Apel do Rządu RP w sprawie rosnących przejawów nienawiści

POLISH VERSION:

Apel obywatelski  

w sprawie: stanowiska Rządu RP wobec narastających przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym w Polsce  

My, obywatele oraz mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, oburzeni powtarzającymi się w Polsce przejawami nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym, apelujemy o niezwłoczne podjęcie przez Rząd RP działań, zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami licznych ataków na osoby odmiennego pochodzenia, koloru skóry, języka czy religii. Ataki te przyjmują formę mowy nienawiści, a także bezpośredniej agresji fizycznej, zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu osób przebywających na terenie naszego kraju. Poniżej kilka faktów, które wstrząsnęły polską opinią publiczną:

 • kilkukrotne znieważanie i ostatecznie atak fizyczny na obywatelkę Algierii w tramwaju w Łodzi w drugiej połowie maja 2016 roku;
 • pobicie Syryjczyka, pracownika jednej z warszawskich kawiarni, 16 czerwca 2016 roku i idący w ślad za tym wpis w Internecie o treści: „Mszczę się za wasze lewackie podejście i sympatię do arabskiej padliny. (…) Nienawidzę moslemów za mnóstwo rzeczy i cieszę się, że PiS rządzi, bo nie wpuści islamskiego bydła.”;
 • pobicie obywateli  Turcji, studentów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,   17 czerwca 2016 roku i poruszający list kolegi jednego z nich, obywatela Włoch, studiującego w Polsce w ramach wymiany studenckiej Erasmus, w którym pisze o naszym kraju m.in. „chciałbym podziękować Polsce za to, że mnie ugościła, ale nienawidzę jej [za to], że nie doceniła mojego kolegi”;

Poziom agresji fizycznej i słownej w przestrzeni publicznej gwałtownie wzrasta i dotyka ona wielu mniejszości: Ukraińców, Romów, Żydów, Afrykanów, Azjatów, wyznawców innych religii i mających inne niż polskie korzenie.  

Brak widocznego i jednoznacznego sprzeciwu przedstawicieli najwyższych władz wobec przejawów narastającej nienawiści, powoduje brak zaufania do instytucji państwowych, które mają za zadanie chronić życie i zdrowie każdego człowieka przebywającego w Polsce. Panująca obecnie atmosfera osłabia poczucie bezpieczeństwa nas, naszych rodzin i gości oraz wpływa negatywnie na postrzeganie Polskiej gościnności i opinię o nas – Polakach. W związku z powyższym apelujemy do Rządu RP o:

 1. Jednoznaczne potępienie wszelkich przejawów nienawiści i wyrażanie tego sprzeciwu w formie szeroko komunikowanego stanowiska.
 2. Objęcie specjalnym nadzorem działań policji oraz postępowań prokuratorskich dotyczących przestępstw z nienawiści.
 3. Wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych ukierunkowanych na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku do każdego człowieka.
 4. Podjęcie skutecznych działań na rzecz zwiększenia świadomości Polaków o zagrożeniach płynących z wszelkich przejawów nienawiści np. poprzez uruchomienie ogólnokrajowej kampanii społecznej.
 5. Powołanie organu dedykowanego tematyce przeciwdziałania nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym,  religijnym
  i wyznaniowym, w miejsce rozwiązanej z końcem kwietnia 2016 roku Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii
  i związanej z nimi Nietolerancji.

Wzmocnienie działań monitorujących aktywność grup i organizacji, które promują mowę nienawiści i podżegają do agresji oraz wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z obowiązującym prawem (Art. 119, 256 oraz 257 k.k.  

 

ENGLISH VERSION:

Citizens Appeal

Addressing: The inaction of the Government of the Republic of Poland against the increasing number of hate crimes influenced by discrimination based on race, ethnicity, nationality, religion and beliefs presently occurring in Poland.

We, the citizens and residents of the Republic of Poland, are deeply outraged with the increasing number of hate crimes influenced by discrimination based on race, ethnicity, nationality, religion and beliefs. Therefore, we appeal that the Government of the Republic of Poland undertake immediate actions that would lead to improvement of the present situation. In the past few months, we have been witness to numerous attacks on persons of different origins, skin color, language and religion. These attacks have taken the form of hate speech or direct physical assault that has endangered the safety, health, and lives of persons staying within our country:

 • Łódź, May 2016: Multiple counts of verbal abuse, finally culminating in physical assault of a female Algerian national on a tram.
 • Warsaw, June 16, 2016: The beating of a Syrian national employed at a cafe in Warsaw, which was followed by an Internet post stating “I’m avenging your leftist approach and sympathy for Arab scum. (...) I hate Muslims for many things and I am happy that the Law and Justice Party is in power because they will not let in Islamic cattle.”
 • Toruń, June 17, 2016: The beating of two Turkish students studying at The University of Mikołaj Kopernik in Toruń, which was followed by an open letter from an Italian Erasmus student who had befriended one of them, stating, “I would like to thank Poland, who welcomed me as a guest, but I hate her (...) because she didn’t appreciate my friend.”

Incidents of physical and verbal assault have become significantly more frequent and widespread and are not limited to the nationalities listed above. In addition to the aforementioned incidents, hate crimes have been carried out against Ukrainians, Roma, Jews, Africans, Asians, representatives of different religions and those having non-polish roots.

There is total absence of a visible and clear position by government representatives at the highest levels of authority against the increasing incidence of hate crimes. This lack of position, in effect, causes a loss of trust in the state institutions which have a duty to protect all persons staying within the territory of Poland. The current atmosphere makes us doubt, not only, our own feelings of personal safety, but also, the safety of our families and guests. In addition to this, it negatively influences both the perception of Polish hospitality and, us, the Polish people.   In accordance with the above, we appeal to the Government of the Republic of Poland to:

 1. Explicitly condemn all acts of hatred influenced by discrimination, from an official position that is authorized to engage in widespread communication.
 2. Order law enforcement officers to engage in monitoring activities and prosecution of hate crimes influenced by discrimination.
 3. Implement educational programs in primary and secondary schools that aim to promote tolerance and respect for all persons regardless of race, ethnicity, nationality, religion, and beliefs.
 4. Take steps to raise the awareness of Polish citizens about the dangers of all forms of hatred, for example, by launching a nationwide awareness campaign.
 5. Create a new governing body to counteract hate crimes influenced by discrimination based on race, ethnicity, nationality, religion and beliefs in place of the Council Against Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance which was disbanded at the end of April 2016.
 6. Intensify auditing of the activities of groups and organizations that promote hate speech and incitement to violence influenced by discrimination based on race, ethnicity, nationality, religion and beliefs, and to enforce consequences and penalties in accordance with applicable law (Art. 119, 256 and 257 k.k.). 

Olga Górna i Karolina Zdrodowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Olga Górna i Karolina Zdrodowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...