Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Skontaktuj się z autorem petycji

Tak wygląda Park Natoliński od strony Ursynowa. Brawo CEN Natolin i Skarb Państwa. Konary wiszą na płocie. Upadek najpiękniejszego parku doby Oświecenia.

2020-05-03 18:22:37

Photo0529.jpg


Piotr Barczak

Zwiedzanie Parku i Pałacu Natolińskiego.

2020-01-02 15:16:09

Zwiedzanie_Parku_Natolińskiego.png


Piotr Barczak

Wymijająca odpowiedź KPRM w sprawie otwarcia Parku Natolińskiego

2019-07-26 13:07:54

Odpowiedź na interpelację nr 27917

w sprawie funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego Natolin w Warszawie

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber

Warszawa, 08-01-2019

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 27917 Pana Posła Andrzeja Melaka w sprawie funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego Natolin w Warszawie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informuję, co następuje.

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa – zespół pałacowo-parkowy w Natolinie o łącznej powierzchni 115,5709 ha, objęta księgą wieczystą nr WA2M/00002961/9., od ponad 20 lat w użytkowaniu oraz trwałym zarządzie początkowo Urzędu Rady Ministrów, a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, na podstawie umowy zawartej w dniu 19 lipca 2013 r. z Fundacją Centrum Europejskie Natolin, oddała do nieodpłatnego używania przez tę fundację przedmiotową nieruchomość, na potrzeby prowadzonej tam działalności Kolegium Europejskiego. Umowa obowiązuje na okres wykonywania trwałego zarządu tej nieruchomości przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie jest objęty stałą ochroną konserwatorską, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków.

W granicach zespołu pałacowo-parkowego znajduje się las o pow. 104,2204 ha, zwany potocznie „Parkiem Natolińskim”, pozostający w użytkowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1995 r., orzekającej o wyłączeniu z zarządu Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe – lasu o powierzchni 105 ha, stanowiącego część nieruchomości uregulowanej w KW Nr 2961 "Park i Pałac w Natolinie” i przekazaniu go bez zmiany jego dotychczasowego przeznaczenia w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie Urzędowi Rady Ministrów. Las stanowi ponad 90% całej powierzchni nieruchomości i podlega szczególnej ochronie prawnej jako rezerwat przyrody.

Rezerwat przyrody „Las Natoliński” został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. (M.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273), w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych, zróżnicowanych zbiorowisk leśnych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatej rzeźby terenu.” Zgodnie z zarządzeniem Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Natoliński” jego powierzchnia wynosi 104,2204 ha. Dostęp do rezerwatu przyrody regulują zarówno przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz ustanowiony na okres 20 lat plan ochrony rezerwatu przyrody (wprowadzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński”).

Z informacji uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że: „Cechą wyróżniającą Las Natoliński spośród wszystkich rezerwatów województwa mazowieckiego, jest brak jego dostępności, począwszy od XVIII wieku, kiedy powstało tutaj założenie pałacowo--parkowe. Kiedy w 1991 r. obszar ten obejmowano ochroną w formie rezerwatu przyrody, był on nadal terenem zamkniętym i trudno dostępnym. Brak możliwości swobodnej penetracji jego wnętrza przyczynił się do tego, że występujące w nim zbiorowiska mogły zachować wysoce naturalny charakter, wyróżniający je spośród innych rezerwatów przyrody, pomimo tego, że znajdowały się w środku dużej aglomeracji miejskiej. Ponadto obszar rezerwatu został zakwalifikowany do europejskiej sieci obszarów Natura 2000 (zachowanie właściwego stanu siedlisk: grądy, łęgi i pachnica dębowa).”

