List otwarty do władz gm. Nowy Dwór (w. s. elektrowni wiatrowych)

List otwarty do:

 

Sz. P. Andrzej Humienny – Wójt Gminy Nowy Dwór

Sz. P. Piotr Rećko – Starosta Sokólski

Sz. P. Andrzej Meyer– Wojewoda Podlaski

Sz. P. Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego

 

My, niżej podpisani, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy zabrać głos w sprawie budowy 3 farm wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie:

 

1) „NOWY DWÓR PÓŁNOC o łącznej mocy do 46,8 MW 

2) „NOWY DWÓR POŁUDNIE o łącznej mocy do 21,6 MW 

3) „NOWY DWÓR WSCHÓD o łącznej mocy do 61,2 MW

stanowiących łącznie 36 turbin wiatrowych o wysokości do 205 metrów.

Żywimy głęboką nadzieję i ufność, że w demokratycznym państwie nasz głos zostanie wysłuchany, poddany pod rozwagę i uwzględniony w procesie decyzyjnym, związanym          z budową obiektów, które nieodwracalnie zmienią krajobraz jednego z najpiękniejszych          i najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w Polsce. 

 

Mając na uwadze:

 

1. bliskie sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym wraz z otuliną oraz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, będących dobrem narodowym; obszarów          o niekwestionowanej wartości przyrodniczej i kulturowej, o znaczeniu i randze zarówno ogólnopolskiej jak i europejskiej; 

2. zdrowie i jakość życia mieszkańców terenów przylegających do farm wiatrowych, zagrożone lekkomyślnym lokowaniem siłowni wiatrowych w zbyt bliskim sąsiedztwie domów, zagród, pól uprawnych i narażone na szkodliwe oddziaływanie emitowanych przez tę infrastrukturę infradźwięków, efektów świetlnych, hałasu;

3. zachowanie wartości kulturowych i krajobrazowych obszarów zagrożonych trwałą dewastacją za sprawą gigantycznych inwestycji i związanych z nimi przekształceń, a które  jako dobro wspólne, powinny podlegać procesowi konsultacji i partycypacyjnego konsensusu;

a także wyrażając ufność w intencje władz gminy, powiatu i województwa, wierząc, że interes wspólny jest wartością nadrzędną wobec partykularnych korzyści…

 

apelujemy o zatrzymanie procesu inwestycyjnego i rezygnację z pomysłu utworzenia siłowni wiatrowych we wskazanych lokalizacjach. 

 

 

Apel nasz opiera się nie tylko na przekonaniu obywateli, widzących zagrożenie dla swojego zdrowia i integralności ekosystemu, w którym wszyscy żyjemy lub z którego dobrodziejstw korzystamy, ale też na wnioskach z dokumentów, które jednoznacznie dowodzą, że taki kształt inwestycji jak planowana, jest nieprawidłowy i może być wysoce szkodliwy, w tym raport NIK z 2014 roku "Lokalizacja i budowa farm wiatrowych" oraz opinie Instytutu Zdrowia Publicznego.

Słuszność protestu potwierdzają też tragiczne doświadczenia mieszkańców innych stron kraju, którzy w porę nie zatrzymali szkodliwych działań wielkich korporacji energetycznych. Zapłacili za to zdrowiem i trwałym zniszczeniem krajobrazu oraz ekosystemu obszarów, w których żyją. 

Reasumując, w sytuacji:

- braku wytycznych dotyczących dopuszczalnych odległości od siedzib ludzkich,

- nieuregulowanej kwestii posadowienia elektrowni na obszarach chronionych,

- braku ekspertyz jasno określających skutki oddziaływania turbin na zdrowie ludzi, 

- braku określenia dopuszczalnych poziomów hałasu infradźwiękowego oraz brak jednolitej metodologii jego pomiaru,

- braku podstawy prawnej dopuszczającej do użytkowania elektrowni,

świadomi praw, jakie daje nam Konstytucja RP,

 

nie zgadzamy się na lokalizację tej inwestycji na terenie gminy Nowy Dwór.

 

Decyzje władz lokalnych, biorących pod uwagę jedynie aspekty finansowe, mogą w nieodwracalny sposób wpłynąć na inne, istotniejsze wartości, takie jak: zdrowie i życie ludzi, bogactwo przyrody i krajobrazu, których żadnymi pieniędzmi nie da się odtworzyć. Dodatkowo działania władz gminy mogą w bezpośredni sposób odczuć nie tylko mieszkańcy gminy Nowy Dwór lecz również gmin ościennych. 

Polityka energetyczna to nie troska o dobrobyt lobby wiatrowego lecz troska                o środowisko naturalne i krajobraz, który w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej zdefiniowano jako "kluczowy element dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek". Wzywamy więc do zaprzestania planów realizacji inwestycji oraz do wdrażania kierunków rozwoju w poszanowaniu zasad i wartości stanowiących dobro, zarówno mieszkańców jak i całego społeczeństwa: zdrowia ludzkiego, które jest przyrodzonym prawem każdego człowieka oraz środowiska naturalnego, które stanowi dobro wspólne wszystkich obywateli.