Inicjatywa lokalna utworzenia parku kieszonkowego za szkołą muzyczną

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

                                                     w Głogowie    

         Zwracamy się z prośbą o stworzenie na zielonym placu za szkołą muzyczną tzw. parku kieszonkowego, z zachowaniem charakteru zielonej, lokalnej enklawy przyjaznej wszystkim mieszkańcom, zaniechanie zaś przekształcenia tego terenu w tzw. interaktywny plac zabaw.

Rola zieleni miejskiej jest nie do przecenienia, pełni ona wiele istotnych funkcji, nazywana jest zieloną infrastrukturą i wpływa na jakość życia mieszkańców, wyjątkowo cenne są tu stare drzewa, których nie da się pod tym względem porównać z młodymi sadzonkami. Tereny zielone pełnią ważną rolę społeczną i zdrowotną, wpływają na dobrostan mieszkańców; ludzie wśród zieleni relaksują się, odprężają, łagodzą stresy. Skupiska zieleni w miejscu zamieszkania poprawiają istotnie jakość życia. Idea parków kieszonkowych powstała właśnie w odpowiedzi na niedogodności życia w zanieczyszczonych i zatłoczonych centrach miast i zakłada tworzenie niewielkich przestrzeni publicznych maksymalnie zielonych, jeśli tylko możliwe z naturalnymi, czynnymi biologicznie nawierzchniami i jak najmniejszą ingerencją w substancję zieloną. Zakłada, że mieszkaniec będzie miał do takiego miniparku kilka minut spaceru. Takie parki tworzone są z uwzględnieniem wszystkich lokalnych społeczności i ich potrzeb, to takie małe parki na lokalną miarę.

Mając na względzie powyższe uważamy, że trawiasty plac za szkołą muzyczną, otoczony starymi drzewami, jest idealnym miejscem na park kieszonkowy i powinien zostać zagospodarowany z zachowaniem jak najbardziej naturalnego charakteru tego miejsca, z najmniejszą ingerencją w zieleń zastaną, z zachowaniem ekosystemów, które się tu wytworzyły, z minimalną potrzebną powierzchnią ścieżek mineralnych i trawiastych, z zachowaniem drzew chroniących zarówno ulicę i zabudowania jak i miejsce wypoczynku.