Problematykę wstępu do rezerwatu przyrody „Las Natoliński” należy rozpatrywać w szczególności w kontekście planu ochrony dla tego ustalonego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Natoliński" (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 530). Załącznik nr 9 tego zarządzenia, w brzmieniu nadanym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Natoliński" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5494), wskazuje, że dla celów edukacyjnych i turystycznych udostępnione zostają obiekty zabytkowe - Hydrofornia, Akwedukt, Most Mauretański, Pomnik Natalii Sanguszkowej, Domek Dozorcy 1, Świątynia Dorycka, Domek Dozorcy 2, Brama Mauretańska, Gajówka, Głaz Pamiątkowy, a dopuszczalny, zgodnie z tym zarządzeniem, sposób udostępnienia to edukacja i turystyka w formie zorganizowanych grup z przewodnikiem, przy czym jedna grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób oraz w jednym czasie na terenie rezerwatu przyrody nie mogą przebywać więcej niż trzy grupy, po uprzednim ustaleniu wejścia z władającym.

Rezerwat przyrody „Las Natoliński”, jest nadzorowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z informacji przekazanych przez Fundację Centrum Europejskie Natolin wynika, że ta Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie we wszystkich sprawach dotyczących ochrony tego rezerwatu przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ma możliwość bieżącej kontroli stanu rezerwatu przyrody i nieograniczony do niego dostęp. Fundacja Centrum Europejskie Natolin nie jest zatem jedynym podmiotem, który może decydować o sposobie udostępnienia zwiedzającym terenu zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie.

Z informacji publikowanych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, (http://warszawa.rdos.gov.pl/rezerwat-las-natolinski) wynika, że Las Natoliński „To jedna z ostatnich pozostałości dawnych mazowieckich puszcz, o wartości której stanowi wielowiekowy drzewostan grądowy z charakterystycznymi dla tego siedliska gatunkami, takimi jak: kokorycz pełna Corydalis solida, piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina, zawilec gajowy Anemone nemorosa. Wiek niektórych drzew, zwłaszcza dębów, nierzadko przekracza 300 lat, a licznym sędziwym drzewom nadano status pomników przyrody. Szacuje się, iż w Lesie Natolińskim jest największe na Mazowszu zagęszczenie dzięcioła średniego. W granicach rezerwatu stwierdzono obecność jednej z liczniejszych w województwie populacji rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej Osmoderma eremita, dzięki czemu obszar ten na podstawie dyrektywy siedliskowej został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Las Natoliński PLH140042)”.

Z informacji uzyskanych od Fundacji Centrum Europejskie Natolin wynika także, że od 2 lat na terenie rezerwatu przyrody „Las Natoliński” gniazduje bocian czarny (Ciconia nigra), rzadki gatunek dużego ptaka z rodziny bocianów, którego siedliskiem są zazwyczaj duże obszary leśne, rozległe, stare, podmokłe drzewostany w pobliżu wód i bagien, a także lasy górskie, stepy i lasostepy. Z uwagi na nieliczne występowanie bocian czarny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i nie może być niepokojony nadmierną obecnością ludzi przez cały okres lęgowy.

Dlatego też, niezależnie od tego, jaki podmiot będzie zarządzał terenem Parku Natolińskiego, zasady wstępu na teren rezerwatu przyrody „Las Natoliński” nie będą mogły być sprzeczne z przepisami prawa miejscowego, a takim charakter mają uregulowania Plan Ochrony rezerwatu przyrody „Las Natoliński”.

Od 2006 r. Fundacja Centrum Europejskie Natolin realizuje na własny koszt powszechnie dostępny program zwiedzania najcenniejszych historycznie części zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie. W ramach tego programu Fundacja Centrum Europejskie Natolin, w zgodzie z planem ochrony rezerwatu przyrody, umożliwia zwiedzanie jego terenu wszelkim grupom zorganizowanym, po uzgodnieniu terminów i warunków zwiedzania z tą Fundacją i Kolegium Europejskim. Wśród gości odwiedzających systematycznie Natolin są uczniowie szkół podstawowych, liceów, dzieci uczęszczające do przedszkoli, seniorzy z tzw. klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku oraz osoby niepełnosprawne, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, obejmującego zarówno zabytki kultury materialnej, jak i unikatowe wartości polskiej przyrody.

