Jawność nie kontrola - petycja w sprawie zmiany projektu ustawy o jawności życia publicznego

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i obywatele, jesteśmy zaniepokojeni niektórymi zapisami projektu ustawy o jawności życia publicznego. Obecnie proponowane regulacje budzą kontrowersje. Z jednej strony, cechuje je brak precyzyjności pojęć (np. niejasne jest pojęcie „interesu publicznego” w kontekście dostępu do informacji publicznej). Z drugiej, zastrzeżenia budzi propozycja obowiązkowych oświadczeń majątkowych w zakresie, który sprzyjałby powszechnej kontroli obywateli oraz naruszeniu wolności obywatelskich.                

Nie zgadzamy się na proponowane zapisy projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r., które  ograniczają wolności obywatelskie oraz godzą w prawo dostępu do informacji publicznej.

  1. Proponowane zapisy projektu ustawy uzależniają udzielenie przetworzonej informacji publicznej od udowodnienia, że sprawa jest „istotna dla interesu publicznego”. Postulujemy usunięcie nieprecyzyjnego zapisu, który rodzi niebezpieczeństwo nadużyć związanych z arbitralną oceną pracowników administracji publicznej, co pozostaje, a co nie, interesem publicznym (Art. 5 pkt. 1, 3 i 4).
  2. Postulujemy usunięcie zapisów z projektu ustawy, dotyczących statusu sygnalisty (Art. 1-2, Art. 61-66, Art. 79). W zamian proponujemy utworzenie odrębnego aktu prawnego (po szerokich konsultacjach społecznych), regulującego status sygnalisty.
  3. Postulujemy objęcie publicznym rejestrem wszystkich umów zawieranych przez podmioty wymienione w projekcie ustawy, niezależnie od ich kwoty. Już jest to dobrą praktyką w niektórych miastach w Polsce, m.in. w Toruniu (Art. 9).
  4. Postulujemy rozszerzenie definicji „informacji publicznej”.

Anna Zglińska, Anna Dwojnych, Ryszard Musielak, Witold Jankowiak, Agata Broniszewska,    Skontaktuj się z autorem petycji