Petycja w sprawie realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez Gminę Siechnice

Święta Katarzyna 23.12.2021 r.

 

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO:

Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)

Stowarzyszenie „Mam Głos” (podmiot reprezentujący)

Ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna  (adres do korespondencji)

 

 

Pan

Mikołaj Wild

Prezes Zarządu

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

02-305 Warszawa

Al. Jerozolimskie 134  

 

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Bonifraterska 17           

00-203 Warszawa

         

PETYCJA:

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny oraz interes podmiotów wnoszących petycję, działając wobec ww. adresatów jako spółek na zlecenie Rządu realizujących zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 234 z późn. zm.) wyrażamy sprzeciw dla realizacji linii kolejowej dużych prędkości w wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie Załącznika nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących – ciąg nr 9 linia kolejowa nr 86 i 87 arkusz 3 (dalej: SSL CPK) przez obszar Gminy Siechnice, obecnie na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oznaczonych numerami 41 (oznaczony kolorem pomarańczowym), 42 (oznaczony kolorem jasnoniebieskim), 44 (oznaczony kolorem granatowym) (dalej: warianty 41, 42, 44).

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że jeden z czterech zaproponowanych wariantów zostanie wybrany jako wariant inwestorski, dlatego wyrażamy zgodę dla realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez obszar Gminy Siechnice w wariancie 43 (oznaczony kolorem zielonym) z modyfikacją, obejmującą fragment wariantu pomarańczowego, o którym była mowa podczas konsultacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 02.12.2021 roku oraz niżej wymienionymi modyfikacjami.

Wnioskujemy o wybór wariantu 43 jako jedynego, w razie decyzji o realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez Gminę Siechnice.

Z uwagi na to, że wskazane jako adresaci niniejszej petycji ww. spółki jedynie realizują zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej na zlecenie Rządu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 234 z późn. zm.), wnioskujemy, aby w razie uznania się za podmioty niewłaściwe do rozpoznania niniejszej petycji, przekazały niniejszą petycję Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednocześnie zapoznając się z poniższymi merytorycznymi argumentami. Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub przydanej mu do pomocy jednostki organizacyjnej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 u. o p. (wyłącznie w zakresie określenia danych stowarzyszenia wnoszącego petycję oraz zbiorczego określenia „Mieszkańcy Gminy Siechnice podpisani pod petycją” bez publikowania ich danych osobowych). 

 

................................

data i podmiot wnoszący petycję 

 

Uzasadnienie:

 

Na wstępie wskazujemy, że nasze stanowisko zbieżne jest ze stanowiskiem wstępnie wyrażonym uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXII/204/20 z dnia 6 marca 2020 r. opiniującą pozytywnie przebieg linii kolejowej dużych prędkości przez Gminę Siechnice w wariancie oznaczonym jako 43 (ewentualnie zbliżonym do niego, zlokalizowanym pomiędzy Siechnicami i Radwanicami).  

Z uwagi m.in. na zmianę stanowiska Rady Miejskiej w Siechnicach i przyjęcie uchwały nr XXXVI/310/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku, wyrażającej sprzeciw wobec realizacji wszystkich czterech zaproponowanych w SSL CPK wariantów, uznaliśmy za stosowne skierowanie niniejszej petycji precyzującej stanowisko mieszkańców w tej sprawie.

Ponieważ co do zasady podzielamy sprzeciw i obawy wobec realizacji inwestycji w którymkolwiek z czterech proponowanych wariantów, niemniej to trzy z nich w sposób najdotkliwszy mogą zaburzyć życie mieszkańców Gminy i poszczególnych jej miejscowości, zagrażając mieniu publicznemu i prywatnemu – konieczne stało się złożenie poniższego pisma.      

