Zwiększenia środków na finansowanie środowiskowych domów samopomocy

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej! 

My niżej podpisani apelujemy o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie finansowe środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) w roku 2024 i w latach następnych, adekwatnie do podejmowanych zadań i ponoszonych rzeczywistych kosztów przez jednostki je realizujące. Finansowania na poziomie, który zagwarantuje środowiskowym domom stabilizację i bezpieczeństwo finansowe, umożliwi realizację usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi na poziomie oczekiwanego standardu i wraz ze wzrastającą płacą minimalną zapewni godne wynagrodzenie pracownikom realizującym usługi w ŚDS. Środowiskowe Domy Samopomocy w znaczącym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia kosztów Państwa, związanych z koniecznością częstej hospitalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, czy też koniecznością umieszczania tych osób w specjalistycznych domach pomocy społecznej. Pomimo złożoności realizowanych zadań obecny poziom finansowania środowiskowych domów jest nieadekwatny do bieżącej sytuacji gospodarczej, a rażąco niskie wynagrodzenia proponowane specjalistycznej kadrze powodują masowy jej odpływ, co ma bezpośredni wpływ na ciągłość procesu terapeutycznego uczestników i ich poczucie bezpieczeństwa. Brak konkretnych propozycji zdecydowanej poprawy sytuacji finansowej ŚDS pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje w wielu obszarach i może doprowadzić do kryzysu  pozostawiając dziesiątki tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny bez wsparcia.    

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy


Ewelina Makowiecka-Sieńko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewelina Makowiecka-Sieńko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...