Warunki korzystania z usługi

Umowa o Świadczenie Usług Hostingu Petycji Online

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20

Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Petycjeonline.com (Petitions24 Oy), dalej zwaną Usługodawcą, a autorem petycji.

Opis Usługi

Petycjeonline.com zapewnia platformę online do tworzenia i hostowania petycji. Jako autor petycji, jesteś uznawany za Administratora Danych i decydujesz o treści petycji, o tym, co jest wymagane od sygnatariuszy, o celach przetwarzania ich danych osobowych oraz o czasie przechowywania danych osobowych.

Wymóg wiekowy

Musisz mieć co najmniej 18 lat.

Zawieszenie i zamknięcie konta

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego konta oraz odmowy świadczenia usług w teraźniejszości i przyszłości.

Odpowiedzialność autora petycji

Autor petycji zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne treści do petycji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i legalność tych treści.

Własność intelektualna

Autor petycji zachowuje wszelkie prawa do treści swojej petycji, udzielając Dostawcy Usługi licencji na hostowanie i wyświetlanie treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe wynikające z niniejszej Umowy.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność usługodawcy wobec autora petycji za wszystkie szkody, straty i przyczyny działania, niezależnie od tego, czy w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania) czy innego, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez autora petycji usługodawcy na podstawie niniejszej umowy.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa będzie regulowana przez prawo Finlandii.

Modyfikacja Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Treści zabronione

Naruszenie prywatności

Udostępnianie prywatnych informacji o osobach bez ich zgody.

Nękanie i Prześladowanie

Treści skierowane przeciwko osobom prywatnym, które mogą prowadzić do osobistej krzywdy lub zniesławienia.

Wiadomość nawołująca do nienawiści

Treści, które promują przemoc, dyskryminację lub nienawiść wobec osób lub grup na podstawie takich cech, jak rasa, pochodzenie etniczne, religia, niepełnosprawność, płeć, narodowość, orientacja seksualna lub tożsamość płciowa.

Wezwania do przemocy

Wszelkie treści, które podżegają do wyrządzenia krzywdy innym lub ją wychwalają.

Treści seksualne

Podszywanie się

Podszywanie się pod kogoś innego lub reprezentowanie organizacji bez upoważnienia.

Komercyjny spam

Niechciane promocje, linki lub jakiekolwiek inne formy nieautoryzowanej reklamy.

Naruszenia Własności Intelektualnej

Treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej przysługujące innym osobom bez pozwolenia.

Gloryfikowanie terroryzmu

Treści wspierające lub propagujące organizacje terrorystyczne lub akty terroryzmu.

Drastyczna przemoc

Treści, które graficznie przedstawiają przemoc lub jej skutki, co może być niepokojące dla odbiorców.