Fundacja Centrum Europejskie Natolin we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów (od 2011 r.) oraz Urzędem Dzielnicy Wilanów (od 2018 r.), organizuje w okresach letnich (czerwiec - wrzesień) nieodpłatne zwiedzanie przez mieszkańców tych dzielnic i innych mieszkańców Warszawy terenu Parku Natońskiego w formie zorganizowanych grup z przewodnikiem, co pozwala z jednej strony zachować wyjątkowe, bo ukształtowane przez wiele wieków, wartości przyrodnicze i historyczne tego miejsca, z drugiej zaś strony pozwala przybliżyć społeczeństwu cele prowadzonej w nim ochrony. Zwiedzający mogą z wyprzedzeniem zarezerwować bezpłatne wejściówki na teren zespołu pałacowo-parkowego na ogólnodostępnej stronie internetowej www.ZwiedzajNatolin.pl, przez elektroniczny system rezerwacji, utworzony i obsługiwany przez tę Fundację. We współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów, Fundacja Centrum Europejskie Natolin organizuje również – corocznie od 2013 r. – specjalny program zwiedzania w ramach ogólnopolskiego wydarzenia kulturalnego - „Noc Muzeów”, a od roku 2016 letnie koncerty plenerowe z muzyką klasyczną, otwarte dla wszystkich chętnych, bezpłatne, finansowane częściowo ze środków własnych Fundacji. Z informacji Fundacji Centrum Europejskie Natolin wynika, że w latach 2011 - 2016 ze wszystkich form zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie skorzystało ponad 10 tysięcy osób, głównie mieszkańców Warszawy i okolic.

Fundacja, jako administrator zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie, określiła sposób korzystania z zabytków natolińskich w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy prawa oraz istniejącą infrastrukturę zewnętrzną, techniczną i sanitarną, a także względy bezpieczeństwa związane z charakterem prowadzonej działalności.

Zaproponowana przez Pana Posła zmiana umowy zawartej między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Fundacją Centrum Europejskie Natolin zmierzająca do wyłączenie spod administrowania tej fundacji Parku Natolińskiego o pow. 104,2204 ha, a pozostawienie w jej władaniu pozostałej części zespołu pałacowo-parkowego o powierzchni ok. 11 ha, (w tym bez pałacu i jego otoczenia) nie znajduje więc uzasadnienia, tym bardziej, że fundacja w sprawach związanych z ochroną przyrody na terenie rezerwatu przyrody „Las Natoliński”, jak i na całym terenie zespołu pałacowo-parkowego Natolin, działa zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, w tym w ramach uzyskanych zgód i decyzji. Ewentualna zmiana podmiotu, któremu przysługuje trwały zarząd do nieruchomości obejmującej teren rezerwatu przyrody nie spowoduje skutku w postaci zniesienia wymagań wynikających z tych przepisów.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Schreiber


Piotr Barczak

Interpelacja posła Andrzeja Melaka w sprawie Parku Natolińskiego

2019-07-26 13:05:39

Interpelacja nr 27917 do prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego Natolin w Warszawie

