List otwarty odnośnie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

LIST OTWARTY
W SPRAWIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W Polskim Ładzie
doradców podatkowych,
księgowych,
biur rachunkowych

Szanowny Panie Premierze,


Jako doradcy podatkowi, przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, czując się
zobowiązanymi przez przepisy ustawy zasadniczej do zajmowania stanowiska w
szczególnie ważnych sprawach publicznych, wraz z przedstawicielami innych zawodów
uczestniczących w procesie stosowania prawa daninowego, w tym zwłaszcza
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizacji wspierających biura rachunkowe, jak
Krajowa Izba Biur Rachunkowych, Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych,
będąc istotnie zainteresowanymi co do kierunku sanacji i wykładni przepisów
znowelizowanych w ubiegłym roku ustaw dotyczących ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego, w tym zwłaszcza tzw. Polskiego Ładu, zwracamy się do Pana jako szefa
rządu, ale zarazem też osoby kierującej obecnie pracami Ministerstwa Finansów, z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad zgłoszonymi przez nasze środowiska problemami.
Przedstawiając nasze wątpliwości co do stosowania przepisów znowelizowanych ustaw i
wiedząc o toczących się w nadzorowanym przez Pana resorcie pracach nad zmianami w
wyżej przywołanych aktach prawnych, proponujemy powołanie grupy ekspertów
reprezentujących Ministerstwo Finansów, samorząd doradców podatkowych i organizacje
branżowe będące sygnatariuszami niniejszego pisma, która w trybie pilnym przystąpi do
prac nad oceną de lege lata aktualnych przepisów, przygotuje kompleksową analizę i
niezbędne propozycje zmian przepisów Polskiego Ładu de lege ferenda.
Uznając za bezsporne prawo parlamentu do stanowienia prawa i kształtowania polityki
fiskalnej w obrębie szeroko pojmowanego prawa daninowego, dostrzegając jednak szereg
problemów z tzw. Polskim Ładem, widzimy potrzebę zmian, których wprowadzenie,
zakładając postępowania zgodne z zasadami państwa prawnego, możliwe jest jedynie w
drodze nowelizacji istniejących przepisów. Postulujemy o jak najszybsze podjęcie dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców i podmiotów świadczących szeroko rozumiane usługi
wsparcia biznesu, które oferowane są przez sygnatariuszy niniejszego pisma.
Zwracamy uwagę na wynikający z tzw. Polskiego Ładu problem opodatkowania składki
zdrowotnej podatkiem dochodowym, co potocznie nazywane jest „podatkiem od podatku”.
Wskazujemy na dyskryminujący płatników składek nieproporcjonalny względem ZUS-u czas na skorygowanie dokonanych obliczeń podstawy obliczenia składki zdrowotnej i samej tej składki. Pokazujemy też konieczność nowelizacji konkretnych przepisów, których wykładnia albo daje wynik zgoła odmienny od deklarowanego w uzasadnieniu do ustawy, albo nie daje żadnej odpowiedzi na postawione pytania. Wziąwszy pod uwagę, że prawo daninowe wymaga ścisłego określenia obowiązków i kręgu zobowiązanych w ustawie, zgodnie z brzmieniem norm konstytucyjnych, widząc potrzebę tych zmian, prosimy o pochylenie się nad wskazanymi problemami, a ze swej strony oferujemy wszelką możliwą pomoc.
Jesteśmy jednocześnie gotowi do współpracy i pomocy przy konsultacjach w zakresie
zapowiedzianych, na ostatniej konferencji prasowej dnia 24 marca br., zmianach w tzw.
Polskim Ładzie.
Zwracamy jednak uwagę, że proponowane przez Państwa zmiany mogą zmienić warunki
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Może okazać się, że w indywidualnych
przypadkach zmieni się, wybrana przez podatnika na początku roku, optymalna forma
opodatkowania biznesu.
Szanując uczciwą regułę niezmieniania zasad gry w trakcie jej trwania, uważamy, że
koniecznością stało się umożliwienie podatnikom dokonywania wyboru formy
opodatkowania w trakcie roku podatkowego, a nawet w określonym terminie po jego
zakończeniu. Zrekompensowałoby to podatnikom brak stabilności prawa podatkowego, z
czym ostatnio muszą się mierzyć. Jednocześnie – nie mamy co do tego żadnych
wątpliwości – zwiększyłoby poziom akceptacji dla wprowadzanych zmian. Z jednej strony
“serwujemy” podatnikom konieczność przygotowania się do nowej rzeczywistości, z drugiej jednak umożliwiamy im dostosowanie formy opodatkowania do nowych przepisów (apamiętajmy, że podatek dochodowy ma charakter roczny).
W naszej ocenie już dziś istnieją poważne argumenty aksjologiczne za przesunięciem
terminu do wyboru formy opodatkowania. Planowane – w trakcie roku – zmiany w
podatkach dochodowych (nawet jeśli miałyby być korzystne dla podatników)
stanowią dodatkowy, ważny argument w tym zakresie. Mamy nadzieję, że stosowne
regulacje znajdą się w procedowanej nowelizacji.
Żywimy przekonanie, że analiza zgłoszonych problemów doprowadzi do zmian ustawowych, pozwoli też na lepszą pracę służb skarbowych i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy, jak wiemy, również postulują ze swej strony wprowadzenie stosownych zmian.
Postulaty szczegółowych rozwiązań i problemy związane z tzw. Polskim Ładem
przedstawiamy w załączeniu do niniejszego listu otwartego.

https://fundacjawirbr.pl/aktualnosci/list-otwarty-ws-skladki-zdrowotnej-w-polskim-ladzie-26


Podpisy sygnatariuszy:
Grupa inicjatywna:
Izabela Leśniewska - doradca podatkowy, nr wpisu 07463
Jacek Leśniewski - doradca podatkowy, nr wpisu 07464
Przemysław Jakub Hinc - doradca podatkowy, nr wpisu 10223
Joanna Kudłata - doradca podatkowy, nr wpisu 04748
Michał Wilk - doradca podatkowy, nr wpisu 11831
Monika Markisz - doradca podatkowy, nr wpisu 10554
Izabela Sadowska - doradca podatkowy, nr wpisu 09939
Samir Kayyali - doradca podatkowy, nr wpisu 12240
Radomir Szaraniec - doradca podatkowy, nr wpisu 11138
Paweł Ziółkowski - radca prawny
Aneta Lech - doradca podatkowy, Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP
Ewa Salska - Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych
Beata Boruszkowska - Krajowa Izba Biur Rachunkowych


Ewa Salska Fundacja Wspiernia i Rozwoju Biur Rachunkowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Salska Fundacja Wspiernia i Rozwoju Biur Rachunkowych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...