Petycja w sprawie inwestycji drogowo-kolejowych w Łęgu

Prezydent Miasta Krakowa, dyrektorowie i urzędnicy jednostek miejskich
Radni Miasta Krakowa
Rada Dzielnicy XIV Czyżyny


Szanowni Państwo, adresaci petycji,

Łęg jest obszarem dotkniętym wieloletnimi zapóźnieniami w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej. Dość wymownym jest fakt, że w XXI wieku, w jednej z najbogatszych metropolii ważnego kraju Unii Europejskiej wielu mieszkańców Łęgu wciąż nie ma zapewnionych podstawowych standardów cywilizacyjnych takich jak kanalizacja czy chodniki wzdłuż ruchliwych ulic. Symbolem tych zaniedbań są ulice Niepokalanej Panny Marii, Longinusa Podbipięty oraz Isep, pozbawione chodników i odwodnienia. Mieszkańcy od ponad 20 lat bezskutecznie czekają na ich przebudowę oraz budowę chodników i dopiero za sprawą nacisku społecznego i medialnego Mieszkańców oraz ich stowarzyszeń pojawiła się szansa, że te tematy w końcu ruszą z miejsca. W związku z powyższym, apelujemy do Pana Prezydenta, urzędników i radnych miejskich o podjęcie W PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2020 ROKU następujących decyzji:

 1. W ramach styczniowej lub lutowej korekty budżetu na 2020 rok – zwiększenie kwoty przewidzianej na dokumentację przebudowy ul. Niepokalanej Panny Marii z obecnych 100 tysięcy złotych do przynajmniej 250 tysięcy.
 2. Rozpisanie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy NPM najpóźniej do końca marca 2020 z terminem realizacji do końca 2020 roku, tak by pod koniec roku 2020 można było ogłosić przetarg na prace budowlane i wiosną 2021 roku rozpocząć przebudowę przynajmniej pierwszego odcinka ulicy.
 3. Wpisanie do WPF na lata 2021-22 środków na przebudowę ulicy NPM – prace budowlane.
 4. Przyspieszenie przebudowy ulicy Klasztornej i objęcie tej inwestycji szczególnym nadzorem władz miasta tak, by nie dochodziło do kolejnych opóźnień.
 5. Rozpoczęcie przebudowy ul. Podbipięty zaraz po przebudowie ulicy NPM wraz z przyznaniem środków na dokumentację projektową dla ulicy Podbipięty w budżecie miasta na 2021 rok.
 6. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Isep na odcinku między ul. Wiklinową a Cuplową ze środków z miejskiego programu budowy chodników. Apelujemy o podjęcie takiej decyzji jeszcze w styczniu 2020 i pilne rozpoczęcie prac przygotowawczych i budowlanych, tak by prace budowlane rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku przynajmniej w zakresie przesunięcia oświetlenia oraz by chodnik wraz z przejściem dla pieszych został oddany do użytku najpóźniej w roku 2021.

Niezależnie od przebudowy już istniejących ulic oraz budowy i remontu chodników wzdłuż nich, Łęg pilnie potrzebuje także nowych rozwiązań komunikacyjnych, zarówno doraźnych (nowe ulice, ronda, ścieżki rowerowe i alejki piesze), jak i perspektywicznych (kolej miejska). Obecny układ drogowy pochodzi z czasów, gdy Łęg był obszarem o charakterze rolniczym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Łęgu i okolicy powstało jednak sporo nowych osiedli mieszkaniowych (m. in. Fajny Dom, Sołtysowska Park, Sołtysowska Perła, Symbioza, Botanika, Centralna Park), w których zamieszkało kilka tysięcy nowych mieszkańców. Już teraz trwa budowa nowych osiedli, a w planach są kolejne, wskutek czego w ciągu najbliższych 3-4 lat przybędzie kolejne kilka - kilkanaście tysięcy mieszkańców. Już dziś układ komunikacyjny Łęgu jest niewydolny, zakorkowana jest także ulica Nowohucka i sytuacja na niej będzie się tylko pogarszać. W związku z powyższym, apelujemy o podjęcie pilnych działań ukierunkowanych na przyspieszenie dawno obiecanych inwestycji, zrealizowanych w ramach kompensacji deweloperskich oraz z bieżącego budżetu jednostek miejskich, wyszczególnionych poniżej:

 1. Nowe ronda na skrzyżowaniu ulic:
  - Sołtysowska – Na Załęczu – NPM – Podbipięty,
  - Sołtysowska – Centralna,
  - Centralna – nowa droga łącząca ul. Centralną z ulicą Na Załęczu.
 2. Budowa nowych połączeń drogowych w ramach kompensacji deweloperskich lub z innych środków. Większość z wymienionych poniżej połączeń drogowych jest zgodna z obowiązującymi dla tych terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP “Czyżyny-Łęg” obowiązuje od 13.10.2013 r., MPZP “Czyżyny-Rejon ulicy Galicyjskiej” obowiązuje od 21.06.2018 r.). Te inwestycje drogowe są obecnie bardzo wyczekiwane przez Mieszkańców, a także są zgodne z planami rozwoju infrastruktury drogowej tej części Krakowa:
  - Centralna – Na Załęczu wraz z połączeniem tej ulicy z ulicą Sikorki,
  - Na Załęczu – Skręcona – Ciepłownicza,
  - Na Załęczu – Galicyjska,
  - Galicyjska – Nowohucka.
 3. Budowa asfaltowych alejek pieszych i dróg rowerowych:
  - łączących ulicę Sołtysowską i Centralną z ulicą Tomickiego oraz jeśli to możliwe, również z ulicą Woźniców,
  - łączących ulicę Łęgową oraz Sołtysowską Boczną z ulicą Padniewskiego,
 4. Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej w okolicy, w szczególności:
  - remont/budowa chodnika wzdłuż ulicy Sikorki,
  - budowa dróg rowerowych wzdłuż nowych ulic oraz wzdłuż przebudowanej ulicy Podbipięty
  - przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na końcu trasy na wale wiślanym w rejonie Mostu Wandy tak, by dało się bezpiecznie i komfortowo przejechać rowerem, hulajnogą i na rolkach z trasy na wale wiślanym do ulic: Zagłoby, Klasztornej i Półłanki oraz dojechać do asfaltowych alejek w Lasku Mogilskim,
  - podjęcie przez ZTP i ZDMK współpracy z Wodami Polskimi celem wyasfaltowania brakujących ok. 150 metrów trasy na wale wiślanym oraz uzupełnienia brakujących asfaltowych połączeń pomiędzy trasą Dąbie – Mogiła a ulicami: Sierpową, Szafrańską, Stręcką, Do Wisły, Wiklinową i Cuplową,
  - budowa podwieszanej kładki pieszo-rowerowej na Moście Nowohuckim,
  - budowa brakujących odcinków chodnika po północnej stronie ulicy Sołtysowskiej wraz z wykupem gruntów na ten cel i jeżeli będzie to konieczne, skorzystanie z procedury ZRID,
  - remont ze środków z budżetu ogólnomiejskiego chodników wzdłuż ulicy Sołtysowskiej i Ciepłowniczej – realizacja ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego nr 4 „Remonty chodników na terenie dzielnic nowohuckich”: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/860-dodatkowe_chodniki_na_obrzezach_dzielnic_nowohuckich.html Projekt uzyskał aż 5556 głosów, mimo że w budżecie obywatelskim mieszkańcy częściej głosują na projekty mniej przyziemne niż remonty chodników, wybierając np. tworzenie nowych parków lub rewitalizację istniejących. Dobrą praktyką jest, by jednostki miejskie w miarę możliwości realizowały z bieżącego budżetu te projekty, które nie wygrały w głosowaniu, ale którym niewiele zabrakło. To właśnie jest taka sytuacja.