Zgłaszający: Andrzej Melak Data wpływu: 27-11-2018

Zespół Pałacowo-Parkowy Natolin będący własnością Skarbu Państwa został w 1993 r. przekazany Urzędowi Rady Ministrów w zarząd na czas nieokreślony. 1 marca 1994 roku między URM a Fundacją Centrum Europejskie Natolin została zawarta umowa w sprawie przekazania w administrację wyżej wspomnianego zespołu pałacowo-parkowego na 20 lat. Dnia 19 lipca 2013 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisała nową umowę w sprawie nieodpłatnego i bezterminowego używania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie przez tę fundację. W 2011 roku Zespół Pałacowo-Parkowy w Natolinie został udostępniony dla zwiedzających w ramach porozumienia między Zarządem Dzielnicy Ursynów a fundacją. W okresie letnim organizowane są przez Urząd Dzielnicy Ursynów bezpłatne wycieczki z przewodnikiem, na które trzeba się wcześniej zapisać. Dla porównania Zespół Pałacowo-Parkowy w Nieborowie i park w Arkadii można zwiedzać bez przewodnika i bez limitu czasowego. W 2014 roku regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński”, w którym ograniczył ruch w rezerwacie „dopuszczając do poruszania się po jego terenie zorganizowanych grup z przewodnikiem”. W marcu 2016 roku mieszkaniec Ursynowa umieścił w Internecie petycję następującej treści: „Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań związanych z pełnym, codziennym udostępnieniem Parku Natolińskiego dla mieszkańców. Obiekt znajduje się między dzielnicami Ursynów i Wilanów w Warszawie a zajmuje powierzchnię 120 ha. Od czasu zakończenia II wojny światowej, władze stalinowskie zamknęły park dla mieszkańców, a polityka ograniczonego dostępu do parku jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, co może budzić zdumienie i nie znajduje żadnego uzasadnienia. Park Natoliński powinien spełniać wiele ważnych funkcji, w tym rekreacyjno-wypoczynkową, zdrowotną, estetyczną, ekologiczną. Może być miejscem spotkań, w którym panuje cisza pozwalająca mieszkańcom na regenerację sił. Park posiada interesującą infrastrukturę komunikacyjną, dzięki której możliwe jest uprawianie sportów i spacerowanie. Warto zwrócić uwagę, że rejon Ursynowa pozbawiony jest ogrodzonego parku miejskiego a dzielnica liczy 150 000 mieszkańców. Otwarty dla mieszkańców Park Natoliński wzbogaci również przestrzeń miejską dla mieszkańców innych dzielnic, w szczególności Mokotowa i Wilanowa. Udostępnienie parku nie stoi w sprzeczności z funkcjonującym kampusem Kolegium Europejskiego, którego obiekty są usytuowane w odrębnej części parku. Brak dostępu do parku jest sprzeczny z konstytucyjnymi prawami obywatelskimi, prawem do swobody poruszania się na terenie kraju”. Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz.350, ze zm.), w związku z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 298), zgłaszam interpelację poselską w sprawie funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego Natolin w Warszawie. Uprzejmie proszę Pana Premiera o rozważenie możliwości podpisania nowej umowy z Centrum Europejskim Natolin i ograniczenie terenu, z którego korzysta uczelnia do samego kampusu. Natomiast pałac i jego otoczenie mogłyby zostać przekazane w zarząd dyrektorowi Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako oddział muzeum i udostępniony mieszkańcom oraz turystom na takich samych zasadach jak pałac wilanowski. Czy Pan Premier uważa takie rozwiązanie za słuszne i możliwe do przeprowadzenia?  


Piotr Barczak

Władze Dzielnicy Wilanów-Park Natoliński -wolny dostęp dla wszystkich.

2018-09-27 20:22:27

Park_Natoliński_Wilanów.png


Piotr Barczak

Święte krowy...

2018-06-21 08:18:25

Te 110 hektarów Parku Natolińskiego  to rezerwat przyrody . Zakaz wstępu dla mieszkańców. Specjalne wycieczki limitowane. Dla wybranych samochodów jednak to normalna trasa. Brama się otwiera i na można jechać z Wilanowa na Ursynów. Dla "swoich" nie jest ważny rezerwat, żuczek pachnica i chodzące po drogach owady. Dla "swoich" są inne prawa. Jak to przyjemnie zajechać pod pałac (10 ha nie jest objete rezerwatem), wypić kawusię, i popatrzyć na tych zmanipulowanych mieszkańców Warszawy zza płotu. A nich myślą, że to puszcza mazowiecka, a nie najpiękniejszy park doby oświecenia, przekazany w ręce prywatnej fundacji.

Park_Natolin.png


Piotr Barczak

Niegospodarność widziana "gołym okiem".

2018-04-07 18:45:14

Park_Natoliński_20181.png


Piotr Barczak

Park Natoliński 2018 rok, najpiękniejszy park doby oświecenia-dawniej i ...stan obecny.

2018-01-02 20:06:38

Park_Natoliński_2018.png


Piotr Barczak

Degradacja Parku Natolińskiego trwa. Przekształcony w las, przekazany politykom, park ginie na naszych oczach.

2017-11-26 13:48:23

degradacja_drzew.png


Piotr Barczak

Park Natoliński przed II wojną światową ....był dostępny

2017-09-27 19:44:06

Park_Natolin_-przed_II_wojną.png


Piotr BarczakUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...