NIE dla ścieków na Polach Osobowickich!

Sprzeciw wobec planów dalszego zanieczyszczania ściekami komunalnymi Pól Osobowickich
- petycja do Prezydenta Wrocławia

 

NIE dla odtwarzania oczyszczalni ścieków komunalnych na Polach Osobowickich!

NIE dla skażonego środowiska - pułapki ekologicznej dla wielu chronionych gatunków zwierząt!

NIE dla zatruwania wrocławian odorem dochodzącym z pól irygacyjnych!

Ścieki z kanalizacji ogólnospławnej rozcieńczone wodą deszczową nadal pozostają ściekami!

TAK dla objęcia ochroną cennych siedlisk ptaków!

TAK dla nawadniania Pól Osobowickich wodą z opadów atmosferycznych, z lokalnych cieków: Trzciany i Mokrzycy oraz z Odry!

TAK dla korzystania z Dobrych Praktyk (np. przekształcenie pól irygacyjnych w obszar chroniony z funkcją edukacji ekologicznej)!

                                                                                                                                 Pan Rafał Dutkiewicz
                                                                                                                                 Prezydent Wrocławia

Stanowczo sprzeciwiam się dalszej degradacji Pól Osobowickich poprzez planowaną inwestycję MPWiK we Wrocławiu pod nazwą: "Przebudowa i dostosowanie istniejącego systemu oczyszczania ścieków do funkcji nawadniania ściekami nadmiarowymi pogody deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej fragmentu Pól Irygowanych Osobowice w celu utrzymania właściwych stosunków wodnych po zaprzestaniu użytkowania oczyszczalni”. (zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko http://bip.um.wroc.pl/contents/content/384/12842).

Realizacja tego przedsięwzięcia stanowiłaby zagrożenie dla ekosystemu Pól Osobowickich, a także dla zdrowia mieszkańców okolicznych osiedli i znacząco wpłynęłaby na pogorszenie ich warunków życia.

Inwestycja ma polegać na odtworzeniu oczyszczalni ścieków na 140 hektarach pól irygacyjnych zlokalizowanych w pobliżu osiedli: Świniary, Lipa Piotrowska, Rędzin, Widawa i Osobowice. Kanałem z Portu Północnego mają być doprowadzane rozcieńczane deszczówką ścieki komunalne z kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowany ma zostać system odstojników ścieków i pól trzcinowych, powiększonych jeszcze o 20 hektarów, a także system drenaży rozprowadzających podczyszczone ścieki na łąki zalewowe.

Pola Osobowickie stanowią jedną z cenniejszych w Polsce lęgowych i migracyjnych ostoi rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Obszar ten powinien być chroniony, a właściwe nawodnienie może być zapewnione poprzez wody z opadów atmosferycznych i piętrzenia okolicznych cieków: Trzciany i Mokrzycy, a niedobory w czasie suszy uzupełniane wodą z Odry.   Istotne jest to, że nawet rozcieńczone ścieki pozostają nadal ściekami i należy je oczyszczać, a Pola Osobowickie powinny być zalewane wodą, bez dalszego doprowadzania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych. Ma to duże znaczenie dla tworzenia się właściwego ekosystemu, zarówno dla bezkręgowców, m.in. pajęczaków i mięczaków oraz wszystkich grup kręgowców. Na przykład płazy w silnie zanieczyszczonym środowisku wpadają w tzw. pułapką ekologiczną (nie może dojść do rozwoju jaj i młodych osobników, nawet jeśli dojdzie do rozrodu).

Oczekuję rozważenia postulowanego przez przyrodników zagospodarowania Pól Osobowickich z wykorzystaniem dobrych praktyk z innych państw, np. utworzenia obszaru chronionego i częściowego udostępnienia go w celach edukacji ekologicznej (Inwentaryzacja przyrodnicza-faunistyczna obszaru Pól Irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu. Red. dr Robert Maślak, Wrocław 2009).

W związku z wybudowaniem Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku, która powinna przejąć wszystkie ścieki komunalne z terenu Wrocławia, dalsze funkcjonowanie biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie Pól Irygowanych Osobowice jest obecnie całkowicie niezasadne i szkodliwe.


Grupa Inicjatywna Pola Osobowickie    Skontaktuj się z autorem petycji