ZMNIEJSZENIE CZESNEGO

 W związku z panującą w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie opłat za drugi semestr studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzonych w trybie niestacjonarnym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją prośbę motywujemy następującymi argumentami:

1.      Na dzień 31.12.2018 Uczelnia miała 11 418 studentów [1], których liczba na rok 2020 prawdopodobnie niewiele się zmieniła. Przez wzgląd na nauczanie zdalne koszty utrzymania sal wykładowych i innych pomieszczeń znacząco spadły, chociażby poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na środki czystości.

2.      W czasie zajęć oraz zaliczeń i egzaminów studenci nie korzystają w żaden sposób ze środków uczelni (papier, sprzęt komputerowy) ani mediów dostarczanych do budynków (prąd, woda, internet).

3.      Nauczyciele akademiccy, tak samo jak studenci, nie korzystają z mediów dostarczanych do budynków, w związku z czym również nie generują kosztów.

4.      Cześć studentów musiała ponieść koszty związane z dostosowaniem swojego prywatnego sprzętu. Ponadto zajęcia zdalne przyczyniają się do zwiększania miesięcznych opłat za prąd.

5.      Zajęcia przeprowadzane w sposób zdalny nie zapewniają tak dobrego kontaktu z prowadzącymi. Część nauczycieli akademickich na pierwszym semestrze prowadziła zajęcia poprzez czat na e-portalu, co w żaden sposób nie zastąpi zajęć stacjonarnych, ponieważ nie ma możliwości żywej dyskusji.

6.      Umowa między Studentem a Uczelnią określa, że Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w zamian za kształcenie przez Uczelnię. Uczelnia jednak wciąż nie umożliwiła studentom podpisania umów.

7.      Uczelnia pobrała opłaty za legitymacje studenckie, jednak wciąż nie zostały one dostarczone studentom.

8.      Wprowadzając nauczanie zdalne, Uczelnia uniemożliwiła studentom skorzystanie ze wszystkich ich praw zapisanych w Uchwale nr R.0000.51.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W odniesieniu do paragrafu 8, ustępu 1, punktów:

13) „rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, zainstalowanych w nich urządzeń, a także ze środków Uczelni oraz z pomocy jej organów i nauczycieli akademickich na zasadach obowiązujących w Uczelni”,

15) „rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich na zasadach obowiązujących w Uczelni”, studenci nie mieli możliwości korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, a zatem z zainstalowanych w nich urządzeniach, zarówno w kwestii zainteresowań naukowych, jak i kulturalnych, turystycznych i sportowych.  

Zdajemy sobie sprawę z trudności i problemów związanych z panującą epidemią wirusa  SARS-CoV-2, ponieważ sytuacja miała, i wciąż ma, wpływ na nas wszystkich. Na podstawie wyżej wymienionych punktów jesteśmy jednak zdania, że samo odroczenie opłat dla studentów, którym pogorszyła się sytuacja materialna, jest niewystarczającą pomocą ze strony Uczelni. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmniejszenie opłaty za semestr o 30% od wartości zapisanej w Zarządzeniu nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o ustosunkowanie się do każdego z wyżej wymienionych przez nas argumentów.   Z poważaniem, Studenci II st. ZiIP-NS              

[1] Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku,2,15.html [23.09.2020]  


Aleksandra Bubula    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksandra Bubula do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook