Petycja o wycofanie nałożonych przez UODO kar pieniężnych na GGK

Zwracam się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o wycofanie decyzji DKE.561.3.2020 z dnia 30 czerwca 2020 oraz DKN.5112.13.2020 z dnia 2 lipca 2020 w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Głównego Geodetę Kraju Pana Waldemara Izdebskiego na kwotę w sumie 200 000.00zł.
Zwracam się  jako obywatel państwa polskiego zaniepokojony zdarzeniami jakie mają miejsce między dwoma tak ważnymi urzędami centralnymi. Jestem jak najdalej od oceny zasadności stwierdzenia czy numery ksiąg wieczystych są czy nie są danymi osobowymi. Od takich spraw są właśnie urzędy centralne, ministrowie i rząd. W moich oczach wszystkie te osoby powinny ze sobą współpracować przy rozwiązywaniu takich problemów, a sprawy sporne załatwiać w oparciu o merytoryczną rozmowę. Rozmowę popartą szeregiem argumentów, mającą jednocześnie na uwadze dobro społeczne i interes obywateli. Jednak w wypadku sporu o numery ksiąg wieczystych o merytorycznej rozmowie raczej mowy być nie może.
W moich oczach sprawa wygląda tak: Jest spór między prezesami dwóch urzędów centralnych. Czyli organów administracji państwowej o równorzędnych kompetencjach. Spór dotyczy pewnej sprawy - jeden z organów dysponuje narzędziem, dzięki któremu może wywrzeć skutecznie presję na drugiego i korzysta z tego narzędzia. Uważam, że jest to działanie wysoce niemoralne i sprzeczne z zasadami społecznymi. W moich oczach wygląda to tak jakby jeden poseł nałożył na drugiego posła karę pieniężną (w dowolnej kwocie), bo ma inną opinię w jakiejś sprawie. Jako obywatel państwa polskiego nie mogę się na to zgodzić. Spór o numery ksiąg wieczystych i ochronę danych osobowych na portalu internetowym geoportal.gov.pl z pewnością zostanie rozwiązany, a strony zastosują się do wyniku postępowania. Jednak nakładanie personalnych kar pieniężnych przez prezesa jednego urzędu na prezesa drugiego urzędu jest w moich oczach niezgodne z zasadami społecznymi. Bardzo proszę o cofnięcie w/w decyzji z uwagi na ich szkodliwość społeczną.