Podbipiety1.JPG

Równolegle do opisanych powyżej zadań potrzebnych do realizacji „na już” lub w najbliższej przyszłości (drogi, chodniki), apelujemy – tym razem do Rady Dzielnicy – o mocne wsparcie działań Mieszkańców na rzecz uruchomienia kolei miejskiej do Łęgu. Rada Dzielnicy oczywiście nie sfinansuje budowy kolei ani przystanków – to zadanie marszałka województwa, miasta i strony rządowej. Rada Dzielnicy może natomiast, a naszym zdaniem nawet powinna, zaangażować się w opracowanie i zlecenie analiz dotyczących rozwoju SKA na naszym terenie, może spopularyzować ten temat, może zorganizować spotkania i ankiety konsultacyjne, czy też konferencję lub debatę poświęconą SKA w Łęgu. Skoro z naszych podatków wydawane są środki na imprezy dzielnicowe typu „Święto Czyżyn” czy dożynki w Łęgu oraz dofinansowywana jest działalność stowarzyszeń, być może warto część tych środków przekierować na spotkania które zaowocują konkretnymi wynikami na przyszłość i dzięki którym dostarczymy decydentom twardych danych na rzecz uruchomienia SKA do Łęgu oraz spopularyzujemy wspólnie ten temat.

Dzielnica może też zrezygnować w jednym roku z reklamy w „Głosie Nowohuckim” oraz wydać o jeden numer „Echa Czyżyn” mniej i za te środki wydać raport lub analizę dotyczącą SKA, a następnie zaprezentować go na komisjach Sejmiku, przedstawić Marszałkowi województwa i urzędnikom opracowującym studium rozwoju kolei aglomeracyjnej w Małopolsce. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie przez Radę Dzielnicy konferencji prasowej i zaprezentowanie opracowanej analizy dziennikarzom. Gdyby tego typu działania były podejmowane w poprzednich kadencjach, dziś nie zmagalibyśmy się z tak dużymi problemami komunikacyjnymi, dlatego apelujemy o perspektywiczne podejście i wykorzystywanie narzędzi wpływu, które są standardem w dzisiejszym świecie, a z których Rada Dzielnicy w poprzednich kadencjach nie korzystała.

Województwo Małopolskie zleciło właśnie opracowanie studium rozwoju kolei aglomeracyjnej, jego realizacja to lata 2021-22. Oczekujemy, że Rada Dzielnicy mocno zaangażuje się w te prace i przypilnuje, by linia nr 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg została uwzględniona w powstających aktualnie analizach wojewódzkich, które staną się podstawą dla przyszłych decyzji. Apelujemy o oficjalne przydzielenie tego tematu któremuś z członków Zarządu Dzielnicy odciążając go równocześnie od innych zadań lub o powołanie Komisji Transportu Szynowego Rady Dzielnicy. W obu wariantach oczekujemy następujących działań i rezultatów:

 

 1. Udział przedstawiciela Rady Dzielnicy w pracach nad powstającym studium tras kolejowych i stały kontakt z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za transport kolejowy oraz z ekspertami, z oficjalnym pełnomocnictwem od Pani Przewodniczącej lub Rady do zajmowania się tą kwestią,
 2. Stały kontakt przedstawiciela Rady Dzielnicy z mieszkańcami Łęgu celem maksymalnego poznania oczekiwań i uwag mieszkańców w zakresie SKA i ich spisania w formie raportu, przedyskutowanego następnie na komisjach i sesji RD,
 3. Opracowanie przez Radę Dzielnicy raportów i analiz dotyczących SKA do Łęgu ze szczególnym uwzględnieniem opisania w tym raporcie oczekiwań i uwag mieszkańców (np. po przeprowadzonych rozmowach i ankietach),
 4. Wydanie w latach 2021-22 przynajmniej jednej publikacji dotyczącej SKA,
 5. Zorganizowanie w latach 2021-22 przynajmniej jednej konferencji, debaty, seminarium lub innego oficjalnego wydarzenia dotyczącego perspektyw uruchomienia SKA do Łęgu.

Skala problemów i zaniedbań Łęgu i okolic jest ogromna, jednak przedstawione powyżej postulaty pozwolą na ich stopniowe i systematyczne rozwiązanie w ciągu dwóch kadencji samorządu (2018-23 i 2023-28). W naszej petycji przedstawiliśmy szczegółowe, konkretne rozwiązania, jak najbardziej mieszczące się w realiach budżetowych miasta i dzielnicy oraz w kompetencjach obu jednostek. Apelujemy zatem o poważne potraktowanie przedstawionych w petycji postulatów i konsekwentne wdrożenie przedstawionych rozwiązań.


Autorzy petycji:


Grzegorz Szemraj
Grzegorz Wajda
Katarzyna Wojtarowicz
Ryszard Stankiewicz
Mirosław Połeć
Jakub Łoginow

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kuba Łoginow do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...