Petycja w sprawie utworzenia spójnego systemu tras rowerowych w Szczecinie.

Wizja rozwoju miasta ekologicznego i zielonego, związana z wdrażaniem marki Szczecin Floating Garden 2050 nie jest możliwa do zrealizowania bez podjęcia konkretnych działań, w tym również tych o charakterze  transportowym. Stale narastająca liczba  samochodów powoduje, że Szczecin zamienia się w miasto, które z ekologią ma coraz mniej wspólnego. 

Wybór samochodu jako środka transportu wynika często  z faktu, iż jest to względnie najlepsza możliwa opcja, uwzględniając czas dojazdu, wygodę i bezpieczeństwo. Niestety, wybór ten często ma też drugą stronę medalu – od zjawiska kongestii, przez problematykę parkingową, kończąc na kwestiach bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że komunikacja samochodowa odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu miasta i nie w każdym przypadku da radę ją zastąpić.  Zauważamy jednak, że brak wystarczająco atrakcyjnej oferty transportowej sprawia, że  problemy oddziałują na wszystkich mieszkańców, również tych, którzy z samochodów zrezygnować nie mogą.

Szczecin jest rozległym miastem, w którym odległości do pokonania bywają znaczne, co stawia duże wyzwania,  w szczególności biorąc pod uwagę rosnące potrzeby w zakresie mobilności.

Odczuwalny jest brak oferty, która umożliwi pokonanie dłuższej trasy  w przyzwoitym czasie,  możliwie w sposób bezpośredni, wygodny i bezpieczny. Na taki system składa się często transport kombinowany, łączący zalety różnych środków  transportu. W wielu miastach na całym świecie jednym z końcowych elementów takiego systemu jest komunikacja rowerowa, która zapewnia mobilność na tzw. ostatnim kilometrze podróży i pozwala przemieścić się na dystansie do kilku kilometrów w akceptowalnym czasie, porównywalnym z czasem przejazdu samochodem.  Taki system potrzebuje jednak wyraźnego wsparcia ze strony decydentów, w szczególności zadbania o realizację atrakcyjnych , bezpiecznych, spójnych tras, służących już nie tylko osobom korzystających z rowerów, ale też z urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych itp.

Aktualne działania inwestycyjne związane z przebudową dróg, przy okazji których powstaje infrastruktura rowerowa, są niestety niewystarczające z punktu widzenia efektu sieci.  Środki przeznaczane na rozbudowę tras rowerowych stanowią ułamki kwot przeznaczanych na transport i komunikację w ogóle. Niekompletne trasy rowerowe nie stanowią atrakcyjnej oferty, przez co, z uwagi na niewielkie zainteresowanie nimi, często uchodzą za niepotrzebne.  Tymczasem to właśnie spójna sieć tras międzydzielnicowych sprzyja zauważalnemu wzrostowi ruchu rowerowego, czemu dowodzi część inwestycji zrealizowanych na terenie naszego miasta. 

W związku z powyższym, my, niżej podpisani, wnosimy o podjęcie aktywnych działań przez Prezydenta Miasta Szczecin na rzecz zwiększenia oferty transportowej dla mieszkańców. Wobec zagadnień poruszonych wyżej, postulujemy o:

1. Zaktualizowanie Koncepcji systemu tras rowerowych miasta Szczecin przygotowanej w 2014 r, w celu określenia głównych połączeń międzydzielnicowych oraz wpisanie założeń koncepcji do dokumentów urbanistycznych (studium uwarunkowań i plany miejscowe).

2. Opracowanie Strategii ustalającej  priorytety oraz ramy czasowe realizacji tras rowerowych, z założeniem, że powinny one powstawać niezależnie od planów przebudowy pozostałego układu drogowego (lub w nawiązaniu do niego) oraz umożliwią, po realizacji zadania, komunikację między zakładanymi źródłami i celami podróży.

3. Wpisanie założeń powyższego dokumentu do Wieloletniego Planu Rozwoju Szczecina, Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla odcinków wymagających uzupełnienia (zgodnie z założeniami i harmonogramem Strategii), w oparciu o zapisy Standardów projektowych i wykonawczych systemu rowerowego miasta Szczecin i aktualne wymogi stawiane infrastrukturze rowerowej, takie, jak bezpośredniość, spójność, atrakcyjność,  bezpieczeństwo i wygoda.

5. Zabezpieczenie środków budżetowych i konsekwentną realizację kolejnych odcinków tras rowerowych w kolejnych latach.

6. Podjęcie szerszych, niż obecnie, działań informacyjnych i promocyjnych, w zakresie rozbudowy oferty transportowej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Loga do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...