Petycja w imieniu mieszkańców wsi Niewiarów 32-420

Mieszkańcy Sołectwa Niewiarów należącego do gminy Gdów, stanowiącego wg danych GUS na 12. 2021 r. - 612 mieszkańców wnioskujemy co następuje! 

Domagamy się budowy chodnika wzdłuż drogi 967 w Niewiarowie. Jest to droga wojewódzka! Ruch ciężarowy jest nadmierny bez zachowanie limitu prędkości.

Żądamy również budowy chodnika w górnej części Niewiarowa oraz dostosowania chodnika na drogach gminnych.

Żądamy montażu oświetlenia solarnego na drogach gminnych i wojewódzkich oraz na wewnętrznych. 

Żądamy montażu wiat przystankowych w lNiewiarowie jak i komunikacji z Wieliczką, Krakowem, Bochnią zgodnie z przepisami które zobowiązują Gminę do zapewnienia transportu mieszkańcom.

Żądamy przejścia dla pieszych  przy przystankach w Niewiarowie!

Zadamy wyczyszczenia fos i pogłębienia ich w miejscach narażonych na zalewanie.

Żądamy orlika i placu zabaw z atestami dla dzieci i młodzieży. 

Żądamy by Gmina Gdów po ponad 20 latach zadbała o bezpieczeństwo swojego Sołectwa! 

Władza ma służyć ludziom, a nie sobie!

Mieszkańcy wsi Niewiarów.

 

Podstawa prawna.

Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność(art. 2 ustawy).

 

Treść z portalu BIP

 

Zakres działania i zadania gminy

 

Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity - DzU Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami. Rozdział 2 - Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność(art. 2 ustawy). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:
 2. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 3. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 4. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 5. lokalnego transportu zbiorowego,
 6. ochrony zdrowia,
 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 8. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 9. edukacji publicznej,
 10. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 11. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 12. targowisk i hal targowych,
 13. zieleni gminnej i zadrzewień,
 14. cmentarzy gminnych,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 16. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 17. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 18. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 19. promocji gminy,
 20. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8. 1. ustawy). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji (art. 8. 2. ustawy). Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8. 2a. ustawy).

 

lexlege.pl
Art. 96. sam. gminny


Rozwiązanie rady gminy jako skutek powtarzającego się naruszania przepisów

1.
W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.
 
2.
Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję.
 

https://bip.malopolska.pl/pobierz/154388.html

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Podpisując, upoważniam Ewę Suwała do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Suwała do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...