 

Warianty 41, 42 oraz 44:

 

1. ingerują w sposób oczywisty w integralność Gminy „przecinając” ją niemalże na pół, przechodząc przez tereny o ścisłej i gęstej, wciąż powiększającej się z uwagi na procesy inwestycyjne, zabudowie (czego nie odzwierciedlają jednak nieaktualne mapy w SSL CPK) oraz krzyżując się z licznymi drogami gminnymi. Rozwiązanie takie rzutować będzie negatywnie na możliwość rozwoju Gminy, utrudni mieszkańcom Gminy komunikację oraz wiązać się będzie z podwyższonymi kosztami realizacji linii kolejowej dużych prędkości z uwagi na konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych takich, jak tunele czy wiadukty;

2. dotykają w największym stopniu mieszkańców i będą wiązały się z największymi wywłaszczeniami i wyburzeniami domów w naszej gminie (miejscowości Kotowice, Siechnice, Zębice, Groblice, Święta Katarzyna i Radwanice), a skala ww. ingerencji w zabudowania i życie mieszkańców będzie dużo większa niż w przypadku realizacji wariantu 43;

3. przebiegają przez miejscowości o znacznym stopniu zurbanizowania terenu w sąsiedztwie tzw. wąskiego gardła (skrzyżowania istniejącej drogi kolejowej z drogą powiatową, które stanowi istotny węzeł komunikacyjny w Gminie), co już obecnie powoduje narażenie dużej liczby mieszkańców na ponadnormatywny hałas;

Biorąc pod uwagę znaczny stopień zurbanizowania terenu szczególnie w sąsiedztwie tzw. wąskiego gardła między innymi w Świętej Katarzynie, Groblicach oraz Zębicach (tutaj także część Siechnic i Kotowic) można spodziewać się, że cała społeczność skupiona w okolicach powyżej opisanych miejscowości pozostanie w sferze bezpośredniego oddziaływania na hałas i spowoduje pogorszenie warunków życiowych, których skutków obecnie nie będziemy w stanie zmierzyć, a będą wpływać na życie kolejnych pokoleń.  

Mając zatem na uwadze stopień zurbanizowania wyżej wymienionych miejscowości można przyjąć, że mieszkańcy narażeni na immisje będą występować z licznymi procesami odszkodowawczymi (warto wskazać tu na korzystną dla mieszkańców linię orzeczniczą sądów w podobnych stanach faktycznych związanych z realizacją podobnie uciążliwych inwestycji jak autostrady, drogi szybkiego ruchu czy kolej).  

Przypominamy, że w samej Prognozie SSL CPK wskazano, że „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”, z jaką niewątpliwie mamy do czynienia przy projektowanych wariantach 41, 42 oraz 44 na terenie Gminy Siechnice.     Inwestycja w CPK KDP będzie służyła przez dziesiątki lat i w takiej perspektywie należy przewidywać jej potencjalną uciążliwość i przeszkodę w rozwoju społeczności.  

4. zgodnie z nieprecyzyjnymi jeszcze planami lokalizacji wskazanych 3 wariantów przebiegających m.in. przez środek Świętej Katarzyny – poza prywatnymi posesjami mieszkalnymi - doprowadzą do wyburzenia lub konieczności delokalizacji istotnych dla lokalnych społeczności punktów handlowych i usługowych: nowo odrestaurowanego, zabytkowego dworca kolejowego z punktem park and ride, jedynej w Świętej Katarzynie 130 -letniej karczmy stanowiącej punkt spotkań mieszkańców i miejsce organizacji dużych imprez okolicznościowych, publicznego ośrodka zdrowia, placówki pocztowej, największego w okolicy sklepu spożywczego, o którego lokalizację zabiegali wiele lat, obsługującego nie tylko blisko 3000 mieszkańców Świętej Katarzyny, ale również pobliskie osiedla Siechnic;  

Mamy nadzieję, że podobnie jak przy ostatecznej decyzji o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, również w przypadku lokalizacji Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Siechnice największe znaczenie będzie miał czynnik ludzki i wpływ inwestycji na życie okolicznych mieszkańców, na który powoływał się Pan Minister Horała – Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego tzn., że wybrany zostanie wariant 43 (z modyfikacjami), pozwalający zachować integralność miejscowości położonych w Gminie i jak najmniej ingerować w życie ich mieszkańców.  

