliczne placówki w powyższych kwestiach nie tylko pomagają rodzicom, ale ponadto przede wszystkim pozytywnie wspierają rozwój ich dzieci, czyli najmłodszych gliwiczan poprzez liczne działania rozwojowe, które nie są zapewniane na równie wysokim poziomie przez placówki publiczne, pomimo czterokrotnie wyższego ich dofinansowania z budżetu miasta. Natomiast przyznawanie dotacji w sposób konkursowy zaburza konkurencyjność na rynku i utrudnia rodzicom optymalne
rozplanowanie budżetu domowego, gdyż zazwyczaj żłobek z najwyższym dofinansowaniem nie znajduje się „najbliżej domu”.


Dodatkowo należy nadmienić, iż gdyby poziom dofinansowania żłobków niepublicznych byłby finansowany w kwocie chociażby minimalnie niższej niż kwota finansowania żłobków publicznych, na przykład na poziomie kwoty 1650 zł miesięcznie na 1 dziecko (stawka z roku 2021), to większość niepublicznych żłobków w Gliwicach byłoby w danym roku dla rodziców bezpłatna (włącznie z wyżywieniem, a w niektórych również z pieluchami). W publicznych żłobkach rodzice jeszcze do tego dopłacają około 450 zł. i zobowiązani są do zapewnienia pieluch.


Odnośnie drugiego postulatu przedstawionego w niniejszej petycji, wskazujemy, że od wielu lat dofinansowanie do miejsc pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych w Gliwicach jest realizowane w drodze konkursu, wobec czego, jako mieszkańcy Gliwic, prosimy o zmianę tej formy i podjęcie stosownych zapisów uchwały mającej na celu przyznawanie dofinansowania w jednakowej wysokości dla wszystkich ubiegających się o to dofinansowanie podmiotów niepublicznych realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzasadnieniem dla zaproponowanej zmiany jest fakt, iż zasady przyznawania dofinansowań nie są jasne i klarowne, a informacja, iż każdy str. 3
niepubliczny żłobek mógłby w konkursie uzyskać poziom dofinansowania dla rodziców na poziomie 500 zł jest nieprawdziwa, gdyż w budżecie przeznaczona na ten cel jest kwota, która zapewne nie pozwoli na przyznanie 500 zł. na 1 dziecko dla wszystkich żłobków niepublicznych.


Jako Gliwiczanie nie zgadzamy się zatem, aby dzieci w mieście Gliwice były dzielone na
równe i równiejsze, gdyż uczęszczają do żłobków publicznych i niepublicznych, a rodzice mieli związane z powyższym wysokie poczucie niesprawiedliwości i brak zrozumienia dla tak drastycznie różnej wysokości kwot przeznaczanych w budżecie miasta na cel dofinansowań placówek zapewniających opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 oraz kwot w różnych wysokościach dla ubiegających się o dofinansowanie placówek niepublicznych.
Jako obywatele, gliwiczanie, podatnicy, a przede wszystkim rodzice najmłodszych gliwiczan oczekujemy podjęcia odpowiednich działań celem nadania biegu niniejszej petycji i rozpatrzenia jej zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, mając na uwadze przede wszystkim brak zgody na dostrzeżoną w przedstawionych kwestiach nierówność i niegospodarność miasta w tym zakresie.


Agnieszka Szatyńska-Szabla    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Szatyńska-Szabla do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...