Petycja Inicjatywy Doktoranckiej do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

noweprzycięte.png

Jego Magnificencja 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego  

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 

 

 

Szanowny Panie Rektorze, 

 

jesteśmy osobami kształcącymi się w Szkołach Doktorskich UW. Zwracamy się do Pana jako społeczność Uniwersytetu Warszawskiego i Inicjatywa Doktorancka działająca przy Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Kierujemy do Pana list otwarty z postulatem poprawy warunków finansowych i socjalnych osób doktoranckich naszej uczelni. 

Aplikując do Szkół Doktorskich, zdecydowaliśmy się poświęcić nasze kariery zawodowe nauce, a w szczególności Uniwersytetowi Warszawskiemu. Jednakże nasza sytuacja socjalna i ekonomiczna zmusza nas do trudnych wyborów, często oznaczających porzucenie tej drogi. 

Osoby doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim – wiodącej uczelni w Polsce – otrzymują minimalne ustawowe stypendia w wysokości 2667,70 zł brutto, a po ocenie śródokresowej 4109,70 zł brutto. Obie te kwoty są niższe niż płaca minimalna, która w 2024 roku wyniesie 4240,00 zł brutto (od lipca 4300,00 zł brutto). Założeniem stypendiów doktoranckich jest umożliwienie zaangażowania w pracę nad rozprawami. Jak wielokrotnie zgłaszał Panu Zarząd Samorządu Doktorantów oraz jak potwierdza rosnąca liczba doniesień prasowych o fatalnej sytuacji ekonomicznej doktorantów i doktorantek, obecne stypendia nie pozwalają na utrzymanie się oraz na pełnowymiarowe poświęcenie się pracy naukowej. Ma to negatywny wpływ na jakość badań, a także na zainteresowanie rekrutacją do Szkół Doktorskich. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że rektorzy innych polskich uniwersytetów (Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) podnieśli wysokość stypendiów doktoranckich na swoich uczelniach. 

Negocjacje Zarządu Samorządu Doktorantów z JM Rektorem ws. podwyższenia stypendium doktoranckiego dla wszystkich osób doktoranckich trwają od wielu lat i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie satysfakcjonują nas częściowe rozwiązania w postaci jednorazowego dodatku przyznawanego tylko niektórym z tytułu osiągnięcia naukowego. Łączna kwota dodatku w wysokości 2300,00 zł brutto (czyli ok. 191 zł brutto miesięcznie) wciąż nie wpływa na realne polepszenie sytuacji materialnej osób doktoranckich. Wyrażamy nasze rozczarowanie takim rozwiązaniem i wysokością dodatku, zwłaszcza biorąc pod uwagę wspomniane wyżej zwiększenia stypendiów doktoranckich na innych uczelniach. 

Postulujemy zwiększenie stypendium doktoranckiego dla wszystkich osób kształcących się w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego do wysokości 4300,00 zł brutto przed oceną śródokresową i 6600,00 zł brutto po ocenie śródokresowej. W ten sposób stypendium przed oceną śródokresową osiągnie wysokość płacy minimalnej (stan na lipiec 2024) i zabezpieczy podstawowe potrzeby finansowe osób doktoranckich; stypendium po ocenie śródokresowej zostanie zaś zwiększone proporcjonalnie do podwyżki stypendium przed oceną. 

Jednocześnie postulujemy utworzenie funduszu stypendialnego na ukończenie rozprawy doktorskiej dla osób przedłużających kształcenie w Szkołach Doktorskich. Osoby te pozostają afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim, a ich osiągnięcia wpływają na jego renomę. Zarazem nie mogą one liczyć na finansowe wsparcie uczelni. Niewielka liczba osób, które złożyły dysertacje w ciągu przewidzianych przez ustawę czterech lat, wskazuje, że dla wielu doktorantów i doktorantek jest to niewystarczający czas na przygotowanie rozprawy, szczególnie w obliczu niezależnych i nieprzewidzianych okoliczności, takich jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Obecny brak finansowania dla osób doktoranckich na piątym roku wymusza dzielenie czasu między pracę naukową i zarobkową, skutkując dalszym wydłużeniem okresu pracy nad rozprawą. 

Ponadto oczekujemy poprawy fatalnej sytuacji mieszkaniowej doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Wysokość stypendium doktoranckiego nie pozwala na wynajęcie mieszkania w Warszawie, a często nawet pokoju. Tymczasem w akademikach oraz w Domu Pracownika Naukowego brakuje miejsc, a ich stan techniczny jest alarmujący. Postulujemy podjęcie kroków zmierzających do poprawy sytuacji mieszkaniowej osób doktoranckich. 

Wybraliśmy Uniwersytet Warszawski jako miejsce naszej pracy naukowej i z dumą wnosimy wkład do jego dorobku badawczego i publikacyjnego. Dlatego też, ze względu na dobro Uniwersytetu oraz jego przyszłość, wnosimy o spełnienie powyższych postulatów. Jako Inicjatywa Doktorancka oraz społeczność osób kształcących się w Szkołach Doktorskich UW jesteśmy otwarci na rozmowy w tej sprawie i prosimy o ich niezwłoczne podjęcie. 

 

Z wyrazami szacunku 

Inicjatywa Doktorancka 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim 


Inicjatywa Doktorancka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Inicjatywa Doktorancka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...