Zwracamy przy tym uwagę, że Święta Katarzyna w 2018 roku została przez Polską Akademię Nauk wybrana najlepiej rozwijającą się miejscowością w Polsce, zawdzięczając to między innymi bardzo dużemu napływowi mieszkańców, dla których Święta Katarzyna i cała Gmina Siechnice stanowi wyjątkowo atrakcyjne miejsce do życia w bliskości Wrocławia, osiedlających się m.in. na terenach otaczających istniejącą linię kolejową, które przecinać mają ww. 3 warianty.  

Decyzja o lokalizacji kolei dużych prędkości na tym obszarze niewątpliwie zatrzyma proces rozwoju tej miejscowości, powstrzyma napływ mieszkańców, usług i placówek handlowych i doprowadzi do jej marginalizacji (a same plany w tym zakresie już teraz odstraszają potencjalnych inwestorów).  

5. również ingerują znacząco w tereny zielone, a także utrudniają przemieszczanie się zwierząt wzdłuż szlaków kolejowych. Biorąc pod uwagę, że „koleje dużych prędkości, z uwagi na specyficzne uwarunkowania techniczne tj. szersze nasypy, grodzenie, ekrany akustyczne stwarzać będą silniejszą barierę niż tradycyjna kolej” oraz utrudnienia w budowie częstych przejść dla zwierząt w tych miejscowościach, uniemożliwi to wręcz migrację zwierząt przemieszczających się z jednej części gminy na drugą;  

6. blokują możliwość budowy zbiornika retencyjnego, "bajpasów" lub innych rozwiązań kompensacyjnych wykonanego nasypu zaporowego wzdłuż rzeki Zielonej na terenie PPO Siechnice/Citronexu;

7. rujnują krajobraz miejscowości Kotowic, Siechnic, Groblic, Zębic, Świętej Katarzyny, przecinając je na pół, z założenia – górującymi nad miejscowościami wiaduktami z ekranami akustycznymi, zacieniającymi również liczne zlokalizowane wzdłuż linii domy i działki budowlane.

Dodatkowo wariant 44:

1. zakłada przejście przez rejon zrewitalizowanej zabytkowej stacji kolejowej oraz nowo zrealizowanej gminnej inwestycji towarzyszącej - multimodalnego węzła przesiadkowego oraz skrzyżowania z drogą powiatową o bardzo dużym ruchu lokalnym oraz ponadlokalnym w sytuacjach awaryjnych na DK 94 czy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, tworzących spójny i logiczny system komunikacji drogowej i kolejowej w regionie podwrocławskim. „Inwestycje te zrealizowano przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek będących własnością Skarbu Państwa. Obie inwestycje objęte są zobowiązaniem utrzymania trwałości projektu, a jego naruszenie przez zmianę osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu dotyczących między innymi intensywności wykorzystania wybudowanej infrastruktury spowoduje konieczność zwrotu środków przez PKP oraz Gminę Siechnice, których wymiar będzie wynosił wraz z odsetkami kilkanaście milionów złotych.

W pobliżu dworca znajduje się wiele budynków stanowiących o wyjątkowym charakterze miejscowości, a jednocześnie wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Znajdują się tu między innymi stara 130-letnia Karczma „Katarzyna”, budynek poczty oraz dworzec kolejowy, które w oczach mieszkańców stanowią zabytkowe perełki miejscowości i codziennie ściągają odwiedzających.

2. niszczy: plantację Groblice z ekologicznymi borówkami, malinami, truskawkami o wielkości ok. 2 h.; ekologiczne pasieki; warsztaty, które są jednocześnie domami i miejscami pracy wielu mieszkańców.

3. niszczy wiele domów jedno i wielorodzinnych w miejscowościach Groblice, Zębice, Święta Katarzyna i Radwanice.