Plac ten położony między zabudowaniami mieszkalnymi, w strefie zamieszkania, jest zielonym i cichym dotychczas miejscem, które może się stać prawdziwą zieloną wyspą, respektując tym potrzeby wszystkich mieszkańców okolicy i uwzględniając istniejące już funkcje: wypoczynkową, spacerową, rekreacyjną i komunikacyjną. Priorytetem założenia winna być ochrona i sanacja największego waloru tego placu - zieleni zastanej, głównie wysokiej (poprzez fachowe zdjęcie posuszu, mikoryzę czy stosowanie podlewania wgłębnego w czasie suszy), ale też powierzchni trawiastej; ochrona na etapie projektowania i realizacji, gdzie należy stosować dobre praktyki i zasady ochrony zieleni w czasie inwestycji. Dominantę przestrzeni stanowiłaby ta zieleń i tężnia w centrum placu. Oś definiująca funkcjonalne strefy jest wyznaczona od dawna - centralny, przebiegający łagodnym łukiem, pełniący funkcję komunikacyjną, przedept od schodków przy ul. Grunwaldzkiej (które powinny pozostać) do wejścia od ul. Głowackiego przy Biedronce, dostępnego bezpośrednio z poziomu chodnika. Powinna to być ścieżka mineralna z zejściem w centrum do tężni; strefa wypoczynku to największa centralna przestrzeń placu realizująca funkcję wypoczynkową i relaksu, z tężnią jako dominantą, ławkami wokół niej, dużą ilością użytkowej, zastanej trawy, gdzie można postawić własny leżak, ławkami przy ścieżkach zwróconymi w stronę centrum, nielicznymi rabatami roślin miododajnych czy róż pomarszczonych i nieregularnymi nasadzeniami drzew, w tym platanów, z zastosowaniem dużych, dorodnych sadzonek. Strefa buforowa, poczynając od istniejących szpalerów lip przy ulicach Grunwaldzkiej i Głowackiego do ścieżki centralnej, pełniłaby rolę właśnie bufora i zielonej kurtyny dla ulic i od ulic byłaby wzmacniana przez jak najszybsze dosadzenia w szpalerach i ich stopniową, rozłożoną w czasie, tylko niezbędną wymianę, dodatkowe nasadzenia dorodnych i dużych sadzonek lip jako miododajnych drzew rodzimych od wewnątrz działki, wzdłuż szpalerów, ale z zamysłem, by rosły jako solitery, a także nieregularne nasadzenia innych gatunków drzew ( w tym platana) czy rabatę np. z róż pomarszczonych dających zimą pokarm ptakom. Dobrze byłoby przewidzieć tu strefy niekoszone latem i przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności. Niewielką strefę rekreacyjną i zabawy określałaby druga ścieżka mineralna - w miejscu przedeptu na linii wzdłuż szkoły muzycznej, łącząca się przy wejściu od ul. Grunwaldzkiej ze ścieżką główną; wzdłuż budynku, ale przy ścieżce, umieszczone zostałyby dwa lub trzy urządzenia interaktywne ze sfery nauki dla dzieci, zaś za obudową pompy ciepła, w stronę narożnika, trzy urządzenia "siłowni pod chmurką" dla dorosłych, wszystko ze zwróceniem uwagi na neutralną, nieagresywną kolorystykę. Ścieżka ta też powinna być obsadzona (lipami) od wewnątrz głównej strefy relaksu. Pozostałe przedepty, utworzone pod szpalerami lip na skarpie, wzdłuż ulic Grunwaldzkiej i Głowackiego oraz pod drzewami wzdłuż ogrodzenia sklepu Biedronka, powinny pozostać trawiaste; skarpy nie należy niwelować, by nie niszczyć rosnących drzew, jedynie usunąć z największą uwagą pozostałości gruzu, by nie uszkodzić systemów korzeniowych; pozostawić trzeba także furtkę od ul. Głowackiego i zastosować stopnie podwieszane podparte punktowo, by ochronić systemy korzeniowe drzew tu rosnących. System ścieżek na liniach przedeptów realizuje na placyku od lat funkcję spacerową. Przebudowa ogrodzenia grozi uszkodzeniem drzew przy nim rosnących, wystarczyłaby naprawa, malowanie i np. stworzenie tzw. zielonych przęseł z pnączy. Mała architektura w stylu klasycznym - klasyczne ławki i kosze, stylizowane lampy, oświetlenie w ciepłej barwie, kamień i drewno stosowane jedynie w niezbędnym technicznie zakresie, NIESTOSOWANIE POLBRUKU - dopełniałaby klasyczny charakter tej zielonej enklawy, konweniując z otoczeniem i przedwojennymi zabudowaniami strefy konserwatorskiej, nawiązywała do zagospodarowania parków w przedwojennym Głogowie i spełniałaby oczekiwania wielu mieszkańców wychodząc naprzeciw najczęściej definiowanej przez nich potrzebie - zieleni i spokoju.

 

Przedstawiony zaś projekt placu zabaw przewiduje znaczne i niekorzystne zmiany charakteru przestrzeni zielonego dotychczas placu; ingeruje istotnie w zieleń zastaną, zakładając jej zniszczenie i uszczuplenie - żywa biologicznie powierzchnia trawiasta całej działki ma zostać zmniejszona o ponad 1/4, ilość i charakter urządzeń tu planowanych wraz z kuriozalną, większą od tężni, sceną jako dominantą przestrzeni uniemożliwia uznanie go przyjaznym wszystkim mieszkańcom. Planowane niwelowanie skarpy to zniszczenie drzew na niej i w pobliżu rosnących, tworzących od lat zieloną kutynę na ulicach Głowackiego i Grunwaldzkiej. Planowana jest wycinka starych lip zamiast STOPNIOWEGO uzupełniania szpalerów. W obrębie systemu korzeniowego dużej, o pomnikowych wymiarach topoli, w pobliżu lip, planuje się umieszczenie zbiorników na solankę i tężnię, która w ogóle nie powinna być stawiana w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

Wobec takich przekształceń zielonego dotychczas placu, niezgodnych z duchem ekologii i zasadami zrównoważonej organizacji miasta, w żaden sposób nie można uznać, że zachowany zostanie jego zielony, wypoczynkowy charakter i wymiar przyrodniczy, będące największymi walorami. Nie są tu respektowane potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców okolicy oraz ich prawo do spokoju i wypoczynku. To lokalny plac, do tej pory zielony i cichy, ale brakuje na nim drzew, ławek, miejsca wypoczynku, zabawy i tej wyczekiwanej tężni.

Zwrócić trzeba uwagę na bardzo istotne fakty będące kontekstem projektowanej przestrzeni tego dużego "interaktywnego placu zabaw":

- W bardzo bliskiej odległości, kilkudziesięciu kroków, NA TEJ SAMEJ ULICY znajduje się duży, o podobnej powierzchni, plac zabaw z wydzielonymi funkcjonalnościami, a w podobnej odległości w DRUGIM KOŃCU ULICY, ogólnodostępny plac szkolny i boisko sportowe przy szkole nr 1, z którego korzystają dzieci i młodzież. Teraz planuje się budowę TRZECIEGO DUŻEGO PLACU ZABAW dla dzieci na jednej, niewielkiej ulicy, ZAMIAST MINIPARKU DLA WSZYSTKICH;

- Mieszkańcy tego rejonu zostali pozbawieni ogromnej masy zieleni, głównie wysokiej, w wyniku przebudowy ul. Wojska Polskiego, stworzono OGROMNĄ WYSPĘ CIEPŁA wokół Kauflandu, co znacznie obniżyło jakość życia w tym rejonie;

- W najbliższym sąsiedztwie znajduje się ruchliwa droga, ul. Sikorskiego, ze wzmożonym, całodobowym ruchem samochodów, także wielotonowych samochodów ciężarowych;

- Zauważyć należy, że tego rodzaju interaktywny plac rozrywki ma charakter OGÓLNOMIEJSKI, zlokalizowanie go w strefie zamieszkania, między przedwojennymi zabudowaniami, gdzie planuje się dogęszczenie zabudowy wielorodzinnej, generować będzie w tej i tak obecnie zbyt przeciążonej okolicy ciasnych uliczek osiedlowych, gdzie samochody jeżdżą po chodnikach(!), dodatkowy i niepożądany ruch samochodowy i konieczność parkowania czyli obciążać będzie mieszkańców okolicy;

- Co bardzo istotne - projekt został zrobiony bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez uznanych procedur, które szanują mieszkańców, nikt ich bowiem nie pytał, czy życzą sobie kolejnego, TRZECIEGO na jednej ulicy miejsca zabawy i aktywności dzieci. Projekt powstał bez wiedzy i udziału społeczności lokalnej, z jej pominięciem, z pominięciem kontekstu społecznego i funkcjonalnego. Żadnej fazy koncepcyjnej, żadnej wizualizacji nie przedstawiono mieszkańcom okolicznych ulic i domów, zostali oni zignorowani całkowicie, choć czekali na park kieszonkowy z tężnią.

Mając wszystko powyższe na uwadze zwracamy się do Pana Prezydenta Rafaela Rokaszewicza o zaniechanie działań inwestycyjnych na skwerze u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Głowackiego przedstawionych w projekcie tzw. interaktywnego placu zabaw, trzeciego z kolei takiego miejsca na tej ulicy, a utworzenie tu tzw. parku kieszonkowego przyjaznego wszystkim mieszkańcom okolicy, będącego ich zielonym miejscem odpoczynku.

Uważamy, że korzystne dla wszystkich mieszkańców Głogowa byłoby przeniesienie i adaptowanie projektu interaktywnego parku rozrywki o ogólnomiejskim charakterze do słabo zagospodarowanego, z dużą ilością wolnej przestrzeni, parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości na osiedlu Piastów.

                                    Z poważaniem

                                    mieszkańcy Głogowa                                      


Inicjatywa lokalna utworzenia parku kieszonkowego za szkołą muzyczną    Skontaktuj się z autorem petycji