Ochrońmy podmokłe lasy, tereny cenne przyrodniczo i korytarze ekologiczne w Warszawie!

                                                           Szanowny Pan

                                                           Rafał Trzaskowski                                                                                      Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy                                                            Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Szanowny Pani Prezydencie,  

w związku z realizacją inwestycji  Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” nastąpiła znaczna ingerencja w przyrodę Warszawy, a przede wszystkim warszawskiej doliny Wisły.

Inwestycja ta wiąże się z:

1.    zwężeniem międzywala Wisły, a tym samym korytarza ekologicznego, którym wędrują przez Warszawę zwierzęta, w tym duże ssaki (takie jak łoś, jeleń, sarna i in.);

2.     funkcjonalnym zmniejszeniem powierzchni obszaru Natura 2000 w międzywalu Wisły poprzez zajęcie części terenu nasypem kamiennym, chodnikiem i ścieżką rowerową ze sztuczną, utwardzoną nawierzchnią;

3.    wycinką znacznej ilości drzew i krzewów na terenie międzywala, gdzie powinien być zachowany las łęgowy.  

Jako organizacje mające na celu ochronę przyrody oraz mieszkańcy Warszawy wnosimy o podjęcie działań, które mogą stanowić rekompensatę dla warszawskiej przyrody - z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy potrzebują terenów przyrodniczych dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Zieleń chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, a ochrona korytarzy ekologicznych, którymi zwierzęta przemieszczają się przez miasto, chroni także ludzi w nim mieszkających. Jeżeli korytarze ekologiczne są niszczone, tracą swoją funkcjonalność, a migrujące zwierzęta szukając przejścia przez miasto wychodzą na ulice i stają się przyczyną wypadków, w których giną nie tylko one, ale także kierowcy i pasażerowie pojazdów.  

W związku z powyższym wnosimy o podjęcie działań kompensujących opisane powyżej negatywne skutki ww. inwestycji. Działania te muszą skupić się na ochronie oraz odtwarzaniu lasu łęgowego, objęciu ochroną terenów cennych przyrodniczo a także korytarzy ekologicznych w Warszawie.

Poniżej wymieniamy najważniejsze, w naszym przekonaniu działania, które mogą spełnić rolę kompensacji przyrodniczej dla wspomnianej inwestycji.  

(1)  Wnosimy o pozostawienie prawego brzegu Wisły jedynie dla przyrody i spokojnego relaksu oraz ekstensywnej rekreacji mieszkańców. Wnosimy o usunięcie z tego brzegu wszelkich zabudowań, parkingów, budowli i ogrodzeń oraz o spowodowanie aby niemożliwe było prowadzenie w międzywalu na prawym brzegu działalności gastronomicznej, imprezowej, powodującej obecność dużych zgromadzeń ludzi, zwiększony poziom hałasu i zaśmiecenia.  

(2)  Wnosimy o realizację projektu Warszawskie EKOrytarze, na który Warszawa uzyskała dofinansowanie blisko 10 milionów złotych! Projekt ten był cenną inicjatywą i widzimy konieczność jego zrealizowania. Na stronie Zarządu Zieleni Warszawy można przeczytać informacje świadczące o tym, że są w urzędzie miasta urzędnicy zdający sobie sprawę z konieczności ochrony warszawskich korytarzy ekologicznych: „W obrębie granic m. st. Warszawy znajdują się dwa korytarze ekologiczne o randze krajowej – Dolina Środkowej Wisły oraz Puszcza Kampinoska stanowiące w krajowej sieci korytarzy ekologicznych fragment Głównego Korytarza Północno-Centralnego. Bezpośrednia łączność pomiędzy ww. dwoma korytarzami zaburzona jest jednak barierą ekologiczną jaką stanowi ulica Pułkowa pomiędzy Lasem Młocińskim a Uroczyskiem Las Młociny.  Ponadto na terenie miasta dolina Wisły została drastycznie zwężona poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych oraz gęstą zabudowę poza nimi, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie korytarza ekologicznego. Istniejąca na terenie międzywala infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu stanowią utrudnienia w migracji zwierząt. Szczególnie istotne znaczenie mają liniowe obiekty takie jak ogrodzenia. Często są to elementy już nie wykorzystywane, niekompletne, w złym stanie technicznym. Szczególnie niebezpieczne są te grodzące teren do samego lustra wody. Umacnianie brzegów rzeki, inne prace związane z jej regulacją spowodowały degradację i zanik starorzeczy na terenie międzywala w obrębie miasta. Odcięte od regularnego dopływu wody podczas wiosennych i letnich wezbrań łachy rzeczne ulegają wypłyceniu przez sztucznie przyspieszoną akumulację osadów i procesowi sukcesji naturalnej (zarastaniu roślinnością) co prowadzi do ich lądowienia. Dodatkowym elementem degradującym są różnego rodzaju nasypy pochodzenia antropogenicznego np. groble, narzuty kamienne, wysypiska gruzu i odpadów itp. powodujące zatrzymanie wody i podział starorzecza na dwa izolowane zbiorniki. Wszystkie powyższe uwarunkowania powodują zaburzenia w funkcjonowaniu warszawskich korytarzy ekologicznych. Dlatego tak ważne jest przywrócenie i zachowanie jak najlepszej ich drożności umożliwiającej swobodne przemieszczanie się zwierząt przez obszar miasta, w sposób nie powodujący zagrożenia dla ludzi i samych zwierząt, oraz kolizji zwierząt z ruchem kołowym. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy postanowił podjąć, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju działania w celu poprawy sytuacji.

