List otwarty odnośnie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

LIST OTWARTY
W SPRAWIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W Polskim Ładzie
doradców podatkowych,
księgowych,
biur rachunkowych

Szanowny Panie Premierze,


Jako doradcy podatkowi, przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, czując się
zobowiązanymi przez przepisy ustawy zasadniczej do zajmowania stanowiska w
szczególnie ważnych sprawach publicznych, wraz z przedstawicielami innych zawodów
uczestniczących w procesie stosowania prawa daninowego, w tym zwłaszcza
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizacji wspierających biura rachunkowe, jak
Krajowa Izba Biur Rachunkowych, Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych,
będąc istotnie zainteresowanymi co do kierunku sanacji i wykładni przepisów
znowelizowanych w ubiegłym roku ustaw dotyczących ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego, w tym zwłaszcza tzw. Polskiego Ładu, zwracamy się do Pana jako szefa
rządu, ale zarazem też osoby kierującej obecnie pracami Ministerstwa Finansów, z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad zgłoszonymi przez nasze środowiska problemami.
Przedstawiając nasze wątpliwości co do stosowania przepisów znowelizowanych ustaw i
wiedząc o toczących się w nadzorowanym przez Pana resorcie pracach nad zmianami w
wyżej przywołanych aktach prawnych, proponujemy powołanie grupy ekspertów
reprezentujących Ministerstwo Finansów, samorząd doradców podatkowych i organizacje
branżowe będące sygnatariuszami niniejszego pisma, która w trybie pilnym przystąpi do
prac nad oceną de lege lata aktualnych przepisów, przygotuje kompleksową analizę i
niezbędne propozycje zmian przepisów Polskiego Ładu de lege ferenda.
Uznając za bezsporne prawo parlamentu do stanowienia prawa i kształtowania polityki
fiskalnej w obrębie szeroko pojmowanego prawa daninowego, dostrzegając jednak szereg
problemów z tzw. Polskim Ładem, widzimy potrzebę zmian, których wprowadzenie,
zakładając postępowania zgodne z zasadami państwa prawnego, możliwe jest jedynie w
drodze nowelizacji istniejących przepisów. Postulujemy o jak najszybsze podjęcie dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców i podmiotów świadczących szeroko rozumiane usługi
wsparcia biznesu, które oferowane są przez sygnatariuszy niniejszego pisma.
Zwracamy uwagę na wynikający z tzw. Polskiego Ładu problem opodatkowania składki
zdrowotnej podatkiem dochodowym, co potocznie nazywane jest „podatkiem od podatku”.
Wskazujemy na dyskryminujący płatników składek nieproporcjonalny względem ZUS-u czas na skorygowanie dokonanych obliczeń podstawy obliczenia składki zdrowotnej i samej tej składki. Pokazujemy też konieczność nowelizacji konkretnych przepisów, których wykładnia albo daje wynik zgoła odmienny od deklarowanego w uzasadnieniu do ustawy, albo nie daje żadnej odpowiedzi na postawione pytania. Wziąwszy pod uwagę, że prawo daninowe wymaga ścisłego określenia obowiązków i kręgu zobowiązanych w ustawie, zgodnie z brzmieniem norm konstytucyjnych, widząc potrzebę tych zmian, prosimy o pochylenie się nad wskazanymi problemami, a ze swej strony oferujemy wszelką możliwą pomoc.
Jesteśmy jednocześnie gotowi do współpracy i pomocy przy konsultacjach w zakresie
zapowiedzianych, na ostatniej konferencji prasowej dnia 24 marca br., zmianach w tzw.
Polskim Ładzie.
Zwracamy jednak uwagę, że proponowane przez Państwa zmiany mogą zmienić warunki
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Może okazać się, że w indywidualnych
przypadkach zmieni się, wybrana przez podatnika na początku roku, optymalna forma
opodatkowania biznesu.
Szanując uczciwą regułę niezmieniania zasad gry w trakcie jej trwania, uważamy, że
koniecznością stało się umożliwienie podatnikom dokonywania wyboru formy
opodatkowania w trakcie roku podatkowego, a nawet w określonym terminie po jego
zakończeniu. Zrekompensowałoby to podatnikom brak stabilności prawa podatkowego, z
czym ostatnio muszą się mierzyć. Jednocześnie – nie mamy co do tego żadnych
wątpliwości – zwiększyłoby poziom akceptacji dla wprowadzanych zmian. Z jednej strony
“serwujemy” podatnikom konieczność przygotowania się do nowej rzeczywistości, z drugiej jednak umożliwiamy im dostosowanie formy opodatkowania do nowych przepisów (apamiętajmy, że podatek dochodowy ma charakter roczny).
W naszej ocenie już dziś istnieją poważne argumenty aksjologiczne za przesunięciem
terminu do wyboru formy opodatkowania. Planowane – w trakcie roku – zmiany w
podatkach dochodowych (nawet jeśli miałyby być korzystne dla podatników)
stanowią dodatkowy, ważny argument w tym zakresie. Mamy nadzieję, że stosowne
regulacje znajdą się w procedowanej nowelizacji.
Żywimy przekonanie, że analiza zgłoszonych problemów doprowadzi do zmian ustawowych, pozwoli też na lepszą pracę służb skarbowych i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy, jak wiemy, również postulują ze swej strony wprowadzenie stosownych zmian.
Postulaty szczegółowych rozwiązań i problemy związane z tzw. Polskim Ładem
przedstawiamy w załączeniu do niniejszego listu otwartego.

https://fundacjawirbr.pl/aktualnosci/list-otwarty-ws-skladki-zdrowotnej-w-polskim-ladzie-26


Podpisy sygnatariuszy:
Grupa inicjatywna:
Izabela Leśniewska - doradca podatkowy, nr wpisu 07463
Jacek Leśniewski - doradca podatkowy, nr wpisu 07464
Przemysław Jakub Hinc - doradca podatkowy, nr wpisu 10223
Joanna Kudłata - doradca podatkowy, nr wpisu 04748
Michał Wilk - doradca podatkowy, nr wpisu 11831
Monika Markisz - doradca podatkowy, nr wpisu 10554
Izabela Sadowska - doradca podatkowy, nr wpisu 09939
Samir Kayyali - doradca podatkowy, nr wpisu 12240
Radomir Szaraniec - doradca podatkowy, nr wpisu 11138
Paweł Ziółkowski - radca prawny
Aneta Lech - doradca podatkowy, Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP
Ewa Salska - Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych
Beata Boruszkowska - Krajowa Izba Biur Rachunkowych


Ewa Salska Fundacja Wspiernia i Rozwoju Biur Rachunkowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Salska Fundacja Wspiernia i Rozwoju Biur Rachunkowych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...