Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego

 

Do:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  2. Wydział Ochrony Środowiska Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  3. Państwowa Rada Ochrony Przyrody
  4. Ministerstwo Środowiska
  5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  7. Prezydent m.st. Warszawy 

        

      WNIOSEK

 

Szanowni Państwo,

 

          W imieniu mieszkańców dzielnicy Bemowo prosimy o podjęcie kroków w celu uniemożliwienia Spółdzielni „Dębowa Polana”, będącej w stanie likwidacji, uzyskanie pozwolenia na zabudowę działki nr 8, z obrębu 61001. Jest ona integralną częścią Lasu Bemowskiego o charakterze leśnym i stanowi ostoję dla miejscowej fauny i flory. Prosimy także o przekwalifikowanie powyższej działki z budowlanej na leśną i przekazanie jej Lasom Miejskim. Las Bemowski to naturalny klin napowietrzający dzięki oczyszczającej roli drzew, które nie tylko ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale także wydzielają niezbędny dla naszego przetrwania tlen. Rolą lasu jest także walka ze smogiem, który w ostatnich latach stał się uciążliwy dla Miasta Stołecznego Warszawy ze względu na zawieszone w powietrzu pyły PM 2,5 i PM 10, które negatywnie wpływają na nasze życie i zdrowie. Ratują nas one także przed „miejską wyspą ciepła” w upalne dni, obniżając temperaturę otoczenia o 5 ‒ 10°C w porównaniu z terenami bezdrzewnymi. Jeśli chodzi o Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz.78), w której jasno jest napisane, że cyt. „gruntami leśnymi w rozumieniu ustawy są grunty określone jako lasy w przepisach o lasach i zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej”. Biorąc pod uwagę fakt, że powierzchnia działki to aż 5 ha terenu o charakterze leśnym z dominującą bioróżnorodnością gatunkową fauny i flory, pragniemy przypomnieć, że wedle Ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 r. (Dz. U. 1991. Nr 101 poz. 444) lasem jest grunt  cyt. „o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) ‒ drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony przeznaczonym do produkcji leśnej.

Fotor_156943535577424_(12).jpgRyc.1. Zdjęcie satelitarne działki (mapa.um.warszawa.pl)     

          Mamy nadzieję, że tak jak i nam, zależy Państwu na zachowaniu różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych i walorów krajobrazowych tego obszaru w stanie nienaruszonym. Podczas inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dn. 12/06/2019 r. przeze mnie (mgr inż. zootechniki oraz specjalistę ds. Ochrony Środowiska) oraz Bolesława Kaję (mgr inż. ogrodnictwa z SGGW) wykazaliśmy istnienie lisich nor ze świeżymi tropami pośród gęstwiny robinii akacjowej, dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), puszczyka zwyczajnego (Strix aluco) i mrówkolwów pospolitych (Myrmeleon formicarius). Należy zwrócić uwagę na fakt, że mrówkolwy występują w Lesie Bemowskim tylko w tym konkretnym miejscu. Dodatkowo zaobserwowaliśmy czynne mrowiska, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2237) w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt podlegają ochronie gatunkowej. Rosnąca przy lotnisku i wewnątrz strzelnicy lucerna (Medicago L.) jako roślina miododajna przyciąga nie tylko chronione rezerwatowo pszczoły środkowoeuropejskie, które są podgatunkiem pszczół miodnych (Apis mellifera mellifera) ale także trzmiele leśne (Bombus sylvarum) i ziemne (Bombus terrestris) oraz motyle, tj. modraszek ikar (Polyommatus icarus). Obszar ten porastają także wielkie połacie pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), które są miejscem składowania jaj przez samice motyli należących do rodziny rusałkowatych (Nymphalidae) i stanowią roślinę żywicielską dla świeżo wyklutych gąsienic. Zaobserwowaliśmy również przelatujące nad naszymi głowami mieniaki strużniki (Apatura ilia) i karłątki kniejniki (Ochlodes sylvanus). Na działce tej przeważa dąbrowa świetlista z przewagą drzewostanu dębowego, do którego zaliczamy dwa gatunki dębów: dąb szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus petraea).

Fotor_156951145318649(1).jpgRyc.2. Dąbrowa świetlista o charakterze leśnym z przewagą „wiekowego” drzewostanu dębowego z czynnymi stanowiskami gmachówki drzewotocznej (Camponotus ligniperda) i lisimi norami (oryg.)

Fotor_156943679816329(1).jpgRyc.3.  Stanowiska roślin łąkowych, w tym miododajnych przy lotnisku i wewnątrz strzelnicy chętnie odwiedzane przez owady zapylające, m.in. motyle. Na glebach piaszczystych dominują rozchodniki ostre (Sedum acre) i kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) (oryg.)

          Pośród niezwykle cennego zbiorowiska roślinnego stwierdzono występowanie, m.in. kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine) jako byliny należącej do rodziny storczykowatych (Orchidaceae), bluszczu pospolitego (Hedera helix), konwalii majowej (Convallaria majalis), janowca barwierskiego (Genista tinctoria), kocanki piaskowej (Helichrysum arenariu) i rozchodnika wielkiego (Sedum maximum). Możliwe jest istnienie stanowisk z obuwikiem pospolitym (Cypripedium calceolus) na tym terenie, choć nie zostało to przez nas potwierdzone i naukowo udowodnione (zaobserwowano storczyki podobne do kruszczyków szerokolistnych, rosnące w zbyt suchych miejscach dla nich, lecz nie zauważono kwiatów.

          Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, ponieważ obszar ten stanowi nieodłączony element korytarza ekologicznego którym wędrują dziki euroazjatyckie (Sus scrofa), sarny europejskie (Capreolus capreolus) i łosie euroazjatyckie (Alces alces) w poszukiwaniu pokarmu i partnera do rozrodu, czego dowodem są pozostawione przez nie tropy. Jest to też jedno z nielicznych miejsc Lasu Bemowskiego, gdzie można spotkać zające szaraki (Lepus europaeus). Jeśli pozwolimy na zabudowę wyżej wymienionej działki, nie tylko doprowadzimy do zmniejszenia areału siedliskowego miejscowej fauny, ale także wyrazimy zgodę na stopniowe „wymieranie” Lasu Bemowskiego kosztem inwestycji. Zwracamy się także z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia takiej inwentaryzacji przez jednostki naukowe, tj. Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

 

W załączeniu:

1. Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji przyrodniczej.

2. Lista osób popierających wniosek.

 

Z poważaniem,

Anna Mazur

Bolesław Kaja

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...