4. zgodnie z szacowanym w Prognozie SSL CPK zasięgiem występowania ponadnormatywnego hałasu, obszar zlokalizowany w odległości od 50 do 150 m (pora dzienna) i do 260 m (pora nocna) od osi linii kolejowej znajdzie się w zasięgu hałasu przekraczającego dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę, że wariant zakłada przejście przez miejscowość Święta Katarzyna oraz Groblice (wąskie gardła o znacznym stopniu zurbanizowania) po nasypie, można spodziewać się, że liczba osób narażonych na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu będzie bardzo duża. Hałas obejmie swoim zasięgiem także część mieszkańców Siechnic.  Stąd w prognozie SSL CPK wskazano, iż: trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”.

5. zlokalizowane są na terenach zalewowych rzeki Zielonej i Miłoszowskiej Strugi, przez co mogą wpływać na pogorszenie warunków ochrony przeciwpowodziowej. Szeroki pas rzek podczas wezbrań hydrologicznych stanowi wspólne rozlewisko i naturalny polder przejmujący wody powodziowe.

Wobec powyższych argumentów warianty 41, 42 i 44 uznajemy za niedopuszczalne i wnosimy o rewizję koncepcji wariantu przebiegu linii kolei dużych prędkości przez obszar Gminy Siechnice.

Wariant 43 będący w obecnej formie również, co do zasady, niekorzystny dla naszej Gminy i mieszkańców i w normalnych warunkach – również nie jest do przyjęcia (co podnosiliśmy podczas konsultacji społecznych sugerując trasowanie kolei dużych prędkości od północnej strony Wrocławia, wzdłuż istniejącej trasy S8, którą to koncepcję przekazał również Państwu Burmistrz Siechnic).

Jednak, jak wskazaliśmy na wstępie, jesteśmy świadomi, że jeden z zaproponowanych 4 wariantów zostanie wybrany jako wariant inwestorski. Dlatego chcielibyśmy, aby wariant 43, który najmniej ingeruje w naszej Gminie w tkankę społeczną – a pisząc wprost w życie mieszkańców, uwzględnił dodatkowo poniższe modyfikacje.    

Wariant 43:

1. z uwagi na przebieg w/w linii kolejowej w obszarze Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry oraz Grądy Odrzańskie należy do minimum ograniczyć ingerencję w tereny, które są cenne krajobrazowo i przyrodniczo. W związku z tym na kolejnych etapach projektowania inwestycji istotne będzie wytrasowanie inwestycji względem obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych, tak, aby ograniczyć ingerencję i występowanie efektu bariery i zbudować naturalne przejścia dla zwierząt.

2. należy go tak zmodyfikować, aby wariant przebiegał w maksymalnie dużych odległościach od terenów zamieszkałych.

3. w obrębie Radwanice:

- należy go tak poprowadzić, aby nie szedł po nasypie i był jak najbardziej oddalony od pobliskich osiedli (przy zabudowach zbliżony maksymalnie do obecnych torów lub wykorzystując istniejącą infrastrukturę kolejową)

- korytarz należy tak zaprojektować, aby nie kolidował z zaplanowanym od wielu lat w aktualnie obowiązującym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Wrocławia oraz Gminy Siechnice nowym obejściem drogi krajowej DK 94 (tzw. Trasy Krakowskiej), która ma zastąpić niewydolną, zakorkowaną i nieposiadającą niezbędnej infrastruktury zabezpieczającej interesy pieszych oraz rowerzystów istniejącej DK 94. Jest to szczególnie ważne połączenie ze względu na stale zwiększające się tam natężenie ruchu

- nie zablokować możliwości stworzenia przystanku kolejowego, o który mieszkańcy i władze gminy zabiegają od wielu lat, a który znacznie ułatwi komunikację z miastem Wrocław.

Ufamy, że przeprowadzane z nami konsultacje społeczne nie są przez Państwa traktowane jako formalność, nieistotna z perspektywy procesu decyzyjnego, ale weźmiecie Państwo powyższą ocenę pod uwagę, jako jeden z kluczowych czynników decydujących o realizacji inwestycji.     

Zrzut_wariant_pomaranczowy_z_zielonym.jpg                                 


Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Nowak-Pokorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...