dokończenie ulicy Domagały

 Komitet Mieszkańców Osiedla Złocień

„My, Złocień”

Adres do korespondencji: ul. Malachitowa 10/10

30-798 Kraków

e-mail: myzlocien@gmail.com    

 Szanowny Pan Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych

3-4 31-004 Kraków

 

 

Dotyczy: OR-03.1431.273.2018, ZDMK/T1.112/09, OR-03.0003.248.2019  

W imieniu Komitetu Mieszkańców Osiedla Złocień „My, Złocień”, zwracamy się do Pana z dwiema prośbami. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których ulica Domagały wciąż pozostaje nieprzejezdna na odcinku od skrzyżowania z ul. Agatową do skrzyżowania z ul. Nad Drwiną i podanie wiążących dat zakończenia budowy drogi. Druga prośba dotyczy awaryjnego otwarcia ul. Domagały w przypadku sytuacji kryzysowej, np. zagrożenia powodzią.  

W dniach 23 oraz 24 maja tego roku, w związku z zagrożeniem powodziowym, osiedle Złocień zostało odseparowane od świata. Jedyna droga dojazdowa do oraz z osiedla (ul. Półłanki) stała się niedrożna, powodując chaos, opóźnienia i spore utrudnienia dla mieszkańców.  

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź w trybie dostępu do informacji publicznej na następujące pytania:  

W piśmie z dnia 28 grudnia 2018 r. o nr OR-03.1431.273.2018, adresowanym do Komitetu „My, Złocień” Prezydent Miasta Krakowa informuje o terminie odbioru końcowego (10 grudnia 2018 r.), po którym droga winna być utrzymywana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). Czy w/w termin został dotrzymany?  

Jeżeli droga jest w pełni utrzymywana i zarządzana przez ZDMK, czy cele z zadania ZDMK/T1.112/09 przypadające na rok 2018, tj. „Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), wraz z infrastrukturą na dł. 30 m.” zostały przeniesione na rok 2019 oraz jaki jest status realizacji powyższych zadań na dzień wpłynięcia niniejszego pisma?  

W piśmie OR-03.1431.273.2018, Prezydent Miasta Krakowa informuje, że ZDMK wystąpił do firmy TELE-FONIKA Kable S.A. z prośbą o wydanie warunków technicznych dla przebudowy kabli SN kolidujących z ul. Domagały. Z kolei, w odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa na interpelację Radnej Miasta Krakowa, pani Grażyny Fijałkowskiej, nr pisma OR-03.0003.248.2019, dowiedzieliśmy się, że do ZDMK wpłynęło już pismo od TELE-FONIKA Kable S.A., w którym firma udostępniła warunki techniczne oraz skierowała prośbę o przekazanie informacji mających pomóc w ewentualnym wyborze jednego z wariantów i partycypacji w kosztach. Czy analiza warunków przedstawionych przez TELE-FONIKA Kable S.A. została zakończona i jakie są dalsze ustalenia?  

Mając na uwadze, że TELE-FONIKA Kable S.A. wydała warunki wspomniane w pkt. 3, czy Prezydent Miasta Krakowa podjął uchwałę budżetową na realizację celów zadania ZDMK/T1.112/09, tj. Dokończenia ulicy Domagały oraz czy jest już opracowany harmonogram dalszego postępowania?  

Czy Prezydent Miasta Krakowa w porozumieniu z odpowiednimi organami, przestrzegając prawa, może wydać dyspozycję, aby niedokończoną ulicę Domagały otworzyć dla ruchu?  

Sytuacja opisana w preambule niniejszego pisma jest niedopuszczalna. Wydaje się, że tym razem nie doszło do bezpośredniego zagrożenia życia ludzi. Jednocześnie analizując ryzyko związane z brakiem możliwości dotarcia odpowiednich służb w krótkim czasie do potrzebujących, pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na konieczność zaplanowania alternatywnych dróg dojazdu do osiedla Złocień.   Przedłużający się brak dostępu do ulicy Domagały powoduje wzmagające się uczucia frustracji, niepewności i lęku wśród mieszkańców osiedla Złocień, którzy rozważają różne formy protestu.  

Na przykładzie mieszkańców Piasków Wielkich, którzy blokowali ruch na przejściu dla pieszych przy ul. Cechowej, zauważamy, że radykalne kroki mogą zwrócić uwagę na fatalne położenie w jakim my, mieszkańcy Złocienia, się znaleźliśmy oraz przyśpieszyć realizację zadań ZDMK/T1.112/09. Dlatego wierzymy, że Pan Prezydent nada sprawie dokończenia ulicy Domagały najwyższy priorytet.  

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.    

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Osiedla Złocień