Działania:

1.    Usuwanie ogrodzeń z terenu międzywala, w szczególności prostopadłych do nurtu rzeki.

2.    Odtwarzanie starorzeczy oraz poprawa ich drożności m.in. poprzez pogłębianie, usuwanie nasypów pochodzenia antropogenicznego, przywrócenie łączności z Wisłą i przebudowę budowli regulacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu.

3.    Budowa przejścia dolnego dla dużych zwierząt (o parametrach min. szerokość: 20m, wysokość: 4m) w tym łosia (Alces alces) pod ulicą Pułkową w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Korzyści: Ad.1. ·         Likwidacja barier i ułatwienie migracji zwierząt w obrębie korytarza ekologicznego. ·         Poprawa warunków siedliskowych dla zwierząt związanych ze zbiorowiskami łęgu wierzbowego i topolowego a w konsekwencji wzrost bioróżnorodności. ·         Poprawa estetyki terenu, wzrost wartości rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.

Ad. 2. ·         Odtworzenie krajobrazu doliny rzecznej o wysokich walorach estetycznych; ·         Wzrost wartości rekreacyjnej terenu; ·         Zwiększenie lokalnej bioróżnorodności poprzez odtworzenie i poprawę jakości siedlisk w obrębie korytarza ekologicznego doliny rzecznej (tarliska ryb, godowiska płazów, miejsca lęgowe ptaków, miejsca bytowania ssaków takich jak wydra, bóbr, łoś).

Ad 3. ·         Likwidacja istotnej bariery ekologicznej i przywrócenie łączności przestrzennej pomiędzy dwoma ważnymi odcinkami Głównego Korytarza Północno-Centralnego. ·         Poprawa łączności pomiędzy populacjami dzikich zwierząt. ·         Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i migrujących zwierząt (ograniczenie ryzyka występowania kolizji drogowych).”  

(3)  Aby poprawić funkcjonalność korytarza ekologicznego w międzywalu Wisły a jednocześnie chronić lasy łęgowe, konieczne są działania w miejscu gdzie nadwiślański łęg jest najwęższy, wręcz szczątkowy, czyli na Golędzinowie. Wnosimy o wykonanie na tym terenie nasadzeń drzew gatunków rodzimych tworzących łęgi. Nasadzenia te powinny być wykonane wzdłuż istniejącej rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej, po jej wschodniej stronie. Powinny być dokładnie zaplanowane z udziałem specjalistów z dziedziny botaniki i fitosocjologii związanych z warszawskimi jednostkami naukowymi.  

(4)  Aby chronić cenne lasy podmokłe (w tym lasy łęgowe) w Warszawie konieczne jest też podjęcie natychmiastowych działań aby utworzyć rezerwat tam, gdzie taki las jest dobrze zachowany, jeszcze nie zniszczony. Takim miejscem wymagającym szczególnej ochrony jest Zakole Wawerskie. Wnosimy o to, aby utworzyć tam obszar objęty ochroną rezerwatową – jako rekompensatę dla nieodwracalnego pomniejszenia obszaru Natura 2000. W tym przypadku konieczna jest także ochrona otoczenia przyszłego rezerwatu, ponieważ samo utworzenie rezerwatu na obszarze leśnym (głownie olsu) nie powstrzyma degradacji przyrody Zakola, gdyż, niezbędne jest tu zachowanie warunków wodnych, a żeby to zrobić trzeba ochronić przed zabudową także znaczny obszar nieleśny.  

  Liczymy na pilne podjęcie działań w celu realizacji powyższych postulatów. Ochrona przyrody jest jednym z podstawowych paradygmatów w rozwoju współczesnych miast i stanowi adaptację do zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego. Ze swej strony, jako organizacje zaangażowane w sprawy środowiskowe, zrzeszające wielu specjalistów, oferujemy społeczną pomoc w zakresie zaplanowania realizacji zaproponowanych działań kompensacyjnych.


Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...