Petycja stop A50/S50 - Nie niszczcie bagien Całowanie i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Obraz10.jpg

PETYCJA DO ZARZĄDU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO, GDDKiA, pełnomocnika rządu ds. CPK, dyrektora GDOŚ, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Infrasktruktury oraz posłów RP

Stanowiąca protest przeciwko drodze ekspresowej S-10 i obwodnicy warszawskiej A50/S50 przez Chojnowski Park Krajobrazowy oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy

 

Zaniepokojeni opublikowanymi ostatnio projektami wariantów drogi ekspresowej A50/S50 wyrażamy sprzeciw wobec perspektywy przeprowadzenia autostrady przez  Chojnowski Park Krajobrazowy, pomiędzy Nowym Prażmowem a Zawodnem lub przez środek Chojnowskiego Parku Krajobrazowego a także bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (akrusze 6 i 7). Chojnowski Park Krajobrazowy to cenne, biologicznie czynne tereny stanowiące przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej. To zielone płuca Warszawy! Tereny przez, które miałaby przebiegać autostrada znajdują się w strefie ochrony urbanistycznej. Są one cenne przyrodniczo,występuje na nich wiele unikatowych, chronionych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, a także ptaków objętych ścisłą ochroną i wymienionych w Dyrektywie OSO oraz w Programie Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2028 zatwierdzionym przez Ministerstwo Środowiska.

Jeziorka.jpg

Bagno Całowanie to jedno z największych torfowisk Mazowsza, ostoja zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisko cennej flory. Torfowisko Całowanie jest ostoją ptaków o randze krajowej (wg klasyfikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków). Występują tu ptaki siewkowate: zagrożony kulik wielki (Numenius arquata), rycyk (Limosa limosa), krwawodziób (Tringa totanus) i bekas kszyk (Gallinago gallinago). Zakładają też gniazda drapieżne błotniaki łąkowe (Circus pygargus) i licznie występujące derkacze (Crex crex) - gatunek zagrożony w skali światowej. Gnieżdżą się też bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus) i bączek (Ixobrychus minutus), a na polowanie przylatują orliki krzykliwe (Aquila pomarina), trzmielojady (Pernis apivorus) i gadożery (Circaetus gallicus). Występują tu także m.in. dudek (Upupa epops), sowa pójdźka (Athene noctua) i srokosz (Lanius excubitor). Zwraca również uwagę reliktowy, ginący gatunek motyla - czerwończyk fioletek (Lycaena helle).

Obraz3.jpg

Budowa autostrady w strefie chronionej oznacza zniszczenie tych cennych przyrodniczo terenów. Wzdłuż projektowanej trasy konieczna byłaby wycinka licznych drzew. Drzew, które są istotnymi sprzymierzeńcami człowieka w walce ze zmieniającym się klimatem i zanieczyszczeniami powietrza. Wycinając drzewa niszczymy całe ekosystemy z nimi powiązane. Jeśli powstanie tu droga tego typu, to okoliczne tereny zostaną zanieczyszczane spalinami, światłem, hałasem. Obecnie to spokojne, przyjazne dzikim zwierzętom i różnorodnej roślinności obszary. Ponadto, droga ta przecinałaby dolinę Jeziorki (arkusz 7 każdy wariant) oraz rzekę Zieloną (wariant pomiędzy Nowym Prażmowem a Zawodnem) wzdłuż której biegnie teren główny dla całej gminy, bo zlewnia Zielonej odprowadza 75% wody z całej gminy. Prowadzenie ekspresowej drogi przez Jaziorkę sprawiłoby, że w kolejnym miejscu rzeka ta ulegałaby denaturalizacji z wszelkimi tego konsekwencjami i dalszym negatywnym wpływem na gospodarkę wodną naszych terenów.

Jeziorka_2.jpg

Torfowiska i bujna bagienna roślinność w Nadleśnictwie Celestynów jak gigantyczna gąbka, magazynująca ogromne ilości wody – dzięki temu zabezpieczają nas przed powodziami, a potem powoli oddając wodę chronią przed suszą i stabilizują klimat. Do tego są najlepszym i naturalnym filtrem – dzięki nim woda, którą pijemy jest czysta. Bagna i mokradła odgrywają ważną rolę jako pochłaniacze CO2 i "magazyny" węgla. Osuszanie bagien prowadzi do tego, że z pochłaniaczy stają się emitorami dwutlenku węgla. Bagna dostarczają nam lekarstw, ryb oraz pastwisk dla naszych zwierząt gospodarskich. Bioróżnorodność bagien jest ogromna. Zdecydowana większość z nich to gatunki już bardzo rzadkie. Bagna i mokradła to krajobrazy coraz rzadsze i ciągle ginące. W Polsce zajmują one obecnie zaledwie kilka procent powierzchni kraju. Po latach masowego osuszania mokradeł, ludzie zaczynają rozumieć ich prawdziwą wartość i znaczenie. Teraz trzeba walczyć o nie, dla naszego wspólnego dobra, dla klimatu.

Obraz12.jpg

Nie chcemy niszczenia przyrody inwestycjami tego typu! Nie chcemy zanieczyszczeń, hałasu, wycinania drzew i urbanizowania terenów prawnie chronionych. Planowanie wariantu drogi, przebiegającej przez Park Chojnowski Krajobrazowy i bagna w Nadleśnictwie Celestynów jest sprzeczne z obecnymi oczekiwaniami społecznymi. W dobie zmian klimatycznych i zanikania bioróżnorodności, a także suszy wszelkie inwestycje powinny, z założenia, omijać cenne przyrodniczo tereny. Oczekujemy poszanowania tych terenów, parku chojnowskiego i jego otulin, bagien w Nadleśnictwie Celestynów i nie przeprowadzania autostrad przez ich obszar a także przemyślenia całokształtu inwestycji A50/S50, która w licznych miejscach naraża na dewastację także inne cenne przyrodniczo obszary.

87289445_133544197976204_7369498134235316224_n.jpg

Tutaj https://www.facebook.com/groups/NieDlaCPK/ dyskutujemy o projektach PCK.

Strona www: niedlacpk.pl

 


Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew, Alarm dla Klimatu - Piaseczno, Celestynów dla Klimatu, Centrum Ochrony Mokradeł    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew, Alarm dla Klimatu - Piaseczno, Celestynów dla Klimatu, Centrum Ochrony Mokradeł do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook